Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989, και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1992/1993. Ήταν από τα πρώτα Τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πτυχίο τετραετούς φοίτησης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών είναι θεωρητικής κυρίως κατεύθυνσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην σπουδή του αρχαίου ελληνικού θεάτρου.

   Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στεγάζεται στα προκατασκευασμένα κτίρια κοντά στο κτίριο Α της Πρυτανείας, και διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη (περί τους 7.000 τίτλους) με αίθουσα αναγνωστών. Στα κτίρια αυτά στεγάζονται επίσης οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια πρακτικών μαθημάτων (σκηνοθεσίας, υποκριτικής, σκηνογραφίας) καθώς και η αίθουσα οπτικοακουστικών μέσων. Τα βιβλία και τα ελληνικά περιοδικά που σχετίζονται με τις θεατρικές σπουδές φυλάσσονται στην Bιβλιοθήκη του Τμήματος, ενώ τα διεθνή περιοδικά στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

   Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, τα θεωρητικά μαθήματα παρέχουν στους φοιτητές επιστημονική κατάρτιση σχετικά με την ιστορία και την θεωρία του θεάτρου, της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου, των εικαστικών τεχνών, της μουσικής, καθώς και μεθοδικές αναλύσεις του αρχαίου ελληνικού δράματος, του νεώτερου θεάτρου και των συναφών παραστατικών τεχνών (ιδιαίτερα της δυτικής πολιτισμικής παράδοσης). Η μεγάλη αυτή ενότητα θεωρητικών μαθημάτων έχει σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές σε διαφορετικές μεθόδους της θεατρολογικής έρευνας.

   Παράλληλα με τη θεωρητική κατάρτιση σειρά πρακτικών εργαστηριακών μαθημάτων παρέχει στους φοιτητές την δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία σε πρακτικές πλευρές του θεάτρου, όπως είναι η υποκριτική, η σκηνοθεσία και η σκηνογραφία. Ο σκοπός των εργαστηρίων είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την θεατρική πράξη.

   Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών εκδίδει από το 2011 το Λογεῖον, ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές. Δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, οι οποίες αναφέρονται σε όλες τις όψεις του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου και δράματος, στην πρόσληψη του από το νεότερο θέατρο, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τις άλλες τέχνες, καθώς και στη σύγκριση του με το θέατρο άλλων περιόδων και γεωγραφικών περιοχών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση.

  • Η διά­ρκεια των σπου­δών εί­ναι τε­τρα­ε­τής. Τα μα­θή­μα­τα του Προ­γράμ­μα­τος Σπου­δών κα­τα­νέ­μον­ται σε ο­κτώ (8) ε­ξά­μη­να. (Η λέ­ξη «μά­θη­μα» χρη­σι­μο­ποι­εί­ται ε­δώ σε αν­τι­δι­α­στο­λή προς το «γνω­στι­κό αν­τι­κεί­με­νο». Γνω­στι­κό αν­τι­κεί­με­νο εί­ναι, για πα­ρά­δειγ­μα, το αρ­χαί­ο θέ­α­τρο, το νε­ο­ελ­λη­νι­κό θέ­α­τρο, το ευ­ρω­πα­ϊ­κό θέ­α­τρο κ.ο.κ. Μά­θη­μα εί­ναι η δι­δα­σκα­λί­α μέ­ρους του γνω­στι­κού αν­τι­κει­μέ­νου κατά τη διά­ρκεια ε­νός α­κα­δη­μα­ϊ­κού εξα­μή­νου.)

   Ό­λα τα μα­θή­μα­τα εί­ναι τρί­ω­ρα, κάθε τρίωρο μάθημα συνοδεύεται από μία ώρα επικουρικής διδασκαλίας και πι­στώ­νον­ται με 4 δι­δα­κτι­κές μονά­δες (δ.μ.) και 5 π.μ. (ECTS). Ε­ξαί­ρε­ση μπο­ρεί να α­πο­τε­λούν τα ερ­γα­στη­ρια­κά μαθή­μα­τα, τα ο­ποί­α κα­τά πε­ρί­πτω­ση εί­ναι δυ­να­τόν να δι­α­φο­ρο­ποι­ούν­ται εί­τε ως προς τις ώ­ρες δι­δα­σκα­λί­ας εί­τε ως προς τις υ­πο­λο­γι­ζό­με­νες δι­δα­κτι­κές μο­νά­δες (στις συγ­κε­κρι­μέ­νες αυ­τές πε­ρι­πτώ­σεις δη­λώ­νε­ται ρη­τά στο Πρό­γραμ­μα Σπου­δών η δι­α­φο­ρο­ποί­η­ση). Για την α­πό­κτη­ση του πτυ­χί­ου α­παι­τούν­ται 192 δ.μ. και 240 π.μ. (ECTS).

   Τα μα­θή­μα­τα δι­α­κρί­νον­ται ως προς την υ­πο­χρέ­ω­ση εγ­γρα­φής σε αυτά των φοι­τη­τών σε:

   • υ­πο­χρε­ω­τι­κά,
   • υ­πο­χρε­ω­τι­κά ε­πι­λε­γό­με­να (μα­θή­μα­τα δηλ. που ε­πι­λέ­γει κα­νείς α­πό συγ­κε­κρι­μέ­νο γνω­στι­κό αν­τι­κεί­με­νο ή κα­τη­γο­ρία μα­θη­μά­των),
   • ε­λεύ­θε­ρα ε­πι­λε­γό­με­να (μα­θή­μα­τα δηλ. α­πό ο­ποι­ο­δή­πο­τε γνω­στι­κό αν­τι­κεί­με­νο).

   Ο­ρι­σμέ­να α­πό τα μα­θή­μα­τα θε­ω­ρούν­ται προ­α­παι­τού­με­να (α­παι­τεί­ται δη­λα­δή η επιτυχής εξέτασή τους για να μπο­ρεί να πα­ρα­κο­λου­θή­σει ο φοι­τη­τής συγ­κε­κρι­μέ­να άλ­λα μα­θή­μα­τα).

   Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η φοίτηση σε 8 εξάμηνα και η επιτυχής εξέταση σε 48 μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται στη γενική κατανομή και τα οποία αντιστοιχούν σε 192 δμ και 240 πμ (ECTS). Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου προστίθενται οι βαθμοί των 48 μαθημάτων και το άθροισμα που βρίσκουμε διαιρείται δια 48. Οι φοιτητές ανάλογα με τον τελικό βαθμό που επιτυγχάνουν παίρνουν στο πτυχίο τους τον εξής χαρακτηρισμό: Καλώς: 5 – 6,49, Λίαν καλώς: 6,50 – 8,49, Άριστα: 8,50 – 10.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email