Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοποί και στόχοι του Προγράμματος  είναι:

   • Η ολοκληρωμένη επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο νέων επιστημόνων
    στα ως άνω αντικείμενα με την παροχή εξειδικευμένης γνώσης τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα.
   • Η προαγωγή της γνώσης και της τεχνογνωσίας στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
   • Η καλλιέργεια της ουσιαστικής και αρμονικής διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στο έργο της αποκατάστασης επιστημόνων από διαφορετικές ειδικότητες.
   • Η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
   • Η κάλυψη των αναγκών της χώρας σε εξειδικευμένα διοικητικά ή τεχνικά στελέχη σχετικών με το αντικείμενο
    παραγωγικών μονάδων ή υπηρεσιών

   Δείτε την προκήρυξη

   Tα Tμήματα Aρχιτεκτόνων Mηχανικών, Πολιτικών Mηχανικών, Αγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών, Mηχανολόγων Mηχανικών, Hλεκτρολόγων Mηχανικών και Mηχανικών Yπολογιστών, Xημικών Mηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθενται να λειτουργήσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠMΣ) με τίτλο “Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού” τη διετία 2020-2022, με δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 3274/08.08.2018 –Υπ. Απόφαση 28919/05.07.2018.

   Κατεύθυνση A΄ – Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Aρχιτεκτονικών Mνημείων (έως 35 μεταπτυχιακοί φοιτητές).
   Κατεύθυνση B΄ – Προστασία, Συντήρηση και Aποκατάσταση Έργων Tέχνης και Mηχανισμών (έως 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές).

   Για την απονομή του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.
   Στα πρώτα δυο (2) εξάμηνα πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος συνολικού ύψους 1.800 ευρώ.

   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2020.

   Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από Δευτέρα 03/02/2020 έως Παρασκευή 10/04/2020
   (στη γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών, από 9:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ., τηλ. 2310-99 5559, 2310 99 5483 (+Fax), (http://prosynapo.web.auth.gr), ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά* την αίτησή τους στα email [email protected] & [email protected], ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή A.Π.Θ., Tμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τ.Θ. 459 Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη με την ένδειξη για το «Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών στην Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Mνημείων Πολιτισμού» της Πολυτεχνικής Σχολής του A.Π.Θ. τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Aίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του ΔΠMΣ.
   2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την περίοδο Iουνίου του 2020.
   3. Bεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του υποψηφίου καθώς και αν λαμβάνουν υποτροφία.
   6. Tεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας, με την υποβολή των σχετικών αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών.
   7. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές.
   8. Aποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
   9. Άλλα βοηθητικά στοιχεία, όπως, π.χ. portfolio σπουδαστικών σχεδιαστικών εργασιών.

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ, Ν. Τριανταφυλλίδη και Ε. Φράγκου τηλ. 2310 99 5559, 2310 99 5483 (+Fax).

  • Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» στις εξής δύο ειδικεύσεις:

   • Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων
   • Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90).

   Δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών εδώ

   Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων

   Τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου είναι:

   • Θεωρία και Ιστορία της Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Μνημείων και Έργων Τέχνης 2.5 ECTS
   • Ιστορία και Φιλοσοφία της Τέχνης 2.0 ECTS
   • Υλικά Ιστορικών Κατασκευών. Παθολογία και Τεχνολογία Συντήρησης και Αποκατάστασης 2.5 ECTS
   • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Εξέλιξης Οικισμών και Πόλεων 2.0 ECTS
   • Οικοδομική Τεχνολογία των Ιστορικών Κατασκευών 2.0 ECTS
   • Ζητήματα Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων σε Παλαιά και Ιστορικά Κτίρια. Παθολογία και Επεμβάσεις Αποκατάστασης 2.0 ECTS
   • Μέθοδοι Αποτύπωσης Μνημείων, Ιστορικών Συνόλων και Έργων Τέχνης 2.0 ECTS
   • Ανάλυση και Τεκμηρίωση Μνημείων και Ιστορικών Συνόλων 2.0 ECTS

   Σύνολο 17,0 ECTS

   Υποχρεωτικά Εργαστήρια

   Εργαστήριο Διεπιστημονικής Συνεργασίας (ΕΔΣ):
   Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων 9,0 ECTS

   Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων και Εργαστηρίου 26,0 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής*

