Τμήμα Ψυχολογίας

 • panteio
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα: Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύεται το 1989, λειτουργεί με υποψήφι­ους διδάκτορες το 1991 και δέχεται προπτυχιακούς φοιτητές, με εισαγωγικές εξετάσεις, από το 1992. Έκτοτε το Τμήμα διανύ­ει μια σταθερή ανοδική πορεία εξέλιξης, γίνεται διοικητικά αυτό­νομο το 1995 και σήμερα το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσω­πικό του ανέρχεται σε 26 μέλη.

   Μέχρι σήμερα το Τμήμα αποτελεί την πρώτη επιλογή του 95% (κατά μέσο όρο) των εισαχθέντων σε αυτό φοιτητών. Επιπλέον, από την αρχή της λειτουργίας του Τμήματος και συστηματικά κάθε χρόνο, οι φοιτητές μας συγκεντρώνουν από τις υψηλότε­ρες βάσεις μεταξύ των υποψηφίων που διαγωνίζονται για εισα­γωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

   Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί ένα ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης στους διδάσκοντες, αλλά και στους ίδιους τους φοιτητές, αν κρίνει κάποιος από το πολύ υψηλό ποσοστό συστηματικής παρακο­λούθησης αλλά και υψηλής επίδοσης σε όλα τα μαθήματα, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

   Στόχος του Τμήματος:

   Μέσα σε κλίμα ευθύνης και πρόκλησης διαμορφώνονται και αναπτύσσονται η πολιτική και οι στόχοι του Τμήματος, που επι­γραμματικά είναι:
   ♦ η άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στους βασικούς κλάδους της Ψυχολογικής Επιστήμης (Ψυχοφυσιολογία, Νευροψυχολογία, Πειραματική, Γνωστική, Κοινωνική, Εξελικτική και Κλινική Ψυχολογία),
   ♦  η εξοικείωση και η άσκηση των φοιτητών στους βασικούς κανόνες και μεθόδους επιστημονικής έρευνας για την κατα­γραφή, κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφο­ράς,
   ♦ η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της Ψυχολογικής Επι­στήμης ως μίας εκ των Επιστημών του Ανθρώπου και της Κοι­νωνίας.

   Η εκπαίδευση ή και μετεκπαίδευση των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος σε χώρες όπως Γαλλία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμέ­νο Βασίλειο, Ιταλία, Καναδά δίνει την ευκαιρία στους διδάσκο­ντες να ευαισθητοποιήσουν τους φοιτητές στην πολιτική/ιδεο­λογική βάση των θεωριών της Ψυχολογικής Επιστήμης, όπως αυτές αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται μέσα σε γνωστικά πλαίσια συγκεκριμένων κοινωνικο-πολιτικών συστημάτων και εποχών.

   Επαγγελματικές προοπτικές: Η Ψυχολογική Επιστήμη έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το πεδίο αυτό φαί­νεται να διευρύνεται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα όπου ο παράγοντας «Ανθρώπινες Πηγές» αναγνωρίζεται πλέον ως ένας από τους καθοριστικούς δείκτες ανάπτυξης της χώρας. Οι από­φοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν το δικαίωμα να λάβουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεως τους στις οικείες Νομαρχίες. Η άδεια άσκη­σης επαγγέλματος κατοχυρώνει το δικαιούχο στη νόμιμη άσκη­ση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απα­σχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονο­μής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, καθώς και σε φορείς της Πολιτι­κής και Οικονομικής ζωής της χώρας. Ωστόσο πρέπει να διευ­κρινισθεί ότι για την άσκηση της ειδικότητας στην Κλινική Ψυχο­λογία, στην Σχολική Ψυχολογία και στην Οργανωτική Ψυχολογία η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους κλάδους αυτούς είναι απα­ραίτητη.

  • Παράμετροι Λήψης Πτυχίου:

   Σύνολο 48 τουλάχιστον μαθήματα

   32 Υποχρεωτικά Μαθήματα εκ των οποίων οπωσδήποτε :

   • Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας
   • Πρακτική Άσκηση στη Ψυχολογία
   • Διπλωματική Εργασία

   16 Επιλογής

   Μαθήματα ανά Θεματική Ενότητα :

   • Κοινωνική Ψυχολογία
   • Πειραματική/Γνωστική/Εξελικτική/Νευροεπιστήμες
   • Κλινική Ψυχολογία
   • Συναφείς προς την Ψυχολογία Κοινωνικές Επιστήμες

   Για τη Λήψη Πτυχίου απαιτούνται επίσης:

   • Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
   • Η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης
   • Η επιτυχής εξέταση στο μάθημα”Εργαστήρια Κοινωνικής Ψυχολογίας” μετά από Υποχρεωτική Παρακολούθηση
   • Η επαρκής γνώση μίας ξένης γλώσσας μεταξύ αυτών που διδάσκονται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου.
   • Η γνώση αυτή πιστοποιείται με επιτυχή εξέταση στην ύλη του 6ου εξαμήνου της γλώσσας που επέλεξε ο φοιτητής ή με χορήγηση ισοτιμίας από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών.

   Ο γενικός βαθμός πτυχίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των βαθμών διαιρούμενου δια του αντίστοιχου αριθμού των μαθημάτων.

   • Η βαθμολογία της Πτυχιακής Εργασίας έχει διπλό συντελεστή βαρύτητας, δηλαδή προστίθεται 2 φορές (με την αντίστοιχη αύξηση του διαιρέτη κατά 1 μάθημα).
   • Δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου ο βαθμός της ξένης γλώσσας.
   • Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρία (3) Επιλογής Μαθήματα, επιπλέον του απαιτούμενου συνολικού αριθμού μαθημάτων και επιπλέον των ελαχίστων ορίων της κάθε Θεματικής Ενότητας, των οποίων η βαθμολογία δε θα συνυπολογισθεί στον τελικό βαθμό πτυχίου.

   Η αίτηση εξαίρεσης κατατίθεται με την αίτηση ορκωμοσίας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email