Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου άρχισε να λειτουργεί στην Κέρκυρα το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα πανεπιστημιακού επιπέδου Τμήμα εκπαίδευσης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων.

   Η διάρκεια σπουδών είναι τετραετής και χωρίζεται σε οκτώ εξάμηνα. Τα τέσσερα πρώτα είναι κοινά για την ειδίκευση της Μετάφρασης και την ειδίκευση της Διερμηνείας. Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 άρχισε να λειτουργεί και τρίτη ειδίκευση με τίτλο: «Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός και η διδακτική της ως ξένης» με τετραετή διάρκεια σπουδών, η οποία δέχτηκε τους τελευταίους εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 μετά τη συγχώνευσή της με την Ειδίκευση Μετάφρασης (Σχέδιο Αθηνά, Μάρτιος 2013).

   Γλώσσες εργασίας

   Οι γλώσσες εργασίας, που διδάσκονται στο επίπεδο της μετάφρασης και της διερμηνείας από και προς την Ελληνική, είναι σήμερα τρεις: η Αγγλική, η Γαλλική και η Γερμανική. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν, επίσης, ενσωματωθεί η Τουρκική, η Ισπανική και η Ιταλική.

   Κύκλοι σπουδών

   Το Πρόγραμμα του Τμήματος είναι οργανωμένο σε δύο μεγάλους κύκλους σπουδών.

   Πρώτος κύκλος σπουδών

   Στη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές μυούνται προοδευτικά στη θεωρία και την πράξη της μεταφραστικής διαδικασίας ενώ προσφέρονται και μαθήματα που ανήκουν στο ευρύτερο πεδίο της Θεωρίας της Μετάφρασης, των ξένων Πολιτισμών και της Λογοτεχνίας, των Διεθνών σχέσεων, του Δικαίου, της Πολιτικής επιστήμης, της Οικονομικής επιστήμης, της Φιλοσοφίας, των Διαπολιτισμικών Σπουδών κ.ά.

   Δεύτερος κύκλος σπουδών

   Ο δεύτερος κύκλος αφορά τις ευθείες και αντίστροφες Ειδικές Μεταφράσεις, όπως την Οικονομική/Πολιτική, την Τεχνική και τη Λογοτεχνική. Για την εισαγωγή κατά το Ε’ εξάμηνο στην ειδίκευση της Διερμηνείας, απαιτείται επιτυχής εξέταση και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων φοιτητών. Το Ζ’ εξάμηνο φοίτησης της Ειδίκευσης Μετάφρασης γίνεται κανονικά σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού με δαπάνη του Ιονίου Πανεπιστημίου. Όμως, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Ζ’ εξάμηνο διεξάγεται στην έδρα του Τμήματος, στην Κέρκυρα, λόγω έλλειψης κονδυλίων.

   Επαγγελματική αποκατάσταση

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις παρακάτω επαγγελματικές διεξόδους:

   • Μεταφραστικά γραφεία
   • Μεταφραστικές υπηρεσίες υπουργείων, πρεσβειών, προξενείων
   • Διεθνείς οργανισμοί (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, UNESCO κλπ.)
   • Εκδοτικοί οίκοι
   • Τράπεζες, πολυεθνικές, εταιρείες με μεταφραστικά τμήματα
   • Διερμηνεία
   • Φροντιστήρια ξένων γλωσσών
  • Το Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 και αποτελεί το μοναδικό στον ελλαδικό (και, κατ’ επέκταση, τον ευρωπαϊκό) ακαδημαϊκό χώρο πανεπιστημιακό Τµήµα κατάρτισης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων συνεδρίων.

   Το εύρος των γνωστικών αντικειμένων και η ανάγκη για κάλυψη εκ των ενόντων όλων των ακαδημαϊκών λειτουργιών που το στηρίζουν, ώθησε διαχρονικά το Τµήµα στην ανάπτυξη σηµαντικού αριθµού ακαδημαϊκών λειτουργιών, που αντιστοιχούν σε μεγέθη Σχολής, µάλλον, παρά Τµήµατος.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος επικαιροποιήθηκε το 2015. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής μέχρι 2014 ισχύουν μεταβατικές διατάξεις. Τα σχετικά με αυτές αρχεία βρίσκονται στο τέλος της σελίδας.

