Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σύντομο ιστορικό

   Η ανεξάρτητη λειτουργία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης άρχισε το 1982, με την εφαρμογή του Νόμου 1268/1982 (Ε.τ.Κ. A’, φ. 87/16.7.1982). Έως τότε είχε λειτουργήσει για πολλά χρόνια με διάφορες μορφές, αλλά χωρίς διοικητική αυτοτέλεια, ως μέρος της Νομικής Σχολής. Αρχικά, λειτούργησε ως Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, ως χωριστή “κατεύθυνση” (όπως θα λέγαμε σήμερα) στο τελευταίο έτος σπουδών. Αργότερα, απέκτησε πιο αυτόνομη υπόσταση, πάντοτε στο πλαίσιο της Νομικής Σχολής, ως Τμήμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών.

   Από το 2013 (Φ.Ε.Κ. 124/3-6-13 τευχ. πρώτο) με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρίθμ. 85, η Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, με Τμήματα:

   • Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
   • Οικονομικών Επιστημών
   • Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
   • Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

   Στο Τμήμα, κατά τα έτη λειτουργίας του, έχουν διδάξει, αλλά και προσφέρει σε ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο, εξαίρετοι ακαδημαϊκοί, κάποιοι εκ των οποίων δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή, όπως ο Γιώργος Παπαδημητρίου (1944-2009) και ο Αργύρης Α. Φατούρος (1932-2011).

   Το αντικείμενο του Tμήματος

   To Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε πέντε βασικές διαστάσεις: την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρεία, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος επιδιώκει την κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.

   Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Τμήματος εκφράζεται από τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών σε δύο διαδοχικές φάσεις, η καθεμία από τις οποίες διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο τοποθετεί την Πολιτική Επιστήμη, ως προς τις βασικές παραμέτρους της, στο γενικότερο χώρο των Κοινωνικών Επιστημών, ενώ παράλληλα προσφέρει μια ευρύτερη εποπτεία των επιμέρους κλάδων που συνθέτουν το περιεχόμενό της.

   Το πρόγραμμα σπουδών εκφράζει τη φιλοσοφία του Τμήματος που αποβλέπει στο συνδυασμό, αφενός της συνολικής θεώρησης της πολιτικής επιστήμης, και αφετέρου της εξειδικευμένης γνώσης σε συγκεκριμένους κλάδους της.

   Με αυτήν τη λογική, προβλέπονται τρεις Κύκλοι Σπουδών, οι οποίοι επιτρέπουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να εξοικειωθούν με έναν από τους κύριους χώρους της ερευνητικής και επαγγελματικής εξειδίκευσης του Τμήματος. Έτσι, το Τμήμα αποσκοπεί στην παροχή τόσο της γενικής παιδείας, στο μέτρο του δυνατού, όσο και της επιστημονικής εξειδίκευσης, προετοιμάζοντας παράλληλα τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του και για μεταπτυχιακές σπουδές.

   Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται επίσης η ακαδημαϊκή προετοιμασία των αποφοίτων του Τμήματος για την επαγγελματική τους απασχόληση σε περιοχές όπως η πολιτική ανάλυση, η πολιτική θεωρία, η κοινωνιολογία, η κοινωνική πολιτική, οι διεθνείς σχέσεις, η ελληνική και διεθνής (ιδιαίτερα κοινοτική) διπλωματία, η δημόσια διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση σε εθνικούς και διεθνείς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις κ.ά.

   Δομή και λειτουργία του Tμήματος

   Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας, το Τμήμα είναι οργανωμένο σε Τομείς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε επιμέρους γνωστικά πεδία και στους οποίους είναι κατανεμημένο το διδακτικό του προσωπικό. O Διευθυντής ή η Διευθύντρια του κάθε Τομέα εκλέγεται από τα μέλη του.

   Oι Τομείς του Τμήματος είναι τέσσερις:

   1. Τομέας Πολιτικής Επιστήμης
   2. Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας
   3. Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
   4. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου

   Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που αποτελείται από όλα τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.E.Π.), καθώς επίσης και από εκπροσώπους των άλλων κατηγοριών επιστημονικού προσωπικού και των φοιτητών.

   Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο οποίος εκλέγεται κάθε δύο χρόνια. Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. προβλέπονται λεπτομερώς από τη σχετική νομοθεσία.

  • Δομή Προγράμματος Σπουδών

   Η φοίτηση στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε οκτώ εκπαιδευτικά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς εβδομάδες. Οι σπουδές στο Τμήμα διαιρούνται στον “κορμό” και στους επιμέρους “κύκλους σπουδών”. Η διαίρεση αυτή, το περιεχόμενο της οποίας διευκρινίζεται στην σελίδα Κορμός και Κύκλοι Σπουδών, βασίζεται στην αντίληψη ότι στα μαθήματα κορμού και στα μαθήματα των κύκλων σπουδών αντιστοιχούν διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές μέθοδοι.

   Επίσης προβλέπονται δύο μαθήματα σχετικά με τη διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών, τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τη διδακτική επάρκεια των αποφοίτων (αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες από το 7ο και 8ο εξάμηνο των σπουδών τους και μετά). Τα μαθήματα αυτά είναι προαιρετικά και εκτός βαθμολογίας.

   Το εκπαιδευτικό έργο αρχίζει το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

   Εναρμόνιση με την διαδικασία της Bologna – Πιστοποίηση Διπλώματος: Εφαρμογή Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, (ECTS) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών:

   • 6 ECTS ανά μάθημα
   • 30 ECTS ανά εξάμηνο
   • 60  ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος
   • 240 ECTS για τη λήψη πτυχίου  στα 4 έτη σπουδών
   • Πτυχιακή εργασία : 24 ECTS (6 ECTSx 4)

   Κορμός και Κύκλοι Σπουδών

   Tα μαθήματα κορμού έχουν σκοπό να προσφέρουν αφενός τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία, τις γνώσεις και το πλαίσιο αναφοράς της Πολιτικής Επιστήμης και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα, και αφετέρου μια συστηματική εισαγωγή στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του κλάδου.

   Η περαιτέρω εμβάθυνση (και ως ένα βαθμό εξειδίκευση) συντελείται στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα των σπουδών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν το επιστημονικό πεδίο της προτίμησής τους. Οι ειδικεύσεις αυτές δεν αναγράφονται στον τίτλο σπουδών των αποφοίτων, φαίνονται όμως στην Συνοπτική τους βαθμολογία από τα μαθήματα που έχουν επιλέξει και από ειδική σφραγίδα της Γραμματείας.

   Oι σπουδές στο Τμήμα από το 5ο εξάμηνο περιλαμβάνουν τρεις Κύκλους Σπουδών:

   • Α Κύκλος Σπουδών: Πολιτική Ανάλυση
   • Γ Κύκλος Σπουδών: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
   • Δ Κύκλος Σπουδών: Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο

    

   ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
   (μαθήματα ανά εξάμηνο)

   Η φοίτηση σε κάθε κύκλο σπουδών (5ο-8ο εξάμηνο) περιλαμβάνει συνολικά 8 Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης, 4 μαθήματα Ειδικής Επιλογής και 8 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

   Ειδικότερα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κάθε κύκλου σπουδών παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο (από το 5ο) 2 Υποχρεωτικά μαθήματα, 1 μάθημα Ειδικής Επιλογής και 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (βλ. ανωτέρω πίνακα). Τα μαθήματα Ειδικής Επιλογής Κατεύθυνσης (ΚΑ/ΚΓ/ΚΔ.ΕΙΔ) μπορούν να δηλώνονται και ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email