Τμήμα Τουρισμού

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης και την κατάρτιση επιστημόνων στην επιστήμη του Τουρισμού, εντός ενός διεπιστημονικού πλαισίου, συνδυάζοντας τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, όπως ενδεικτικά τη διοίκηση, την οικονομία, την ιστορία, με την Επιστήμη της Πληροφορικής, και ειδικότερα τις ψηφιακές τεχνολογίες, τα εικονικά εργαλεία αναπαράστασης και προβολής και τα πληροφοριακά συστήματα.

   Το όραμα του Τμήματος Τουρισμού είναι να γίνει κέντρο αναφοράς που εξελίσσει, συνθέτει και ολοκληρώνει τις επιστήμες που εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη με στόχο την αποτελεσματική διοίκηση των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εκπλήρωση του οράματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα στους τομείς των επιστημονικών ενδιαφερόντων του προγράμματος σπουδών, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

   Η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών εξετάζει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας τουρισμού και εξερευνά πώς αυτή μπορεί να προωθηθεί, να διοικηθεί και να μετασχηματιστεί με την υποστήριξη σύγχρονων διοικητικών εργαλείων αλλά και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

   Επαγγελματικές προοπτικές

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ως:

   α) Στελέχη τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (όπως σε αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, εταιρείες διοργάνωσης ταξιδιών και τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικά πρακτορεία, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων, εταιρείες διανομής και προώθησης τουριστικών προϊόντων και τουριστικών προορισμών) στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, της οργάνωσης, της έρευνας και των πωλήσεων

   β) Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. υπουργεία, Ε.Ο.Τ.), νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων κ.λ.π.) και των φορέων αυτών σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής του τυπικού αλλά και του ειδικού θεματικού τουρισμού (όπως ενδεικτικά του θαλάσσιου, εκπαιδευτικού ιατρικού, οικολογικού/περιηγητικού και γαστρονομικού τουρισμού).

   γ) Στελέχη κέντρων πληροφόρησης τουριστών, κέντρων μεθερμήνευσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσείων, πινακοθηκών, εγκαταστάσεων πολιτισμού και αναψυχής, στους τομείς της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, και της προώθησης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

   δ) Στελέχη κλαδικών και συλλογικών φορέων και οργανισμών του τουρισμού (όπως ο Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α. και άλλοι).

   ε) Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού και του πολιτισμού, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο.

   στ) Ως επιστημονικό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης στις τουριστικές σπουδές.

   ζ) Εκτός των παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν είτε οι ίδιοι επιχειρηματικά είτε ως στελέχη σε φορείς τεχνολογίας, δημιουργώντας ενισχυμένα τεχνολογικά τουριστικά και πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία εντάσσονται στον κλάδο της δημιουργικής οικονομίας.

  • Σε μια περίοδο άκρως ανταγωνιστική για την αγορά εργασίας, όπου δεν αρκούν μόνο τα τυπικά προσόντα για την επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρισμού είναι έτσι διαρθρωμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές και ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Οι ανάγκες της κοινωνίας, οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αλλά και τα μεθοδολογικά εργαλεία συνεχώς εξελίσσονται και εξειδικεύονται. Κεντρικός στόχος κατά τη διαμόρφωση στη της φυσιογνωμίας του Τμήματος είναι, συνεπώς, να προσφέρει την απαιτούμενη εξειδίκευση, και παράλληλα, τη δυνατότητα προσαρμογής των αποφοίτων στις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις της αγοράς κάτω από ανταγωνιστικές συνθήκες.

   Η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών εξετάζει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας τουρισμού και εξερευνά πώς αυτή μπορεί να προωθηθεί, να διοικηθεί και να μετασχηματιστεί με την υποστήριξη σύγχρονων διοικητικών εργαλείων αλλά και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

   Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής (Ε). Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες ECTS. Για την απόκτηση του τίτλου σπουδών απαιτείται η φοίτηση επί 8 εξάμηνα σπουδών και η συγκέντρωση συνολικά τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS)

   Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τουρισμού επικεντρώνεται στους ακόλουθους βασικούς θεματικούς άξονες:

   1. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Πολιτιστικών Οργανισμών. Αφορά την απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης για τους σύγχρονους τρόπους και μεθόδους οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών προορισμών και πολιτιστικών οργανισμών. Ενδεικτικά μαθήματα τα οποία θα προσφέρονται στον εν λόγω θεματικό άξονα είναι τα εξής:
    1. Διοίκηση Τουρισμού
    2. Τουριστικό Μάρκετινγκ
    3. Χρηματο-οικονομική Διοίκηση
    4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουριστικού Προϊόντος
    5. Τουριστική ανάπτυξη και πολιτική
    6. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
    7. Τουριστική επιχειρηματικότητα & διοίκηση ΜΜΕ
   2. Ψηφιακός Τουρισμός. Αφορά την απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης για την ανάδειξη των τουριστικών/ πολιτιστικών πόρων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ενδεικτικά μαθήματα τα οποία θα προσφέρονται στον εν λόγω θεματικό άξονα είναι τα εξής:
    1. Διοικητική πληροφοριακών συστημάτων
    2. Ηλεκτρονικό επιχειρείν και ψηφιακός μετασχηματισμός τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών
    3. Ανάπτυξη ψηφιακών τουριστικών υπηρεσιών
    4. Ψηφιακό μάρκετινγκ
    5. Διεθνή συστήματα κρατήσεων
    6. Εικονικοί κόσμοι και αναπαράσταση τουριστικών και πολιτιστικών πόρων
   3. Τουρισμός και Πολιτισμός. Ο άξονας αυτός αποσκοπεί στην εξοικείωση με βασικές πτυχές του ανθρώπινου πολιτισμού και στην απόκτηση του απαραίτητου γνωστικού υποβάθρου στο πεδίο αυτό, ώστε να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων του τουρισμού. Έμφαση δίνεται στον χώρο της Μεσογείου ως μήτρας πολιτισμών διαχρονικά. Ενδεικτικά μαθήματα στον εν λόγω άξονα αποτελούν:
    1. Πολιτισμική κληρονομιά και η αξιοποίησή της στην τουριστική αγορά
    2. Μεσογειακές Οικονομίες, Κοινωνίες, και Τουρισμός
    3. Ανάδειξη πολιτιστικών μνημείων
    4. Διαπολιτισμική επικοινωνία
   4. Διεθνής τουρισμός, γλώσσα και δίκαιο. Αφορά την απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης για τη διοίκηση και ανάπτυξη τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών σε διεθνές περιβάλλον. Ενδεικτικά μαθήματα τα οποία θα προσφέρονται στον εν λόγω άξονα είναι τα εξής:
    1. Διεθνές δίκαιο
    2. Τουρισμός, πολιτισμός και προσβασιμότητα
    3. Αγγλικά/ Γαλλικά/ Γερμανικά προσανατολισμένες στην τουριστική ορολογία
   5. Θεματικός τουρισμός. Αφορά την απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης για τη διοίκηση και ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά μαθήματα τα οποία θα προσφέρονται στον εν λόγω άξονα είναι τα εξής:
    1. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (π.χ. συνεδριακός, ιατρικός, κρουαζιέρας, κ.ά.)
    2. Γεωπολιτική και τουρισμός
    3. Τουρισμός και αρχές βιώσιμης ανάπτυξης
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email