   Σε προπτυχιακό επίπεδο λειτουργούν δύο Ειδικεύσεις:

   • Μετάφρασης
   • ∆ιερµηνείας

   Ειδικεύσεις Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας

   Οι φοιτητές εισάγονται στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας υποχρεωτικά µε δύο (2) γλώσσες εργασίας, πέραν της Ελληνικής, στις οποίες και φοιτούν έως το πέρας των σπουδών τους. Συγκεκριμένα, στις Πανελλήνιες Εξετάσεις επιλέγουν δύο γλώσσες μεταξύ της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερµανικής.

   Τα πρώτα τέσσερα εξάµηνα (Α’-∆’) είναι κοινά για όλους τους φοιτητές. Από το Ε’ εξάµηνο γίνεται ο διαχωρισµός σε δύο Ειδικεύσεις, κάθε µία από τις οποίες οδηγεί σε διαφορετικό τίτλο σπουδών. Οι φοιτητές του Τµήµατος έχουν δικαίωµα επιλογής μεταξύ:

   • της Ειδίκευσης της Μετάφρασης και
   • της Ειδίκευσης ∆ιερµηνείας (σχετικώς, διενεργούνται εσωτερικές εξετάσεις επιλογής).

   Για την ολοκλήρωση των σπουδών στην Ειδίκευση Μετάφρασης, οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήµατα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (Ζ΄ εξάμηνο), σε ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, το Τµήµα συνεργάζεται µε πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιρλανδίας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Ζ’ εξάμηνο θα διδάσκεται στην έδρα του Τμήματος, στην Κέρκυρα, λόγω έλλειψης κονδυλίων.

   Στόχος των Ειδικεύσεων Μετάφρασης και Διερμηνείας είναι η εκπαίδευση ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων.

   Αρχές του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

   Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές: προβλέπει τη διάκριση μεταξύ θεωρητικών παραδόσεων, εργαστηριακών και σεμιναριακών μαθημάτων ως ουσιαστικών στοιχείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και τη διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών μαθημάτων και υποχρεωτικών μαθημάτων επιλογής. Οι φοιτητές και των δύο Ειδικεύσεων επιλέγουν ελεύθερα όποια μαθήματα επιθυμούν από τα προσφερόμενα στην Ειδίκευση Μετάφρασης Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα (YE). Με το πέρας των σπουδών (8 εξάμηνα) οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε εννέα (9) Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα (εκ των οποίων το ένα είναι Ελεύθερης Επιλογής, από το σύνολο των Ενδεικτικών Προγραμμάτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου).

   Τα θεωρητικά μαθήματα αποσκοπούν να προσφέρουν στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις στα εμπλεκόμενα επιστημονικά πεδία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα προς μετάφραση/διερμηνεία κείμενα και να τα αποδώσουν στη γλώσσα στόχο. Τα εργαστηριακά μαθήματα µμετάφρασης/διερμηνείας αποσκοπούν στην εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων που προσφέρονται στο πλαίσιο των θεωρητικών μαθημάτων καθώς και στη συστηματική άσκηση των φοιτητών στη µμετάφραση/διερμηνεία, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να μπορούν να ανταποκριθούν στις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις της αγοράς.

   Μέσω των προσφερόμενων μαθημάτων γίνεται προσπάθεια να εξασφαλίζεται στους φοιτητές μεγάλη ποικιλία θεματικών πεδίων και πολλαπλές δυνατότητες επιλογών. Η φιλοσοφία του Τµήµατος αυτή στηρίζεται στην κοινή πεποίθηση ότι η ακαδημαϊκή διδασκαλία δεν αφορά ένα σύνολο γνώσεων που οι φοιτητές οφείλουν να αποκτήσουν, αλλά είναι µια διαδικασία στη διάρκεια της οποίας οι διδασκόμενοι διδάσκονται κατά κύριο λόγο πώς να μαθαίνουν και να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού αντικειμένου, της μεθοδολογικής προσέγγισης και του θεωρητικού ή μεταφραστικού ζητήματος που πραγματεύεται το εκάστοτε μάθημα.