   • Παθολογία, Προστασία και Τεχνικές Συντήρησης Λίθου 2,0 ECTS
   • Μουσειακές Χρήσεις σε Ιστορικά Κτίρια και Τόπους 2,0 ECTS
   • Πυροπροστασία Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων 2,0 ECTS
   • Φωτογραμμετρία, Γεωπληροφοριακά Συστήματα και Φωτοερμηνεία, Τηλεπισκόπηση στη Μελέτη Μνημείων και Ιστορικών Κέντρων 2,0 ECTS
   • Φωτογραμμετρία, Τεχνολογία 3D σάρωσης και Συστήματα Πληροφοριών Χώρου στην Τεκμηρίωση του Μνημειακού Πλούτου 2,0 ECTS
   • Τοπογραφική Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών Μνημείων 2,0 ECTS
   • Προστασία, Αξιοποίηση και Ανάδειξη Ιστορικών Αστικών Περιοχών 2,0 ECTS

    * Από τα Μαθήματα Επιλογής του Α΄ Εξαμήνου επιλέγονται συνολικά μαθήματα 4 ECTS
    ** Συνδιδασκαλία με μαθήματα Β΄ Κατεύθυνσης

   Β΄ εξάμηνο

   Τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου είναι:

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Δίκαιο, Νομοθεσία και Θεσμικά Προβλήματα Προστασίας Μνημείων και Έργων Τέχνης 2,0 ECTS
   • Στατική και Σεισμική Συμπεριφορά Ιστορικών Κατασκευών. Παθολογία Φέροντος Οργανισμού 2,5 ECTS
   • Θεμελιώσεις Ιστορικών Κτιρίων. Παθολογία Ιστορικών Κατασκευών που Οφείλεται στο Έδαφος και τις Θεμελιώσεις. Μέθοδοι και Τεχνικές Ενίσχυσης 2,5 ECTS

   Σύνολο 7,0 ECTS

   Υποχρεωτικά Εργαστήρια

   Εργαστήριο Διεπιστημονικής Συνεργασίας: Αποκατάσταση, Αναστήλωση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων
   9,0 ECTS

   Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων και Εργαστηρίου 16,0 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής*

   • Ξύλο και Ξύλινες Κατασκευές. Παθολογία, Προστασία και Τεχνικές Συντήρησης 2,0 ECTS
   • Τεχνικές Ανασκαφής 2,0 ECTS
   • Αξιοποίηση και Προβολή Μνημείων Πολιτισμού με τη Χρήση Πολυμέσων 2,0 ECTS
   • Τεχνολογία Κεραμικών Οικοδομικών Υλικών 2,0 ECTS
   • Επιστήμη και Τεχνολογία Κονιαμάτων με Βάση την Άσβεστο 2,0 ECTS
   • Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες Συντήρησης 2,0 ECTS
   • Προβλήματα Ένταξης Υδραυλικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων σε Μνημεία και Ιστορικά Κτίρια. Φωτισμός Μνημείων 2,0  ECTS
   • Ειδικά Θέματα Οικοδομικής των Ιστορικών Κατασκευών 2,0 ECTS
   • Προσδιορισμός και Διαχρονική Παρακολούθηση Παραμορφώσεων Ιστορικών Κατασκευών και του Περιβάλλοντα Χώρου τους 2,0 ECTS
   • Το Χρώμα στα Μνημεία Πολιτισμού και τη Σύγχρονη Τέχνη 2,0 ECTS
   • Ιστορικές Τεχνικές Φυσικού Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων Μνημείων 2,0 ECTS
   • Γεωτεχνικά και Γεωαρχαιολογικά Θέματα 2,0 ECTS
   • Μέθοδοι Στατικής και Δυναμικής Ανάλυσης Ιστορικών Κατασκευών 2,0 ECTS
   • Μηχανική της Τοιχοποιίας 2,0 ECTS
   • Τεχνολογία Επεμβάσεων στο Φέροντα Οργανισμό Ιστορικών Κατασκευών και Διαστασιολόγησή τους 2,0 ECTS
   • Βιομηχανική Κληρονομιά 2,0 ECTS
   • Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πολεοδομική Επέμβαση και Προστασία Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2,0 ECTS
   • Η αρχιτεκτονική της ένταξης: Ζητήματα θεωρίας και πρακτικής 2,0 ECTS

    * Από τα μαθήματα επιλογής του Β΄ εξαμήνου επιλέγονται συνολικά μαθήματα 14 πμ

   Γ’ εξάμηνο
   Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της κατεύθυνσής τους και ολοκληρώνουν τη διπλωματική τους εργασία, 30 πμ. Επίσης παρακολουθούν σεμινάρια και διαλέξεις. Η θεματολογία των σεμιναρίων και των διαλέξεων είναι σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος και μπορεί να εναλλάσσεται.

   Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   Το Α΄ εξάμηνο περιλαμβάνει δύο ενότητες μαθημάτων τα οποία είναι μαθήματα υποδομής, δηλαδή Αρχές και Θεωρία Συντήρησης, Νομοθεσία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και οι Αρχές Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Συλλογών Έργων Τέχνης (Μουσεία, Εκθέσεις) και Τοποθεσιών (Ιστορικά Κέντρα, Αρχαιολογικοί Χώροι), Ιστορία Τέχνης, και Γνώση των Υλικών των Έργων Τέχνης (φύση, ιδιότητες, παθολογία)

   Τα μαθήματα του Α’ Εξαμήνου είναι:

   • Αρχές και Θεωρία της Συντήρησης. 2,5 ECTS
   • Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσεία και Δίκαιο 2,0 ECTS
   • Ιστορία και Φιλοσοφία της Τέχνης 2,0 ECTS
   • Αρχές Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Συλλογών Έργων Τέχνης και Τοποθεσιών Μουσεία και Εκθέσεις 2,0 ECTS
   • Τεχνικές Ανασκαφής, 2,0 ECTS
   • Κονιάματα με Βάση την Άσβεστο 2,0 ECTS
   • Φυσικά και Συνθετικά Πολυμερή. 2,0 ECTS
   • Στερεωτικά και Συγκολλητικά. Διαλυτότητα και Συμβατότητα Υλικών 2,0 ECTS
   • Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική των Υλικών. Μέταλλα, Κράματα και Διαβρωτική Συμπεριφορά. Ατμοσφαιρική ρύπανση 4,0 ECTS
   • Ανόργανες Χρωστικές. Οργανικές Χρωστικές και Λάκες.  Επιχρωματισμένα Υμένια.3,5 ECTS
   • Ύαλος και Υαλώματα, Κεραμικά Αντικείμενα. Λίθος 3,0  ECTS
   • Ύφασμα. Ξύλο και Χαρτί. 3,0 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Στο Β’ εξάμηνο αναπτύσσονται οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης, Διάγνωσης των Υλικών και της Παθολογίας τους, καθώς και οι Μέθοδοι Συντήρησης και Πρόληψης της φθοράς των υλικών των έργων τέχνης.

   Μέσα στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν το θέμα της διπλωματικής εργασίας τους που θα επεξεργαστούν στο Γ’ εξάμηνο.

   Τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου είναι:

   • Εισαγωγή στις Διαγνωστικές Μεθόδους (Μη και Μικρο-καταστρεπτικές). Οπτική Μικροσκοπία. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία.
   • Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων. LASERS 5,0
   • Ακτίνες X: Ραδιογραφία, Περίθλαση (XRD), Φασματοσκοπία (XRF), Πυρηνική Ενεργοποίηση, Χρονολόγηση. 4,0
   • Χρωματογραφία: Υγρή, Αέριος. Φασματοσκοπία Μαζών. Συνδυασμένες Τεχνικές. 3,0
   • Φασματοσκοπίες: Υπερύθρου, Υπεριώδους (FTIR) και Raman. 3,0
   • Ατομική Φασματοσκοπία. Μικροχημικές Μέθοδοι Ταυτοποίησης. 3,0
   • Θερμομηχανική Ανάλυση. Θερμιδομετρικές Τεχνικές, Θερμική Γήρανση 2,0
   • Η συμβολή της επιστήμης του χρώματος στη μέτρηση και τεκμηρίωση του χρώματος των έργων ζωγραφικής και των εικονογραφημένων ιστορικών μνημείων 2,0
   • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Διάγνωσης (Ορμύλια) 6,0
    Ø Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης Βάσεις Δεδομένων
    Ø Χρωματογραφία
    Ø Χρωματομετρία
    Ø Ανακλαστογραφία
    Ø Μη καταστρεπτική ταυτοποίηση-πολυφασματικές λήψεις
   • Μεθοδολογία και Μέθοδοι Συντήρησης-Ι
    Ø -Επιστημονικές Αρχές Διαδικασιών Συντήρησης
    Ø -Καθαρισμός/Πρόσφηση-Συγκόλληση/Στερέωση/Μηχανική Συμπεριφορά/Επικάλυψη και Προστασία/Αισθητική Αποκατάσταση
    Ø -Περιπτωσιολογικές μελέτες
   • Μεθοδολογία και Μέθοδοι Συντήρησης -ΙΙ
   • Επισκέψεις σε Εργαστήρια Συντήρησης:
    Ø -Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
    Ø -Αρχαιολογικό Μουσείο
    Ø -Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
   • Προληπτική Συντήρηση 2,0

   Σύνολο 30,0

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου οι φοιτητές:

   α. Παρακολουθούν τα προσφερόμενα σεμινάρια και διαλέξεις.

   β. Ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email