Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • To Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα 399 της 28ης Ιουνίου 1972 και άρχισε να λειτουργεί στο πλαίσιο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 1972-1973. Στο πλαίσιο του νόμου 1268/82, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργεί διοικητικά ως ανεξάρτητη μονάδα από το 1983.

   Το Τμήμα ασχολείται με την διδασκαλία όλων των θεμάτων των σχετικών με την επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, συμπεριλαμβανομένης και της Μηχανικής του Περιβάλλοντος.

   Έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα και συμμετέχει σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

   Όλες οι δραστηριότητες του Τμήματος (Εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, Υπολογιστικό Κέντρο, κ.λ.π.) στεγάζονται στο νέο Κτίριο Πολιτικών Μηχανικών, που έχει ολική επιφάνεια 16.000 m2 περίπου.

  • Σπουδές

   Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια σπουδών που απαιτείται για τη λήψη διπλώματος στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι 10 εξάμηνα.

   Από τη νομοθεσία (Ν. 4009/11, άρθρο 33), παρέχεται η δυνατότητα αναστολής φοίτησης κατά τη διάρκεια της οποίας διακόπτεται προσωρινά η φοιτητική ιδιότητα. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, τις σπουδές τους για ένα έτος ανά έτος, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό ετών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα έτη αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή (Ν.4009/11, άρθρο 80, παρ. 9δ).

   Τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος κατανέμονται σε δέκα διδακτικά εξάμηνα (1ο έως και 10ο ).

   Κάθε εξάμηνο επιβάλλεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σ’ ένα μάθημα είναι μικρότερος από δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών (Ν. 4009/11, άρθρο 33, παράγραφος 7).

   Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν μαθήματα υποχρεωτικά, υποχρεωτικά επιλογής κατεύθυνσης εμβάθυνσης και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά κατεύθυνσης εμβάθυνσης. Τα υποχρεωτικά είναι συγκεκριμένα βασικά μαθήματα της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού τα οποία πρέπει να παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς κάθε φοιτητής. Τα υποχρεωτικά επιλογής κατεύθυνσης εμβάθυνσης και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά κατεύθυνσης εμβάθυνσης. είναι μαθήματα εμβάθυνσης σε τέσσερις κατευθύνσεις.

   Τα μαθήματα σπουδών αντιστοιχίζονται σε πιστωτικές μονάδες ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS).

   Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ)-Πιστωτικές Μονάδες ECTS

   Η Διδακτική Μονάδα (Δ.Μ.) αντιστοιχεί σε μία εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας ή μία έως τρεις εβδομαδιαίες ώρες εργαστηρίου.

   Οι Πιστωτικές Μονάδες ECTS βασίζονται στον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ενός προγράμματος σπουδών, ανάλογα με τα εκάστοτε μαθησιακά αποτελέσματα και τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

   Η εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) στα Πανεπιστήμια έγινε με την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1466/2007 Τεύχος Β’). Οι Πιστωτικές Μονάδες ECTS θεσπίστηκαν για να είναι δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που διευκολύνει την κινητικότητα και την ακαδημαϊκή αναγνώριση.

   Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση, ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής κατά τη διάρκεια ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης που περιλαμβάνει κατά μέσο όρο τριάντα έξι (36) έως σαράντα (40) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων, αποτιμάται μεταξύ χιλίων πεντακοσίων (1.500) και χιλίων οκτακοσίων (1.800) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Με βάση τα παραπάνω, οι πενταετούς διάρκειας σπουδές που οδηγούν σε τίτλο Master, πρέπει να αντιστοιχούν σε συνολικά σε 60×5=300 πιστωτικές μονάδες ECTS.

   Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών εφαρμόστηκε το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Το πενταετούς διάρκειας προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, δηλαδή, οργανώθηκε έτσι ώστε να αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ECTS. Οι πιστωτικές αυτές μονάδες κατανέμονται ισομερώς στα δέκα εξάμηνα φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος, έτσι ώστε σε κάθε εξάμηνο να αντιστοιχούν 300/10=30 πιστωτικές μονάδες ECTS. Η εφαρμογή του συστήματος έγινε με απόφαση που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 11/28.6.2007 Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

   Οργάνωση Προγράμματος Σπουδών-Κατευθύνσεις Εμβάθυνσης

   Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δομείται ως εξής:

   Τα τέσσερα πρώτα έτη (εξάμηνο 1ο έως και 8ο ) οι σπουδές είναι κοινές για όλους τους φοιτητές του Τμήματος και περιλαμβάνουν 39 υποχρεωτικά βασικά μαθήματα κορμού, καθώς και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας που επιλέγονται στο 1ο και 6ο εξάμηνο.

   Τα δύο τελευταία έτη (εξάμηνο 8ο έως και 10ο ) οι σπουδές είναι σπουδές εμβάθυνσης. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν από τους Τομείς του Τμήματος Κατευθύνσεις Εμβάθυνσης με βάση την εξής φιλοσοφία: να συνδυάζουν αρμονικά την εξειδίκευση σε μία από τις επιστημονικές κατευθύνσεις που θεραπεύει το Τμήμα με ταυτόχρονη δυνατότητα απόκτησης βασικής γνώσης και από τις άλλες επιστημονικές κατευθύνσεις χωρίς, όμως, να στερεί από τους φοιτητές τη δυνατότητα να ικανοποιούν με φειδώ και τις ευρύτερες προσωπικές επιστημονικές επιλογές τους.

   Στο 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται, με βάση τα ενδιαφέροντά τους, να επιλέξουν Κατεύθυνση Εμβάθυνσης. Η επιλογή γίνεται ηλεκτρονικά με την ταυτόχρονη δήλωση των μαθημάτων στην αρχή του 8ου εξαμήνου. Στο Τμήμα υπάρχουν τέσσερις Κατευθύνσεις Εμβάθυνσης:

   • 1η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Κατασκευές».
   • 2η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Γεωτεχνική Μηχανική-Έργα Υποδομής»
   • 3η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Υδραυλική Μηχανική-Τεχνολογία Περιβάλλοντος»
   • 4η Κατεύθυνση Εμβάθυνσης: «Συστήματα Βιώσιμων Μεταφορών και Διαχείρισης»

   Λεπτομέρειες για τον τρόπο δόμησης του προγράμματος σπουδών των δύο τελευταίων ετών (εξάμηνο 8ο έως και 10ο ), αλλά και τον τρόπο επιλογής των μαθημάτων στα πλαίσια των Κατευθύνσεων Εμβάθυνσης που έχουν οι φοιτητές επιλέξει αναφέρονται στην επόμενη ενότητα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email