Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 • Panepistimiop kritis
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης  του Πανεπιστημίου Κρήτης εφαρμόζει πολιτική διασφάλισης ποιότητας, η οποία είναι εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών του.

   Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος εστιάζει στο εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό του έργο, δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται από το σύνολο των εμπλεκομένων μελών του.

   Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

   Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

   • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
   • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
   • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
   • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
   • την  προώθηση  της  ποιότητας  και  ποσότητας  του  ερευνητικού  έργου  των  μελών  της ακαδημαϊκής μονάδας,
   • τους τρόπους  σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
   • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
   • την  ποιότητα  των  υποστηρικτικών  υπηρεσιών,  όπως  οι  διοικητικές  υπηρεσίες,  οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,
   • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

   Στόχοι

   Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα σύγχρονο τμήμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας στο ευρύ πεδίο της πολιτικής επιστήμης. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης λειτουργεί από το 1999· συγκροτήθηκε εξαρχής και διαμορφώθηκε σε αμιγή βάση, εντός του πλαισίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του οικείου πανεπιστημίου. Η αφετηρία αυτή του επιτρέπει να αναδείξει τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί διεθνώς, όσο και να συνεργαστεί με άλλους επιστημονικούς κλάδους στη βάση κοινών στοχοθεσιών για την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας.

   Βασικό αντικείμενο του Τμήματος είναι το φαινόμενο της εξουσίας σε όλες τις διαστάσεις του: τόσο ιστορικά, με συγκριτική αναδρομή σε κοινωνικούς σχηματισμούς που προηγούνται του νεωτερικού ορίζοντα, όσο και γεωγραφικά, μέσα από την επίσης συγκριτική εξέταση διαφορετικών πολιτικών και εξουσιαστικών συστημάτων, όσο επίσης και μέσα από την εξέταση του λόγου περί της εξουσίας, ο οποίος καταλαμβάνει το πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας. Μέσα από την άρθρωση του προγράμματος σπουδών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους φορείς και τη δυναμική του σύγχρονου πολιτικού συστήματος, εξετάζοντας όλο το φάσμα των αντίστοιχων δυνατοτήτων, από την εκλογική συμπεριφορά μέχρι τις ταξικές δομές των κοινωνικών συμφερόντων, και από την τοπική πολιτική μέχρι τους διεθνείς συσχετισμούς δύναμης. Η κριτική σκέψη, το ζήτημα των πολιτικών αξιών και της κανονιστικής διάστασης της πολιτικής καλλιεργούνται σε συνδυασμό με την συστηματική εξέταση διαδικασιών λειτουργίας και μεταβολής των δομών εξουσίας.

   Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πολιτικούς επιστήμονες, ικανούς να αντεπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις γνώσης και πραγμάτευσης των πολιτικών φαινομένων και της σύγχρονης πολιτικής σε εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει μαθήματα και ερευνητική επίβλεψη στα βασικά πεδία του αντικειμένου (πολιτική φιλοσοφία και πολιτική θεωρία, συγκριτική και ευρωπαϊκή πολιτική, πολιτικό σύστημα – με έμφαση στην Ελλάδα – διεθνείς σχέσεις) καθώς επίσης και δεξιότητες απαραίτητες στους σημερινούς φοιτητές (ξένη γλώσσα, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.ά.). Προς πλαισίωση της ερευνητικής δυναμικής, στο Τμήμα λειτουργεί επίσης και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Πολιτικό σύστημα και δημόσιες πολιτικές.

  • Το  Τμήμα απονέμει πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη μετά την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44)  αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα.

   Οργάνωση Σπουδών

   Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης, για το οποίο απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε σαράντα τέσσερα (44) πλέον αυτοτελή εξαμηνιαία μαθήματα, ως εξής:

   Α) Είκοσι ένα (21) υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΟ).

   Β) Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας.

   Γ) Ένα (1) μάθημα είναι ελεύθερης επιλογής από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΕΠ).

   Δ) Δέκα οκτώ (18) υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων έξι (6) σεμινάρια (YΕΣ) και δώδεκα (12) παραδόσεις (ΥΕΠ). Στα έξι (6) σεμινάρια συμπεριλαμβάνεται και το ΥΕΣ «Συγγραφή επιστημονικής εργασίας» (ΣΕΕΠ570),  το οποίο ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώνει από το Γ΄ εξάμηνο φοίτησης. Ειδικότερα στο Γ’ και Δ’ εξάμηνο μπορεί να το δηλώνει επιπλέον των μαθημάτων που προβλέπεται ανά εξάμηνο φοίτησης. Εάν δηλωθεί στα υπόλοιπα εξάμηνα συμπεριλαμβάνεται στον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων.

   Ε) Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική. Η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας ισοδυναμεί με δυο (2) μαθήματα ΥΕΣ, τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΣ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

   ΣΤ) Η επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ισοδυναμεί με δυο (2) μαθήματα ΥΕΠ, τα οποία αφαιρούνται από το συνολικό αριθμό ΥΕΠ που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

   Ζ) Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους προσδιορίζονται επακριβώς τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό) μαθήματα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, και σε προθεσμία που ορίζεται, πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να κάνει δήλωση μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Students Web. Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

   Εξάμηνο φοίτησηςΠλήθος και κατηγορία δηλωθέντων μαθημάτων
   Α6 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά
   Β6 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά
   Γ3 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά+1 Ελεύθερη Επιλογή από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου
   Δ6 Υποχρεωτικά + 1 Αγγλικά
   Ε3 ΥΕΠ + 1 ΥΕΣ
   ΣΤ3 ΥΕΠ + 1 ΥΕΣ
   Ζ3 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ
   Η3 ΥΕΠ + 2 ΥΕΣ

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες.

   Αν ένας/μια φοιτητής/τρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις του εν λόγω εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email