   Με βάση τις αρχές αυτές, οι πρωτοετείς φοιτητές, όπως και εκείνοι των μεγαλύτερων ετών, καλούνται να επιλέξουν µόνοι τους τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εγγραφούν, στο πλαίσιο της δομής του προγράμματος σπουδών. Σε όλες τις κατευθύνσεις προσφέρονται κάθε χρόνο ενισχυτικά μαθήματα για φοιτητές που εντοπίζουν αδυναμίες σε κάποια από τις γλώσσες εργασίας.

   Μετά το Ε΄εξάμηνο, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν κατεύθυνση και να ακολουθήσουν την αντίστοιχη κατανομή μαθημάτων. Οι σύμβουλοι σπουδών είναι στη διάθεσή τους για να τους συνδράμουν στις επιλογές τους. Με τον τρόπο αυτό, έχοντας ως οδηγό τα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών στις τρεις κατευθύνσεις (βλ. β. Εργαστηριακά μαθήματα), οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το δικό τους πρόγραμμα μαθημάτων, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους και τους στόχους τους.

   Για την απόκτηση πτυχίου του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας οι φοιτητές της Ειδίκευσης Μετάφρασης οφείλουν να συγκεντρώσουν 151 Διδακτικές Μονάδες / 240 ECTS, ενώ στην Ειδίκευση ∆ιερµηνείας ο αριθμός των Διδακτικών Μονάδων κυμαίνεται ανάλογα µε τις επιλεγόμενες από τον φοιτητή κατευθύνσεις Γλωσσών. Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε παραδόσεις, εργαστηριακά μαθήματα και σεμινάρια.

   Διάρθρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

   α. Παραδόσεις
   Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ποιες παραδόσεις του Προγράμματος Σπουδών του Τµήµατος θα παρακολουθήσουν και µε ποια σειρά. Ωστόσο, συνιστάται στους πρωτοετείς φοιτητές να επιλέξουν κατά προτεραιότητα τα μαθήματα εκείνα τα οποία από τον τίτλο τους ή τις διευκρινίσεις του διδάσκοντος δείχνουν ότι αποτελούν εισαγωγή στο διδασκόμενο αντικείμενο.

   β. Εργαστηριακά μαθήματα
   Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών, προβλέπονται σε όλα τα εξάμηνα εργαστηριακά μαθήματα μετάφρασης. Στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα τα μαθήματα μετάφρασης αποσκοπούν στην μύηση των φοιτητών στη μεταφραστική μεθοδολογία µέσω ειδικών ασκήσεων, ενώ τα μαθήματα γλώσσας αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων των φοιτητών στις ξένες γλώσσες εργασίας τους μέσα από ασκήσεις και εργασίες. Από το Ε’ εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μεταξύ τριών ειδών ειδικής μετάφρασης:

   • της Οικονομικής-Νομικής και Πολιτικής,
   • της Τεχνικής και
   • της Λογοτεχνικής.

   Τα τελευταία χρόνια οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιοποιούν στο πλαίσιο αυτών των μαθημάτων τις τεχνολογίες αιχμής (βλ. παρακάτω). Ορισμένα μαθήματα ειδικών μεταφράσεων γίνονται, όταν αυτό είναι εφικτό, λόγω προβλημάτων υλικοτεχνικών υποδομών, σε ειδικώς διαμορφωμένα εργαστήρια πληροφορικής, όπου οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση των πόρων του διαδικτύου, της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών χρήσιμων για την εργασία τους, υπολογιστικών εργαλείων υποβοήθησης του μεταφραστικού έργου, κ.ά.

   Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας διαθέτει δωρέαν πρόσβαση στο Memsource Academic Edition, ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα σχεδιασμένο για πανεπιστήμια που παρέχουν μαθήματα μετάφρασης.

   Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας είναι μέλος του SDL Technologies University Partnership Program.

   γ. Σεμινάρια
   Δικαίωμα εγγραφής σε σεμινάριο έχουν οι φοιτητές που έχουν ήδη παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε παραδόσεις του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή πρωτοετών φοιτητών σε σεμινάριο. Τα σεμινάρια έχουν ανώτατο όριο φοιτητών, όπως αυτός καθορίζεται από τον διδάσκοντα ή θα καθορίζεται αργότερα από τον οικείο Τομέα.

