Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας καταρτίζει στελέχη της Θεολογικής Επιστήμης α) για την καλλιέργεια κατά πρώτον της θεολογικής έρευνας και κατά δεύτερο για την ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας της Θεολογίας με τη Φιλολογία, την Αρχαιολογία, τη Φιλοσοφία, τη Νομική, την Ιατρική και τις Φυσικές Επιστήμες, β) για τη στελέχωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παρεμφερών εκπαιδευτικών φορέων, γ) για τη στελέχωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με κληρικούς και λαϊκούς υψηλών προσόντων με γνώση του ελληνικού και διεθνούς επιστημονικού περιβάλλοντος, δ) για την εργασία σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς, επιχειρηματικούς και διεθνείς φορείς, όπως επίσης στελέχη των εκκλησιαστικών τεχνών και της διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος της εκκλησιατικής παράδοσης και πράξης (λόγου και τέχνης).

   Oι σπουδές διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) και οδηγούν σ’ ένα ενιαίο πτυχίο.

   Το Τμήμα παρέχει:

   1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις: α) Αγίας Γραφής (i. Παλαιά Διαθήκη, ii. Καινή Διαθήκη) β) Πατερικής Γραμματείας και Αγιολογίας (i. Πατερική Γραμματεία, ii. Αγιολογία) γ) Θρησκειολογίας, δ) Εκκλησιαστικής Ιστορίας, ε) Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας, στ) Ελληνισμού και Ορθοδοξίας ζ) Λειτουργικής, η) Βυζαντινής και Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης, θ) Βυζαντινής Μουσικολογίας – Υμνολογίας, ι) Κανονικού Δικαίου, ια) Ποιμαντικής και Ποιμαντικής Ψυχολογίας, ιβ) Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής, ιγ) Χριστιανικής Ηθικής και Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού.

   2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Θεολογίας, το οποίο είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από την ειδίκευση.

  • Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε 26 υποχρεωτικά μαθήματα, σε 22 υποχρεωτικά επιλογής και σε 8 μαθήματα ελεύθερης επιλογής, συνολικά σε 56 μαθήματα, και να συμπληρώσουν 240 ECTS.

   Τα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) έχουν κατανεμηθεί στα 4 πρώτα εξάμηνα ανάλογα με τις ουσιαστικές αλληλεξαρτήσεις τους και τα προαπαιτούμενα του γνωστικού περιεχομένου τους. Στα υπόλοιπα 4 εξάμηνα έχουν κατανεμηθεί τα υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα (ΥΕ) και έχουν επιμερισθεί στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο. Από αυτά οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν για κάθε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο όποια μαθήματα ΥΕ επιθυμούν, τα οποία να καλύπτουν το 50% + 1 των προσφερομένων ή 30 +/- 2 ECTS ανά εξάμηνο.

   Επιπλέον, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 8 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ), είτε από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα του Τμήματος είτε από μαθήματα άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίου. Κάθε επιλεγόμενο μάθημα του Τμήματος αντιστοιχεί σε 4 ECTS, οπότε από το Τμήμα μπορούν να επιλέξουν τέσσερα επιλεγόμενα χειμερινού εξαμήνου (16 ECTS) και τέσσερα επιλεγόμενα εαρινού εξαμήνου (16 ECTS). Ωστόσο, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ορισμένα ή και όλα τα μαθήματα ΕΕ από άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα, με διάφορο αριθμό ECTS το καθένα, αρκεί να συμπληρώνεται συνολικά ο αριθμός των 32 ECTS για όλα τα μαθήματα ΕΕ.

   Ως επιλεγόμενα, επίσης, προσφέρονται από το Τμήμα 5 μαθήματα Πληροφορικής και χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ώστε οι φοιτητές που θα τα επιλέξουν συνολικά να έχουν τη δυνατότητα λήψης σχετικής βεβαίωσης.

   Ακόμη προσφέρονται για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας 2 υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα (Υ209Π, ΥΕ10Π), 2 υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ21Π, ΥΕ22Π), και δύο ελεύθερης επιλογής (Χ290Π, Θ320Π). Από τα 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής οι φοιτητές επιλέγουν είτε το Χ290Π είτε το Θ320Π. Οι φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Τμήμα Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ – Οδηγός Σπουδών 2019-2020 26 Παιδαγωγικής Επάρκειας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα προαναφερόμενα μαθήματα, τα οποία θα συνυπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου. Τα μαθήματα αυτά εμπίπτουν στις απαιτούμενες για την απόκτηση της Παιδαγωγικής Επάρκειας θεματικές περιοχές. Σημειώνεται ότι το μάθημα ΥΕ22Π «Μικροδιδασκαλίες και Πρακτική άσκηση» έχει ως προαπαιτούμενο το μάθημα ΥΕ21Π «Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών».

   Εναλλακτικά, για τους φοιτητές, που δεν επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας, προσφέρονται τα δύο υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν μαθήματα, «Ποιμαντικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Θεωρία» (ΥΕ23), χειμερινό, με 3 διδακτικές ώρες και 6 μονάδες ECTS, και «Ποιμαντικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Εφαρμογές» (ΥΕ24), εαρινό, με 4 διδακτικές ώρες και 8 μονάδες ECTS αντί των μαθημάτων «Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών» (ΥΕ21Π), χειμερινό, με 3 διδακτικές ώρες και 6 μονάδες ECTS, και «Μικροδιδασκαλίες και Πρακτική Άσκηση» (ΥΕ22Π), εαρινό, με 4 διδακτικές ώρες και 8 μονάδες ECTS. Στην περίπτωση αυτή, δεν υποχρεούνται να επιλέξουν το ορισθέν ως απαραίτητο για την απόκτηση της Παιδαγωγικής Επάρκειας επιλεγόμενο μάθημα παιδαγωγικού περιεχομένου, αλλά οποιοδήποτε άλλο από τα προσφερόμενα. Οι φοιτητές υποχρεούνται, εκτός από τη δήλωση μαθημάτων, να δηλώνουν στη Γραμματεία του Τμήματος αν θα επιλέξουν τα μαθήματα της Παιδαγωγικής Επάρκειας ή του Ποιμαντικού Έργου. Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα Υ209Π «Θεολογία, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Επιστημονική Μεθοδολογία», και ΥΕ10Π «Γενική Παιδαγωγική» είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές, ανεξάρτητα αν θα δηλώσουν Παιδαγωγική Επάρκεια ή Ποιμαντικό Έργο.

   Οι τελικές εξετάσεις γίνονται προφορικά ή/και γραπτά ή/και μέσω εργασίας. Επιπρόσθετα, πέραν της υποχρεωτικής παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές έχουν και τις εξής υποχρεώσεις: α) να λαμβάνουν μέρος στην πρακτική άσκηση της Λειτουργικής και Ομιλητικής, β) όσοι επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση του μαθήματος των Παιδαγωγικών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) οι αλλοδαποί φοιτητές υποχρεούνται να εξεταστούν στην ελληνική γλώσσα στο Σχολείο της Νέας Ελληνικής γλώσσας του Α.Π.Θ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email