Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • pamak
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανήκει στη Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον σύγχρονα, καλά οργανωμένα και δυναμικά Τμήματα Οικονομικών Επιστημών της χώρας και κατατάσσεται κάθε έτος ψηλά στις προτιμήσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών. Πλαισιώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη, γεγονός που επιτρέπει τη μετάδοση των γνώσεων αυτών, με τον καλύτερο τρόπο, στους φοιτητές.

   H επιδίωξη και προσέγγιση αυτών των σκοπών γίνεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας, δηλαδή της παραγωγής νέας γνώσης καθώς και μέσω της οργάνωσης των παρεχομένων γνώσεων, έτσι όπως το απαιτούν τόσο η σύγχρονη επιστήμη όσο και οι παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας μας

   Σκοποί του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των Οικονομικών Επιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών του, καθώς και η προετοιμασία τους για σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων οικονομικής πολιτικής.

   Οι κύριοι στόχοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι:

   •  Να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην οικονομική επιστήμη και τις εφαρμογές της.
   • Να αναπτύξουν οι φοιτητές την ικανότητα να εφαρμόζουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει στη λύση τόσο θεωρητικών όσο και εμπειρικών οικονομικών προβλημάτων.
   • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης για την αντιμετώπιση θεμάτων οικονομικής πολιτικής.
   • Να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και ικανότητες με τις οποίες να μπορούν να προχωρήσουν σε ανώτερες σπουδές στα οικονομικά και σε συναφείς γνωστικές περιοχές.
   • Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την οικονομική διάσταση γενικότερων κοινωνικών, πολιτικών και περιβαντολλογικών θεμάτων.

   Το Τμήμα επιδιώκει να πλαισιώνει τη σύγχρονη γνώση με την ανάπτυξη της αναλυτικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών του και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών και προβλημάτων της οικονομίας. Η εναρμόνιση και διατήρηση επαφής με την διεθνή πραγματικότητα, η ανάπτυξη του πνεύματος της επιχειρηματικότητας, η κατανόηση της σημασίας της καινοτομίας και η δημιουργία έφεσης στους φοιτητές για συνεχή γνώση και εξέλιξη, αποτελούν επίσης ουσιώδεις επιδιώξεις του Τμήματος.

  • Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 38 μαθήματα και σε 4 μαθήματα ξένης γλώσσας. Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε 2 κύκλους σπουδών. Ο Α’ κύκλος περιλαμβάνει τα εξάμηνα Α’-Δ’ και ο Β’ κύκλος τα εξάμηνα Ε’-Η’. Ο Α κύκλος περιλαμβάνει 22 μαθήματα και ο Β κύκλος περιλαμβάνει 20 μαθήματα. Ο κύκλος Α’ περιλαμβάνει κυρίως υποχρεωτικά μαθήματα και ο Β’ κύκλος αποκλειστικά μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα του Β’ κύκλου χωρίζονται σε 3 ομάδες, τις ομάδες Α, Β και Γ. Η ομάδα Α περιλαμβάνει 12 μαθήματα βασικής οικονομικής παιδείας. Η ομάδα Β περιλαμβάνει μαθήματα οικονομικού περιεχομένου που προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματός μας. Η ομάδα Γ περιλαμβάνει μαθήματα από συγγενή αντικείμενα, τα οποία προσφέρονται κυρίως από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων.

   Στον Α’ κύκλο, οι φοιτητές πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε 15 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής από την Ομάδα Γ (Α’ κύκλος σπουδών) και 4 μαθήματα ξένης γλώσσας. Ο φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει στην αρχή των σπουδών του μία εκ των ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), η οποία θα τον ακολουθεί και στα τέσσερα εξάμηνα. Τα μαθήματα ξένης γλώσσας στα τέσσερα εξάμηνα θα έχουν βαθμό, αλλά θα μετράνε ως ένα μάθημα στο βαθμό του πτυχίου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που επιθυμούν, να διδαχθούν και δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία δε θα υπολογίζεται στη λήψη πτυχίου αλλά θα αναγράφεται στο Diploma Supplement, ως επιπλέον μάθημα.

   Στον Β’ κύκλο, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 20 μαθήματα από τις ομάδες Α Β και Γ, από τα οποία τουλάχιστον 6 από την ομάδα Α και το πολύ 2 μαθήματα από την ομάδα Γ.

   Δικαίωμα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας έχουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο κύκλο σπουδών, δηλαδή έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο κύκλο αυτό, εκτός των μαθημάτων ξένων γλωσσών. Αναλυτικότερα, όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, ο οποίος έχει αναρτηθεί έντυπα (πίνακες ανακοινώσεων Γραμματείας) και ηλεκτρονικά (ιστοσελίδα Τμήματος Ο.Ε.). Επισημαίνεται ότι η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με δύο (2) μαθήματα επιλογής Β΄ ομάδας του δεύτερου κύκλου σπουδών.

   Σε όλα τα μαθήματα των ομάδων Α, Β ή Γ που προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού φοιτητών ίσο με 140 φοιτητές. Όταν το ανώτατο όριο συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μαθημάτων, το μάθημα θα θεωρείται «κλειστό» και δεν θα μπορούν να το δηλώσουν επιπλέον φοιτητές. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διδάσκονται 4 ώρες εβδομαδιαίως.

   Εργαστήρια υπάρχουν στα εξής μαθήματα: Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία και Διοίκηση, Εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Οικονομία και Διοίκηση, Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Στατιστική για Οικονομολόγους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας, Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email