Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Μέσω των προγραμμάτων σπουδών του (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού) και των ερευνητικών του δραστηριοτήτων,  το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων: των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

   Χειρίζεται, δηλαδή, και επιχειρεί να μεταδόσει τα θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επιστημονική ανάλυση της σύστασης και των σχέσεων των συλλογικών και των ατομικών υποκειμένων στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας.

   Τα προγράμματα σπουδών του χαρακτηρίζονται από την αναγκαία ισορροπία θεωρίας και εμπειρικής ανάλυσης με στόχο την πολυδιάστατη και διεισδυτική προσέγγιση της πολιτικής δράσης και των πολιτικών δομών. Στοχεύει στην διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να περιγράφουν και να ερμηνεύουν ταυτότητες, σχέσεις, ιδεολογίες και πολιτικές και να υποστηρίζουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη δημόσια σφαίρα. Υπηρετεί, δε, πάνω απ’ όλα, την προαγωγή της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας που οφείλει να χαρακτηρίζει τον δημοκρατικό θεσμό του δημόσιου πανεπιστημίου.

   Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

   Η ανάγκη ίδρυσης Τμήματος Πολιτικών Επιστημών είχε αναγνωριστεί από δεκαετίες από τα υπάρχοντα Τμήματα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ). Το Τμήμα της Νομικής και ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου είχαν επανειλημμένα υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας (ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

   Το Τμήμα ιδρύθηκε, τελικά, το 1999, στο πλαίσιο της ενέργειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαί-δευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) για τη Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ. 203/99), και εντάχθηκε στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2712/12-1-2000, ομόφωνα αποφάσισε τη μετονομασία της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών σε Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) (Π.Δ. 87/2001, Φ.Ε.Κ. 86/20-4-2001).

   Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος ορίστηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2000-1. Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και ο τρόπος εισαγωγής ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εισαγωγής σπουδαστών/τριών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Τμήμα απονέμει πτυχίο και έχει αναπτύξει προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε τέσσερις κατευθύνσεις (Πολιτική θεωρία και φιλοσοφία, Πολιτική ανάλυση, Πολιτική ιστορία και στρατηγικές σπουδές & Διακυβέρνηση) και διδακτορικού διπλώματος.

  • Κάθε ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθμό διδακτικών/πιστωτικών μονάδων. Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα ακολουθεί την κλίμακα των ακέραιων αριθμών από ένα (1) έως δέκα (10). Βάση επιτυχίας είναι ο αριθμός πέντε (5). Σύμφωνα με το Ν. 3549/2007 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 1404/1983, κάθε μάθημα εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεώνεται να το επαναλάβει κατά τα επόμενα εξάμηνα. Σε περίπτωση αποτυχίας σε επιλεγόμενο μάθημα (μάθημα επιλογής, σεμιναριακό μάθημα επιλογής, μάθημα ελεύθερης επιλογής), ο/η φοιτητής/τρια υποχρεώνεται να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο επιλεγόμενο μάθημα.

   Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον 150 δ.µ. που ισοδυναμούν με 240 μονάδες ECTS. Πιο συγκεκριµένα, για την απόκτηση του πτυχίου, κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε πενήντα (50) µαθήµατα συνολικά, εκ των οποίων τα τριάντα οκτώ (38) υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα δώδεκα (12) επιλεγόµενα (επιλογής, σεµιναριακά, ελεύθερης επιλογής). Σηµειώνεται ότι οι φοιτητές/τριες µπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) µαθήµατα ελεύθερης επιλογής από άλλα Tµήµατα του AΠΘ. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής που ο φοιτητής/τρια επιλέγει από άλλα Τµήµατα υπολογίζονται επίσης σε τρεις (3) δ.µ. και 4 μονάδες ECTS, άσχετα µε τις δ.µ. µε τις οποίες αυτά υπολογίζονται στα οικεία Τµήµατα.

   Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών εφαρμόζει το σύστημα του πολλαπλού συγγράμματος όπως προβλέπεται από τον Νόμο, ενώ η δήλωση επιλογής συγγραμμάτων όπως και η δήλωση μαθημάτων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές δικαιούνται να πάρουν αριθμό συγγραμμάτων ισάριθμο με τα μαθήματα (50 για το Τμάμα Πολιτικών Επιστημών). Πληροφορίες για το σύστημα διανομής συγγραμμάτων μπορούν να αναζητηθούν στο σύστημα Εύδοξος (http://eudoxus.gr).

   Η χρήση των νέων τεχνολογιών επεκτείνεται και κατά τη διδασκαλία πολλών μαθημάτων (όπου επιστρατεύονται πλατφόρμες ηλεκτρονικής διδασκαλίας, ειδικά διαμορφωμένα groups του facebook, κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό, π.χ., τo Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον για την υποστήριξη των μαθημάτων του. Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα σχετικά μαθήματα έχουν, με την χρήση κωδικών, την δυνατότητα να εισέλθουν στο περιβάλλον που περιέχει εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τα μαθήματα καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και του διδάσκοντα.

   Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-1 το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών εισήγαγε δοκιμαστικά στο πρόγραμμα σπουδών του και μαθήματα επιλογής στην αγγλική γλώσσα για την διευκόλυνση των φοιτητών του προγράμματος Erasmus, αλλά και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων όλων των ενδιαφερόμενων φοιτητών. Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-5, το Τμήμα εισήγαγε στο πρόγραμμα σπουδών ειδικό μάθημα για τις μεθόδους επιστημονικής έρευνας και τη σύνταξη επιστημονικών εργασιών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email