Τμήμα Ψυχολογίας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. θεσμοθετήθηκε το 1993  και σήμερα αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο σύγχρονης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο χώρο της Ψυχολογίας. Προήλθε νομικά από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 με το Π.Δ. 152/93, πραγματική του όμως κοιτίδα αποτέλεσε το Τμήμα Φιλοσοφίας το οποίο λειτούργησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. από το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως και το 1971-72.

   Η πρωτοποριακή για την εποχή ιδέα να διδαχθεί η ψυχολογία ως επιστήμη ανεξάρτητη από τη φιλοσοφία, οφείλεται στον αείμνηστο καθηγητή Βασίλη Τατάκη, καθηγητή της Συστηματικής Φιλοσοφίας, στις προσπάθειες του οποίου αποδίδεται και η δημιουργία του Τμήματος. Με δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκε η «τακτική έδρα Γενικής Ψυχολογίας», γεγονός σημαντικό για το κύρος της ψυχολογίας ως μαθήματος στο Πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής, και πληρώθηκε με την εκλογή του Λάμπρου Χουσιάδα, το 1965. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν την αφετηρία για την εξέλιξη και την κατοχύρωση του Τμήματος Ψυχολογίας ως αυτόνομη ακαδημαϊκή μονάδα.

   Το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα γνωστικά πεδία της Ψυχολογίας με απώτερο στόχο την προετοιμασία νέων επιστημόνων που θα συμβάλλουν στην προαγωγή και εξέλιξη της επιστήμης.

   Από την αρχή της ίδρυσής του, στο Τμήμα λειτουργούν 3 τομείς που προσδιορίζουν τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ), το οποίο είναι κατανεμημένο σε αυτούς.
   Οι τομείς αυτοί είναι:

   • Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας
   • Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
   • Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας

   Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η εξελικτική, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, και η κλινική ψυχολογία. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας αναμένεται να έχουν τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:
   Α. Επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες ως προς (i) την αναζήτηση και κριτική εξέταση της βιβλιογραφίας, (ii) τον ερευνητικό σχεδιασμό σύμφωνα με ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, (iii) την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, (iv) τη σύνθεση και την ερμηνεία των ευρημάτων και (v) την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα παραπάνω.
   Β. Εξοικείωση με την ανάπτυξη και εφαρμογή γνώσεων και μεθόδων της επιστήμης της ψυχολογίας οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στην προαγωγή της ευημερίας ατόμων, ομάδων και της κοινότητας.
   Γ. Ευαισθητοποίηση και  εκπαίδευση στα παρακάτω ζητήματα:  (i)  επιστημονική και επαγγελματική  δεοντολογία, (ii)  συνεργατικότητα και εργασία σε ομάδες, (iii) σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, (iv) κατανόηση της οπτικής του φύλου, (v) σεβασμό του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

   Παράλληλα με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το Τμήμα οργανώνει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και απονέμει μεταπτυχιακούς τίτλους πρώτου και δευτέρου επιπέδου.

  • Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

   Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών (μαθήματα κορμού), τα υποχρεωτικά μαθήματα τουλάχιστον μίας κατεύθυνσης και έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μονάδων ECTS για τη λήψη πτυχίου ανέρχεται στις 240, οι οποίες πρέπει να συγκεντρωθούν το νωρίτερο σε οκτώ εξάμηνα, δηλαδή 30 μονάδες ECTS κάθε εξάμηνο. Οι μονάδες ECTS κατανέμονται ως εξής: 200 μονάδες ECTS μαθημάτων ψυχολογίας (μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής), 12 ECTS ξένης γλώσσας, 10 ECTS μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, 6 ECTS πρακτικής άσκησης, και 12 ECTS διπλωματικής εργασίας.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η εξελικτική, η εκπαιδευτική/σχολική, η κοινωνική, και η κλινική ψυχολογία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να έχουν τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:

   Α. Επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες ως προς (i) την αναζήτηση και κριτική εξέταση της βιβλιογραφίας, (ii) τον ερευνητικό σχεδιασμό σύμφωνα με ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, (iii) την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, (iv) τη σύνθεση και την ερμηνεία των ευρημάτων και (v) την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα παραπάνω.

   Β. Εξοικείωση με την ανάπτυξη και εφαρμογή γνώσεων και μεθόδων της επιστήμης της ψυχολογίας οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στην προαγωγή της ευημερίας ατόμων, ομάδων και της κοινότητας.

   Γ. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα παρακάτω ζητήματα: (i) επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία, (ii) συνεργατικότητα και εργασία σε ομάδες, (iii) σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, (iv) κατανόηση της οπτικής του φύλου, (v) σεβασμό του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

   Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)

   Οι Απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου κατόπιν αιτήσεως τους στις οικείες Νομαρχίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278)τ. Α0-12-1979).
   Οι τομείς απασχόλησης των ψυχολόγων στην Ελλάδα συνοψίζονται στους εξής:
   (α) στο χώρο της υγείας και της φροντίδας (νοσοκομεία και άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης, ιδρύματα και οργανισμοί για τα άτομα με αναπηρία, τα κέντρα αποκατάστασης, τα γηροκομεία),
   (β) στο χώρο της εκπαίδευσης (σχολεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμβουλευτικά κέντρα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης), και
   (γ) σε διάφορους άλλους κοινωνικούς φορείς παροχής πηρεσιών (όπως δήμοι, όπου λειτουργούν γραφεία εύρεσης εργασίας και άλλες υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης των δημοτών, διάφοροι κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ο Ο.Α.Ε.Δ. και άλλοι φορείς στήριξης της απασχόλησης).

   Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

   Το πτυχίο του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διδακτορικού Διπλώματος.

   Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

   Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται ο βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνον του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κατανομή επιτυχίας με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:
   Άριστα: 8,5 – 10,00
   Λίαν Καλώς: 6,5 – 8,49
   Καλώς: 5,00 – 6,49

   Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

   Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

   8 εξάμηνα, 240 ECTS

   Ένα πλήρες ακαδημαικό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS (1 ΕCTS=25-30ώρες φόρτο εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ1466/2007 τ. Β, Άρθρο 1, 2, 3 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email