   δ. Εργαστηριακά μαθήματα διερμηνείας
   Στην Ειδίκευση ∆ιερµηνείας προβλέπονται μεταξύ άλλων εργαστηριακά μαθήματα διαδοχικής και ταυτόχρονης διερμηνείας. Προηγούνται τα μαθήματα διαδοχικής και έπονται τα μαθήματα ταυτόχρονης διερμηνείας.

   ε. Πρακτική άσκηση
   Στο Πρόγραμμα Σπουδών των Ειδικεύσεων Μετάφρασης και Διερμηνείας έχει ενταχθεί η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών (τρίμηνη) ως προαιρετική (καλοκαίρι 3ου έτους). Στην άσκηση αντιστοιχούν τουλάχιστον δύο (2) ECTS (50 τουλάχιστον ώρες εργασίας). Μάθετε περισσότερα για την Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ

   στ. Εξεταστικό σύστημα
   Το ΤΞΓΜ∆ διαθέτει από το 1995 Κανονισµό Εξετάσεων, μετά από εισήγηση ειδικής επιτροπής και ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Ο κανονισμός αυτός περιγράφει τη διαδικασία, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όσων μετέχουν σ’ αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία. Ο Κανονισμός εξετάσεων αναθεωρήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τον Μάιο του 2019. Το αρχείο του αναθεωρημένου κανονισμού βρισκεται στο τέλος της σελίδας.

   Για την αξιολόγηση των φοιτητών χρησιμοποιούνται μέθοδοι αξιολόγησης, όπως γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και εργασίες. Επίσης, οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν εάν ο βαθμός θα προκύπτει µε συνυπολογισμό εργασιών, ενδιάμεσων δοκιμασιών, κ.ά. ή από δοκιμασία (γραπτή ή προφορική ή εργασία) στο τέλος του εξαμήνου.

   ζ. Πτυχιακή εργασία
   Οι φοιτητές και των δύο Ειδικεύσεων έχουν την υποχρέωση να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η πτυχιακή εργασία διέπεται από ειδικό Κανονισμό, εγκεκριμένο από τη Συνέλευση του Τµήµατος.

   Η πτυχιακή εργασία και στις δύο Ειδικεύσεις αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS.

   Ολοκλήρωση σπουδών και συμμετοχή σε ορκωμοσία

   Βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   Η Βεβαίωση περάτωσης σπουδών είναι Πτυχίο, ενώ πτυχιακός τίτλος είναι το συμπληρωματικό έγγραφο που χορηγείται σε όσους συμμετάσχουν σε κάποια από τις δύο ετήσιες ορκωμοσίες του Ιδρύματος.

   Χορήγηση Βεβαίωσης περάτωσης σπουδών
   Για να εκδοθεί Βεβαίωση περάτωσης σπουδών, θα πρέπει να γίνει έλεγχος της καρτέλας του φοιτητή από τη Γραμματεία του Τμήματος. Για να προβεί η Γραμματεία στον έλεγχο αυτόν, θα πρέπει να στείλετε αντίστοιχο αίτημα μέσω email στη Γραμματεία και, στη συνέχεια, να καταθέσετε τα εξής:

   • Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και κατάθεσης Πτυχιακής εργασίας από την Κεντρική Βιβλιοθήκη
   • Το εξώφυλλο της Πτυχιακής εργασίας σας
   • Αίτηση συμμετοχής σε ορκωμοσία.

   Συμμετοχή σε ορκωμοσία

   Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο λαμβάνουν χώρα δύο ορκωμοσίες κάθε χρόνο, μία τον Νοέμβριο και μία τον Μάιο. Η συμμετοχή σε αυτές είναι προαιρετική, καθώς Πτυχίο είναι η Βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Ωστόσο, το δικαίωμα να συμμετάσχει κανείς σε κάποια από τις δύο το διατηρεί εσαεί.

   Πρoαπαιτούμενο για τη συμμετοχή σε ορκωμοσία αποτελεί η ανακήρυξη του φοιτητή σε πτυχιούχο. Ως ημερομηνία ανακήρυξης εκλαμβάνεται η τελευταία ημέρα της εξεταστικής (Σεπτεμβρίου, Φεβρουαρίου ή Ιουνίου) κατά την οποία ο φοιτητής εξετάστηκε επιτυχώς στο τελευταίο μάθημα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email