Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • papei
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

   Στα πλαίσια του γενικότερου αυτού στόχου, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος στηρίζεται σε ένα σύστημα γνώσεων και μεθόδων, που προάγει επιστημονικά τους φοιτητές, τους εξοικειώνει με τη ζωή και τη δράση των
   επιχειρήσεων και διευρύνει τους επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς. Οργανωτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν τις περιοχές της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Διοίκησης Παραγωγής, του Μάρκετινγκ, της Διοίκησης Προσωπικού, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος κ.ά.

   Το Τμήμα, παρακολουθώντας τη δυναμική των εξελίξεων στην οικονομία και τεχνολογία και διατηρώντας την αναγκαία ευελιξία, έχει τη δυνατότητα προσαρμογών που προετοιμάζουν διοικητικά στελέχη, ικανά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

   Όραμα και Αποστολή

   Όραμα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί η εδραίωσή του ως ένα από τα κορυφαία Τμήματα ΟΔΕ, με διεθνή αναγνώριση, που θα ηγείται σε εθνικό επίπεδο στη διαμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων υψηλής κατάρτισης, καινοτομικής σκέψης και επιχειρηματικής ευφυίας.

   Αποστολή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι:

   1. η προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση και η αξιοποίηση της γνώσης, με στόχο τη διάπλαση επιστημόνων διοίκησης με αξίες,
   2. η ανάπτυξη και η υποστήριξη της έρευνας, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη της καινοτομίας στη διοίκηση επιχειρήσεων,
   3. η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιχειρηματικότητας,
   4. η ανάπτυξη διοικητικών στελεχών, με οργανωτικές, συμβουλευτικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, που είναι σε θέση να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
   5. η διάπλαση μελλοντικών ηγετών, ικανών να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας ή της διεθνούς κοινότητας,
   6. η προαγωγή της επαγγελματικής εξειδίκευσης και κατάρτισης, μέσω ευέλικτων, σύντομων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (είτε δια ζώσης, είτε εξ ’αποστάσεως),
   7. η προαγωγή της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας,
  • Με γνώμονα το γενικό στόχο του Τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει:

   •  Να μεταδώσει τις γνώσεις των αρχών, των θεωριών και των προβλημάτων της διοίκησης των οικονομικών μονάδων στα πλαίσια μιας ευρείας πανεπιστημιακής μόρφωσης.
   •  Να μυήσει στις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη λήψη σωστών διοικητικών αποφάσεων.
   •  Να μεταδώσει την τέχνη της αποτελεσματικής διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων για την επίτευξη των παραγωγικών στόχων.
   •  Να διδάξει τη μεθοδολογία της επιστημονικής μελέτης, έρευνας και ανάλυσης πολύπλοκων διοικητικών προβλημάτων.
   •  Να υπογραμμίσει στους φοιτητές την κοινωνική διάσταση κάθε διοικητικού προβλήματος και απόφασης.
   •  Να προετοιμάσει κατάλληλα τους φοιτητές εκεί-νους που φιλοδοξούν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακά επίπεδα σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

   Η φοίτηση στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διαρκεί 4 χρόνια. Κάθε έτος διαιρείται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το θερινό. Συνολικά τα ακαδημαϊκά εξάμηνα είναι 8.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 36 μαθήματα κορμού και γύρω στα 49 επιλογής από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει 10. Διδάσκεται επίσης υποχρεωτικά μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά) που καλύπτει τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα σπουδών.

   Το σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου είναι 50 (ΥΠΟΧ=36, ΕΠΙΛ=10, ΑΓΓΛΙΚΑ=4). Η επιτυχής εξέταση για τα Αγγλικά είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου χωρίς να υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου. Τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών αρχίζουν από το 5ο εξάμηνο και για την περάτωση των σπουδών τους οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί σε:

   •  Τρεις (3) βασικές επιλογές
   •  Τέσσερα (4) μαθήματα από μία και μόνο κατεύθυνση από τις τρεις (3) κατευθύνσεις:
    •  Κατεύθυνση Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα
    •  Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    •  Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Παραγωγής
   •  Τρεις (3) ελεύθερες επιλογές

   Σημειώνεται ότι:

   •  Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα Ξ.Γ. Αγγλικά στα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα.
   •  Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν στη διάρκεια των σπουδών τους μέχρι δύο (2) μαθήματα επιλογής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μία (1) στη χειμερινή περίοδο και μία (1) στην εαρινή, η οποία μπορεί να δηλωθεί είτε στην κατεύθυνση είτε στις ελεύθερες επιλογής (Ε.Ε.)
   •  Ιδιαίτερα στο μάθημα Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ, εκτός της υποχρεώσεως για άσκηση 40 εργαστηριακών ωρών, θα τίθεται και βαθμός. Ο βαθμός αυτός, εφόσον είναι προβιβάσιμος, θα προστίθεται στον προβιβάσιμο βαθμό του μαθήματος. Εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να τεθεί βαθμός στις Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ εφόσον δεν ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος φοιτητής για 40 ώρες. Οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν επιτυχή εξέταση σε 50 μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου τους.
   •  Φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 5ο και 6ο εξάμηνο μπορούν να επανεξετασθούν σε δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα των προηγουμένων 4 ή 5 εξαμήνων.
   •  Φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 7ο και 8ο εξάμηνο μπορούν να επανεξετασθούν συνολικά σε έξι (6) (υποχρεωτικά και επιλογής) μαθήματα εάν δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος επανεξέτασης.
   •  Δύναται σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος οι φοιτητές να εξετάζονται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email