Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • panepistimio thessalias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 211/3-9-99 (ΦΕΚ 179A’/06-09-1999) και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1999 με έδρα τον Βόλο. Από τον Ιανουάριο του 2019, με τον Νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ Α 13/29.01.2019, Άρθρο 22, παράγραφος 2α), το ΤΟΕ εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του ΠΘ η οποία επίσης ιδρύθηκε με τον ίδιο Νόμο (Άρθρο 21, παράγραφος 1ββ). Αποστολή του ΤΟΕ, σύμφωνα με το Π.Δ. ίδρυσης του, είναι «η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην περαιτέρω πρόοδο της οικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της στην οικονομική πολιτική του κράτους, στην πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων».

   Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 40 μαθήματα και σε 4 μαθήματα Ξένης Γλώσσας, τα οποία αθροιστικά μετρούν 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Σε κάθε ένα από τα έξι πρώτα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται πέντε μαθήματα. Οι σπουδές στα τρία αυτά πρώτα έτη σπουδών στοχεύουν (α) στην μελέτη, κατανόηση, και μάθηση εις βάθος βασικών γνωστικών αντικειμένων, όπως η οικονομική θεωρία, η ποσοτική ανάλυση και τα οικονομικά της επιχείρησης και επιπρόσθετων μαθημάτων στην πληροφορική και στο δίκαιο, και (β) στην προετοιμασία επιλογής κατεύθυνσης στο τελευταίο έτος.

   Με την έναρξη του 4ου έτους σπουδών ο κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει μία από τις παρακάτω τρεις κατευθύνσεις:

   • Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη
   • Χρηματοοικονομική & Τραπεζική
   • Οικονομική των Επιχειρήσεων

   Συνολικά στα δυο εξάμηνα του 4ου έτους σπουδών, ο φοιτητής/τρια, εκτός των τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης οφείλει να παρακολουθήσει επιπλέον έξι μαθήματα από τα οποία τουλάχιστον τέσσερα πρέπει να είναι μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει. Εναλλακτικά ο φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει δύο (2) από τα δέκα (10) μαθήματα του 4ου έτους από άλλη κατεύθυνση, ή και από άλλα Τμήματα του ΠΘ, ή να πιστώσει μαθήματα του προγράμματος Erasmus. Στο 8ο εξάμηνο δίνεται επίσης η δυνατότητα στον φοιτητή/τρια εκπόνησης Πτυχιακής εργασίας η οποία υποκαθιστά δύο μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας προϋποθέτει ότι ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί με επιτυχία και στο μάθημα Μέθοδοι Έρευνας του 7ου εξαμήνου.

   Το ΤΟΕ κρίνει απαραίτητη τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για το λόγο αυτό, όσοι φοιτητές δεν κατέχουν τουλάχιστον το πτυχίο F.C. (ή Lower) υποχρεούνται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Οι φοιτητές που θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ακριβές αντίγραφο του πτυχίου F.C. (ή Lower) έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μία από τις υπόλοιπες ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά). Οι ξένες γλώσσες στο ΤΟΕ διδάσκονται σε τέσσερα επίπεδα, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα. Η επαρκής παρακολούθηση και των τεσσάρων επιπέδων είναι υποχρεωτική και σημειώνεται στην αναλυτική βαθμολογία o μέσος όρος των 4 βαθμών.

  • Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 40 μαθήματα + 4 ΞΓ, σύνολο 240 ECTS. Τα ECTS είναι πιστωτικές μονάδες που μεταφέρονται μεταξύ των τμημάτων και αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας κάθε μαθήματος.

   Στο τελευταίο έτος, στην έναρξη του 7ου εξαμ., κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει μία από τις τρεις κατευθύνσεις, και εκτός των 4 υποχρεωτικών μαθημάτων της κύριας κατεύθυνσης που επέλεξε οφείλει να παρακολουθήσει επιπλέον 6 μαθήματα, από τα οποία πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον 4 επιλογής από την κύρια κατεύθυνση. Στην διαδικασία επιλογής μαθημάτων, ο φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει έως δύο μαθήματα από άλλη κατεύθυνση, ή και από άλλα Τμήματα του ΠΘ, ή να πιστώσει μαθήματα του προγράμματος Erasmus.

   Στο 8ο εξάμηνο δίνεται επίσης η δυνατότητα στον φοιτητή/τρια εκπόνησης Πτυχιακής εργασίας η ο-ποία υπολογίζεται ως μάθημα επιλογής της κύριας κατεύθυνσης. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας προϋποθέτει ότι ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί με επιτυχία και στο μάθημα Μέθοδοι Έρευνας του 7ου εξαμ. Ο κανονισμός εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών βρίσκεται στον Οδηγό Σπουδών του τμήματος.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων του 7ου και 8ου εξαμήνου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των αντίστοιχων προαπαιτούμενων των πρώτων εξαμήνων

   Στους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει το 6ο και 7ο εξαμήνο σπουδών τους (υπεύθυνος πρακτικής άσκησης ο Καθηγητής Γιώργος Ιατρίδης).

   Σχετικά με την παρακολούθηση των ξένων γλωσσών

   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών κρίνει απαραίτητη τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για το λόγο αυ-τό, όσοι φοιτητές δεν κατέχουν τουλάχιστον το πτυχίο F.C. (ή Lower) υποχρεούνται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Οι φοιτητές που θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ακριβές αντίγραφο του πτυχίου F.C. (ή Lower) έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μία από τις υπόλοιπες ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά).

   Οι δηλώσεις για την παρακολούθηση της ξένης γλώσσας κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου ή κατά την εγγραφή των εισακτέων.

   Οι ξένες γλώσσες στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διδάσκονται σε τέσσερα επίπεδα, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα. Η επαρκής παρακολούθηση και των τεσσάρων επιπέδων είναι υποχρεωτική και ση-μειώνεται στην αναλυτική βαθμολογία o μέσος όρος των 4 βαθμών.

   Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τη δήλωση παρακολούθησης της ξένης γλώσσας την πρώ-τη εβδομάδα έναρξης του Γ’ εξαμήνου. Για το πτυχίο λαμβάνεται υπόψη η δεύτερη δήλωση ξένης γλώσσας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email