Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί την εξέλιξη των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, των παλαιότερων και μεγαλύτερων Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών της χώρας σε επίπεδο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό έργο, προσανατολισμένο στις ανάγκες της παραγωγής και της εφαρμοσμένης έρευνας και με εξαιρετική απορρόφηση των αποφοίτων σε όλο το φάσμα των μελετών, έργων, υπηρεσιών και διαδικασιών (έλεγχοι, διαδικασίες έγκρισης, αξιολογήσεις, εκτιμήσεις, πιστοποιήσεις, επιθεωρήσεις, πραγματογνωμοσύνες κ.ά.) του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

   Σκοπός του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ερευνήσουν, αναλύσουν, σχεδιάσουν και εκτελέσουν άρτια τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομία των κατασκευών, σεβασμό προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και δια βίου γνώση. Σκοπός είναι επίσης, η ενσωμάτωση της αιχμής της έρευνας και της τεχνολογίας στο ακαδημαϊκό πλαίσιο δραστηριοτήτων του Τμήματος και η υλοποίηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους.

   Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) είναι 5ετούς φοίτησης (10 ακαδημαϊκών εξαμήνων), 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS), περιλαμβάνει Διπλωματική Εργασία και δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού που θα αντιστοιχεί στο επίπεδο 7, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF). Ενσωματώνει δε, τόσο στα μαθήματα κορμού όσο και στα μαθήματα κατεύθυνσης (μετά το 6ο εξάμηνο), τις τέσσερις (4) βασικές κατευθύνσεις της ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, έτσι όπως αυτές έχουν έως τώρα καθιερωθεί στην Ελλάδα, δηλαδή τη δομοστατική, γεωτεχνική, υδραυλική και συγκοινωνιακή κατεύθυνση.

   Κύριοι στόχοι του Τμήματος και του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι:

   • Να παράγει αποφοίτους, οι οποίοι, μέσα από ένα άρτια σχεδιασμένο πρόγραμμα, θα αποκτήσουν τη βασική θεωρητική γνώση, καθώς και την εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνολογική γνώση για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού. Οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι να αναλύουν και να σχεδιάζουν – με ασφάλεια, οικονομία καθώς και κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία – τεχνικά έργα, μελέτες και έρευνες της ειδικότητάς τους, να σχεδιάζουν, εκτελούν και να ελέγχουν εργαστηριακές και επιτόπιες δοκιμές και να επιβλέπουν την κατασκευή τεχνικών έργων.
   • Να καλλιεργήσει στους απόφοιτους την κριτική σκέψη, την έρευνα και την ικανότητα διαθεματικών συνεργειών για την αναζήτηση της βέλτιστης επίλυσης των συνιστωσών ενός τεχνικού έργου, στο δεδομένο πλαίσιο και τις συνθήκες εντός των οποίων αυτό θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει (τεχνικές, χρονικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές κ.ά.).
   • Να ενσωματώσει στην εκπαιδευτική διαδικασία τη γνώση που παράγεται από την έρευνα και να συνδέσει τους φοιτητές με την ερευνητική διαδικασία και τις αντίστοιχες δραστηριότητες του Τμήματος, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι ώριμοι για τη μετεξέλιξη των σπουδών τους σε επίπεδο μεταπτυχιακό, να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και να εμβαθύνουν σε συμπληρωματική ή νέα γνώση μέσω της δια βίου μάθησης.
  • Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) είναι 5ετούς φοίτησης (10 ακαδημαϊκών εξαμήνων), 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS), περιλαμβάνει Διπλωματική Εργασία και δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού, το οποίο, σύμφωνα με τη δομή και το περιεχόμενο του ΠΠΣ, αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που τίθενται για το επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). Ενσωματώνει δε, τόσο στα μαθήματα κορμού όσο και στα μαθήματα κατεύθυνσης (μετά το 6ο εξάμηνο), τις τέσσερις (4) βασικές κατευθύνσεις της ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, έτσι όπως αυτές έχουν έως τώρα καθιερωθεί στην Ελλάδα, δηλαδή τη Δομοστατική, Γεωτεχνική, Υδραυλική και Συγκοινωνιακή κατεύθυνση.

