Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

 • panepistimio thessalias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Είναι ένα πρωτοποριακό τμήμα στον τομέα των Εφαρμοσμένων Επιστημών, καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, τόσο στον τομέα της Πληροφορικής όσο και στον τομέα των εφαρμογών στη Βιοϊατρική. Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές γνώσεις Πληροφορικής αλλά και μία παράλληλη εξειδίκευση, που περιλαμβάνει την αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Υγείας, την ανάπτυξη λογισμικού για μεγάλες ιατρικές μονάδες, καθώς και την έρευνα στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Βιοπληροφορική.

   Το Τμήμα αναπτύσσεται δυναμικά έχοντας μια αξιοσημείωτη κατανομή επιστημονικών δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση αλλά και ενεργή συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα. Οι απόφοιτοί του έχουν διακριθεί τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο Τμήμα δραστηριοποιείται βραβευμένο Φοιτητικό Παράρτημα του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού οργανισμού IEEE, ενώ στους φοιτητές εξασφαλίζεται και η δυνατότητα απόκτησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, κατόπιν ολοκλήρωσης ομάδας μαθημάτων εγκεκριμένη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

   Τέλος, το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, καθώς και διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στον ευρύτερο τομέα της Επιστήμης των Υπολογιστών και των εφαρμογών της Πληροφορικής στη Βιοϊατρική.

  • Το περιεχόμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική έχει ως πυρήνα τα μαθήματα της Πληροφορικής, της Βιολογίας, της Βιοχημείας και της Βιοπληροφορικής. Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα, εργαστήρια, εργασίες, μαζί με τις αντίστοιχα θέματα και φροντιστηριακές ασκήσεις. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα, και μαθήματα επιλογής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ελευθέρα μαθήματα γενικών γνώσεων και ανθρωπιστικών επιστημών, όπως επίσης και μαθήματα αγγλικής ορολογίας.

   Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν άνετες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με εποπτικά μέσα, τελευταίας τεχνολογίας, εργαστήρια με δίκτυο υπολογιστών που παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής και υποστηρίζουν με τον πλέον σύγχρονο τρόπο τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των φοιτητών.

   Μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών

   Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους  καταξίωση  και  εξέλιξη  στο  ταχύτατα αναπτυσσόμενο χώρο  της Πληροφορικής με την κατάλληλη εξειδίκευση για την αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Ιατρικής Τεχνολογίας και της Βιολογίας, της πληροφορίας και των δεδομένων σε Ιατρικού Φάκελου και Υπηρεσίες Υγείας, καθώς και της ευρύτερης έρευνας στα πεδία των Βιοϊατρικών Εφαρμογών  και Βιοπληροφορικής. Ειδικότερα, κάθε Πτυχιούχος του Τμήματος θα είναι σε θέση να:

   • Ανακαλεί,  εξηγεί και  παρουσιάζει  τις  βασικές  αρχές  της  επιστήμης της Πληροφορικής και των Η/Υ
   • Συνδέει το  θεωρητικό  υπόβαθρο  της Πληροφορικής με  τον σχεδιασμό, την επιλογή, την σύνθεση και την εφαρμογή των τεχνολογιών στη Βιοϊατρική και την Βιολογία
   • Σχεδιάζει, αναπτύσσει, διοικεί και αξιολογεί πληροφοριακά συστήματα με έμφαση στη διαχείριση βιοϊατρικών δεδομένων και αναλύει τις απαιτήσεις των χρηστών τους
   • Σχεδιάζει, αναπτύσσει και αξιολογεί εφαρμογές λογισμικού και βάσεις δεδομένων στην Βιοπληροφορική
   • Σχεδιάζει, αναπτύσσει, διαχειρίζεται και αξιολογεί δίκτυα υπολογιστών, συστήματα επικοινωνιών και εφαρμογές Διαδικτύου
   • Αναφέρει, εξηγεί, αξιολογεί και αξιοποιεί τις βασικές αρχιτεκτονικές και τα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών
   • Περιγράφει, εξηγεί και αξιοποιεί τους μικροεπεξεργαστές και τους μικροελεγκτές, καθώς και να σχεδιάζει και να υλοποιεί συστήματα βασισμένα σε αυτούς
   • Σχεδιάζει και εφαρμόζει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και διαχείρισης πληροφορίας στην Βιοϊατρική
   • Περιγράφει,  αναλύει και  αξιοποιεί  τεχνικές  επεξεργασίας  βιοσημάτων
   • Σχεδιάζει, αναπτύσσει Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και Συστήματα Τηλεϊατρικής
   • Σχεδιάζει, αναπτύσσει, και αξιολογεί τη λειτουργία σύγχρονων απεικονιστικών ιατρικών συστημάτων
   • Ερευνά και  αναλύει  ζητήματα  που σχετίζονται  με  τις  τεχνολογίες πληροφορικής αλλά και της βιοηθικής διάστασής τους
   • Συμβάλλει στην τεχνολογική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

   Ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική πρέπει:

   • Να πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου 4009/2011 όσον αφορά στην εγγραφή σε εξάμηνα.
   • Να έχει εξεταστεί με επιτυχία στα είκοσι οκτώ (28) μαθήματα Κορμού (21 Κορμού Πληροφορικής και 7 Κορμού Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής). Συνολικά, εκατόν τριάντα οκτώ (138) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
   • Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε δέκα τέσσερα (14) Μαθήματα Επιλογής, από τα σαράντα οκτώ (48) που διατίθενται. Συγκεκριμένα, να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε δύο (2) μαθήματα επιλογής του 5ου εξαμήνου, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής του 6ου εξαμήνου, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής του 7ου εξαμήνου, και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής του 8ου εξαμήνου. Συνολικά, εβδομήντα (70) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
   • Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε τουλάχιστον δύο (2) Ελεύθερα Επιλογής Μαθήματα,  από τα τουλάχιστον τέσσερα (4) Ελεύθερα Επιλογής μαθήματα που διατίθενται από το Τμήμα. Συνολικά, τέσσερις (4) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
   • Να έχει ολοκληρώσει και εξεταστεί με επιτυχία στην Πτυχιακή Εργασία, ή ισοδύναμα να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε τέσσερα (4) επιπλέον Μαθήματα Επιλογής ανεξαρτήτως εξαμήνου στο οποίο ανήκουν τα μαθήματα αυτά. Συνολικά, είκοσι (20) Πιστωτικές Μονάδες.
   • Να έχει εξεταστεί στα τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα της Ξένης Γλώσσας με επιτυχία.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email