Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1955 και είναι το αρχαιότερο της Πολυτεχνικής Σχολής. Από το 1982 αποτελεί αυτοδύναμη ακαδημαϊκή μονάδα που χορηγεί δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.

   Κύρια αποστολή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών του με την παραγωγή, μετάδοση και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στο αντικείμενο του κλάδου του Πολιτικού Μηχανικού, αλλά παράλληλα και η καλλιέργεια αισθήματος υψηλής κοινωνικής συνείδησης σε όλα τα μέλη του, διδάσκοντες και διδασκόμενους, βασισμένης στις δημοκρατικές αξίες, στην ελευθερία διακίνησης των ιδεών και στην ελευθερία της έκφρασης.

   Παράλληλα, θεμελιώδης στόχος του είναι η προώθηση της επιστήμης και της γνώσης με συνεχή αναπτυξιακή έρευνα και παραγωγική διαδικασία προς την κατεύθυνση μιας σύγχρονης εξέλιξης και μιας ανεξάρτητης και ολόπλευρης ανάπτυξης της χώρας. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα παροχής της απαραίτητης τεχνογνωσίας και προς όλους τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου που σχετίζονται με το αντικείμενό του.

   Τους στόχους αυτούς επιτυγχάνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών έχοντας ως βασική αρχή την αρμονική συνύπαρξη της ανάπτυξης με το περιβάλλον, έτσι ώστε η τεχνολογία να μη συμβάλλει στη διαμόρφωση καταναλωτικών προτύπων υπερπαραγωγής που καταστρέφουν τη φύση και εξαντλούν τους διαθέσιμους πόρους, αλλά να αποτελεί εργαλείο για μια ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της κοινωνίας και των θεσμών της, επιδιώκοντας ως τελικό ζητούμενο την αειφόρο ανάπτυξη.

  • Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

   Η φοίτηση για την απόκτηση του Διπλώματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, ΑΠΘ είναι πενταετής και οργανώνεται σε 10 εξάμηνα σπουδών. Για την απόκτηση του Διπλώματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε 54 μαθήματα (41 μαθήματα κορμού, 6 μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής και 7 μαθήματα ελεύθερης επιλογής) τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 300 πιστωτικές μονάδες ECTS. Αν με τα παραπάνω μαθήματα ο φοιτητής δεν συγκεντρώνει 300 πιστωτικές μονάδες ECTS, υποχρεούται να επιλέξει επιπλέον ένα η δύο μαθήματα επιλογής για τη συγκέντρωση των 300 πιστωτικών μονάδων ECTS. Τα μαθήματα καλύπτουν 9 εξάμηνα ενώ στο 10ο εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να εκπονήσουν ερευνητική διπλωματική εργασία. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί βαθμολογικά με 12 μαθήματα. Οι τέσσερις Κατευθύνσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι: (Α) Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών – Τ.Ε.Τ.Κ., (Β) Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος – Τ.Υ.Τ.Π., (Γ) Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής- Τ.Γ.Μ., (Δ) Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων Το.Με.Δ.Ε.. Σε κάθε έναν από τους 4 Τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αντιστοιχεί μια βασική κατεύθυνση εξειδίκευσης.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών επιδιώκει ο νέος πολιτικός μηχανικός να εφοδιάζεται κατ΄αρχήν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να αποκτά ένα σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια ο προσανατολισμός των μαθημάτων που διδάσκονται κινείται στο καθ΄αυτό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

   Τα μαθήματα κορμού καλύπτουν τα 7 πρώτα και μέρος του 8ου εξαμήνου. Η ειδίκευση, η οποία αρχίζει στο 8ο εξάμηνο, συνεχίζεται στο 9ο εξάμηνο με παρακολούθηση μαθημάτων. Ολοκληρώνεται στο 10ο εξάμηνο με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα διάρκειας ενός εξαμήνου, στον τομέα ειδίκευσης που επιλέγει κάθε φοιτητής. Είναι ωστόσο δυνατόν ο φοιτητής να επιλέξει και να εκπονήσει διατομεακού τύπου διπλωματική εργασία με τη συνεργασία διδασκόντων από διαφορετικούς Τομείς του Τμήματος.
   Γενικές Ικανότητες των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν εκπαιδευθεί ώστε να έχουν την ικανότητα να 1) εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, 3) προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 4) εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 5) παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες, σχεδιάζουν και διαχειρίζονται έργα, 6) σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 7) δείχνουν κοινωνική επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 8) έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής και 9) προάγουν την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη.

   Ειδικές Ικανότητες των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

   Οι ειδικές ικανότητες των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών προκύπτουν από το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων κορμού του Προγράμματος Σπουδών. Οι επιπλέον ειδικές ικανότητες του κάθε απόφοιτου προκύπτουν από το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων επιλογής τα οποία έχει παρακολουθήσει με επιτυχία καθώς και από το αντικείμενο της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας την οποία εκπονεί κατά το 10ο εξάμηνο των σπουδών του. Οι ως άνω ειδικές ικανότητες των αποφοίτων εντάσσονται κατά περίπτωση σε μία από τις βασικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης του Τμήματος: Α) Επιστήμη και Τεχνολογία των Κατασκευών, Β) Υδραυλική και Τεχνική Περιβάλλοντος, Γ) Γεωτεχνική Μηχανική και Δ) Μεταφορών και Διαχείριση Έργων.

   Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)

   Η άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού καθορίζεται και κατοχυρώνεται από το Νόμο 4663/1930, ΦΕΚ 149/9.5.1930: “Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολ. Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου”. Η προβλεπόμενη από το Νόμο 1225/1981,ΦΕΚ 340 Α/31-12-1981 άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

   Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

   Πρόσβαση σε μεταπτχιακές σπουδές (2ου και 3ου κύκλου)

   Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

   Α. Το βαθμολογικό σύστημα με το οποίο υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10) και ο βαθμός μόνον του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς :
   Άριστα: 8.50 – 10.00
   Λίαν Καλώς: 6.50 – 8.49
   Καλώς: 5.00 – 6.49
   Ανεπιτυχώς: 0 – 4.99
   Ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός: 5.00

   Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

   10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS
   Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1ECTS= 25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (ΦΕΚ 1466/2007, Υ.Α. Φ5/89656/Β3 ΑΡΘΡΟ 1,2,3). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) με σκοπό να εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email