   Περιλαμβάνει συνολικά 93 προσφερόμενα μαθήματα, εκ των οποίων για την απόκτηση του Διπλώματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 61 μαθημάτων. Από αυτά, τα 48 είναι κορμού ενώ τα 13 είναι μαθήματα εξειδίκευσης στην κάθε μία από τις τέσσερις (4) κατευθύνσεις. Η Πρακτική Άσκηση, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, είναι προαιρετική, εκπονείται μεταξύ του 8ου και 9ου εξαμήνου και η επιλογή της παρέχει απαλλαγή από δύο (2) μαθήματα. Η Διπλωματική Εργασία γίνεται κατά το 9ο και 10ο εξάμηνο, αντιστοιχεί σε 30 ECTS και γίνεται παράλληλα με παρακολούθηση μαθημάτων.

   Στα πρώτα έξι (6) εξάμηνα προσφέρονται μαθήματα κορμού κοινά για όλες τις κατευθύνσεις, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν το βασικό και ειδικό γνωστικό υπόβαθρο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού. Τα τέσσερα  (4) τελευταία εξάμηνα περιλαμβάνουν κυρίως τα μαθήματα ειδικότητας και κάποια μαθήματα ειδικής υποδομής. Από αυτά, ορισμένα είναι υποχρεωτικά και κοινά για τις τέσσερις κατευθύνσεις ενώ άλλα είναι υποχρεωτικά ή και επιλογής ανά κατεύθυνση. Η επιλογή κατεύθυνσης στο έβδομο (7°) εξάμηνο είναι δεσμευτική, αλλά, παρά ταύτα, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και από άλλες κατευθύνσεις με σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεων και την εξειδίκευση σε επιπλέον γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού.

   Σύμφωνα με τη δομή του Προγράμματος Σπουδών, καλύπτονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού:

   • Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών, σύμμικτων και προεντεταμένων υπό στατικές, δυναμικές και σεισμικές φορτίσεις καθώς και εξειδικευμένων έργων δομοστατικής, όπως γέφυρες, λιμενικές κατασκευές, επισκευές και ενισχύσεις, τεχνικά έργα οδοποιίας κ.ά.
   • Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση γεωτεχνικών στοιχείων και έργων, όπως θεμελιώσεις, ορύγματα, αναχώματα υπό στατικές και σεισμικές φορτίσεις καθώς και εξειδικευμένων έργων γεωτεχνικής, όπως βελτίωση εδαφών, αντιστηρίξεις, σήραγγες κ.ά.
   • Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση υδραυλικών έργων, όπως φράγματα λιμένες, παράκτια, αντιπλημμυρικά, υδρεύσεις και αποχετεύσεις, ανοικτοί αγωγοί και διευθετήσεις ποταμών, εκμετάλλευση υπογείων υδάτων, εγγειοβελτιωτικά κ.ά.
   • Σχεδιασμός, ανάλυση και διαστασιολόγηση συγκοινωνιακών έργων, όπως οδοποιία, κόμβοι, οδοστρώματα, κυκλοφοριακή τεχνική, συστήματα μεταφορών, σιδηροδρομική, αεροδρόμια, τεχνικά έργα οδοποιίας κ.ά.
   • Περιβαλλοντική προσέγγιση έργων, όπως περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων, υγειονομική τεχνολογία, περιβαλλοντική γεωτεχνική κ.ά.
   • Τοπογραφική προσέγγιση των έργων και του πεδίου ανάπτυξής τους, όπως αποτυπώσεις, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές κ.ά.
   • Αρχιτεκτονική και λειτουργική προσέγγιση του σχεδιασμού των τεχνικών έργων, όπως αρχιτεκτονική τεχνολογία (οικοδομική), αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κτηριολογία, ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων κ.ά.
   • Διαχείριση τεχνικών έργων, επιχειρησιακή έρευνα, βελτιστοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική εκμάθηση,  οργάνωση και διοίκηση εργοταξίων, διαχείριση ποιότητας, στοιχεία νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων, υγιεινή και ασφάλεια κ.ά.

   Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 5ετών σπουδών τους, οι διπλωματούχοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν και να δραστηριοποιηθούν ως υπεύθυνοι Πολιτικοί Μηχανικοί, σε τομείς της αρμοδιότητάς τους, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα ή ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υπηρεσιών αντικειμένου Πολιτικού Μηχανικού και γενικότερα, προκειμένου να δύνανται να ανταποκριθούν στα πεδία άσκησης του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού όπως αυτά αποτυπώνονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 99/5-11-2018 και λοιπό κανονιστικό πλαίσιο).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email