Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • pamak
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών για την στελέχωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται μέσα στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.

   Η επίτευξη της αποστολής θεμελιώνεται επί της αρχής ότι το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στέλεχος θα πρέπει να έχει πλήρη,εκλεπτυσμένη και συγχρόνως κριτική θεωρητική κατάρτιση.

   Τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) κάθε βαθμίδας, τα μέλη ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό), τα μέλη ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), τα μέλη ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό), οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, και το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, πέραν της ολοκληρωμένης συνεισφοράς των προς το κοινωνικό σύνολο, στοχεύουν:

   1. στην παροχή υψίστης ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διακεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία των πτυχιούχων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα
   2. στην πραγματοποίηση ερευνητικού έργου αιχμής ώστε να εξυπηρετηθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και συνεπώς να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους
   3. στην ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη κοινών στόχων. Επιπλέον, μέσα από αυτές τις διαδικασίες το Τμήμα εξασφαλίζει θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους του στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και αποκτά την πληροφόρηση που χρειάζεται για να προσαρμόζει και να εμπλουτίζει το πρόγραμμα σπουδών έτσι ώστε αυτό να αντανακλά και να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.

   Τα μέλη του Τμήματος έχουν επίσης αναπτύξει εκτενή δραστηριότητα στο τομέα της επιστημονικής έρευνας. Ένας μεγάλος αριθμός επιστημονικών άρθρων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιευθεί σε πολλά έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

   Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός επιστημονικών άρθρων των μελών ΔΕΠ έχουν δημοσιευθεί στα πρακτικά πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, στις επιστημονικές επετηρίδες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων καθώς και σε τιμητικούς τόμους που έχουν εκδοθεί από ελληνικά πανεπιστήμια.

  • Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις γοργά και συνεχώς εξελισσόμενες ή/και εναλλασσόμενες ανάγκες των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων, αλλά και ταυτόχρονα να θέτει την απαιτούμενη έμφαση στις παραδοσιακές αρχές της Ανωτάτης Παιδείας και συνεπώς, στην ανάγκη για ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα αξιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στη διδασκαλία των θεωριών και των προβλημάτων διοίκησης και ανάπτυξης των οργανισμών και επιχειρήσεων, στη μύηση στις μεθόδους και τεχνικές λήψης αποτελεσματικών διοικητικών αποφάσεων, στην καθοδήγηση για την αποτελεσματική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και στη συνειδητοποίηση της κοινωνικής διάστασης των διοικητικών προβλημάτων και αποφάσεων.

   Ωστόσο, πολλά από τα μαθήματα του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί και διαμορφωθεί έτσι ώστε να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες γνώσεων και ικανοτήτων που έχουν τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει κάθε απαραίτητο εφόδιο σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τα μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

   Η αρχιτεκτονική του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική αυτή το ΠΣ είναι διαρθρωμένο έτσι ώστε να προσφέρει δύο κατευθύνσεις σπουδών στους φοιτητές του:

   Κατεύθυνση Διοίκησης Οργάνωσης και Επιχειρήσεων (ΟΔΕ):
   Αποστολή της κατεύθυνσης ΟΔΕ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, της λογιστικής εταιρικών επιχειρήσεων, της διοίκηση λειτουργιών, της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, του μάρκετινγκ, των χρηματοοικονομικών οργανισμών και κεφαλαιαγορών, της αγοράς εργασίας και ευρωπαϊκής ένωσης, των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της διαχείρισης δεδομένων και μηχανογραφημένης λογιστικής, της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, της χρηματοοικονομικής διοίκησης, της διοίκησης ολικής ποιότητας, της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, της κοστολόγησης και λογιστικής κόστους, του στρατηγικού μάνατζμεντ και της διοίκησης οργανωσιακής αλλαγής.

   Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (ΜΔΛ):
   Αποστολή της κατεύθυνσης ΜΔΛ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης στους τομείς της διοίκησης λειτουργιών, της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, των χρηματοοικονομικών οργανισμών και κεφαλαιαγορών, του στρατηγικού μάρκετινγκ, του μάρκετινγκ υπηρεσιών, της διοίκησης επωνύμων προϊόντων, των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της διοίκησης έργων, της διαφήμισης, της έρευνας μάρκετινγκ, των δημοσίων σχέσεων, των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, της διοίκησης ολικής ποιότητας, της διαχείρισης σχέσεων μάρκετινγκ, της κοστολόγησης και λογιστικής κόστους, του στρατηγικού μάνατζμεντ και του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.

   Στο πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν μία σειρά από κοινά υποχρεωτικά μαθήματα, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις πριν επιλέξουν στην αρχή του τρίτου έτους την κατεύθυνση σπουδών που τους ενδιαφέρει. Σα μαθήματα αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

   1. Βασικά Μαθήματα: Ποσοτικά, Οικονομικά, Πληροφοριακά Συστήματα, Δίκαιο και ξένη γλώσσα.
   2. Μαθήματα Υποδομής: Μάνατζμεντ, Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Λειτουργιών.

   Στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών οι φοιτητές της κάθε κατεύθυνσης παρακολουθούν μία σειρά από εξειδικευμένα υποχρεωτικά μαθήματα για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτεί η κατεύθυνση που επέλεξαν.

   Πέραν των εξειδικευμένων αυτών υποχρεωτικών μαθημάτων, οι φοιτητές παρακολουθούν και μία σειρά από μαθήματα επιλογής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, τα οποία επιλέγουν από ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email