Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης

 • panteio
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που ιδρύθηκε το 1989, προσφέρει εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ανήκει στην ομάδα των οικονομικών τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

   Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης αποσκοπεί στην ευρεία και σε βάθος κατάρτιση στην Οικονομική Επιστήμη με παράλληλη εξειδίκευση σ’ ένα νέο σχετικά επιστημονικό πεδίο, αυτό της Περιφερειακής Επιστήμης. Σε αυτό ενσωματώνονται οι πιο σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη ως ένα κοινωνικά φαινόμενο που εξελίσσεται στο χώρο με ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.

   Φυσιογνωμία του Τμήματος:

   Tο Tμήμα Oικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης (ΤΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1989 και προσφέρει εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μετα-διδακτορικό επίπεδο. Ανήκει στην ομάδα των Οικονομικών Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι πτυχιούχοι του εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σκοπός του Τμήματος είναι η σε βάθος κατάρτιση στην Οικονομική και την Περιφερειακή Επιστήμη. Η παιδευτική και θεωρητική ”φιλοσοφία» του ΤΟΠΑ στηρίζεται στην άποψη ότι η κατανόηση και ανάλυση των οικονομικών αποτελεί σύνθετη που περιλαμβάνει: Σε μίκρο επίπεδο,- τον καταναλωτή, τον παραγωγό-επιχείρηση και κράτος. Σε μάκρο επίπεδο ασχολείται με την κλειστή και ανοιχτή οικονομία, τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική,τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το δειεθνές εμπόριο. Τη γεωγραφική και περιφερειακή επιστήμη , η οποία ασχολείται με την τη θεωρία και την ανάλυση των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, όπως και των πολιτικών, που επηρεάζουν την οικονομική μεγέθυνση, την ανάπτυξη και της ευημερία γεωγραφικών περιοχών και τοπικών κοινωνιών.

   Για την επίτευξη των στόχων του τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δυο παράλληλους και συμπληρωματικούς τομείς: τον τομέα της Οικονομικής επιστήμης και τον τομέα της Περιφερειακής επιστήμης. Ο πρώτος τομέας προσφέρει στους φοιτητές ολοκληρωμένη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση σε όλα τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης που διδάσκονται στα οικονομικά Τμήματα: Μικρο-οικονομική και Μακρο-Οικονομική Θεωρία, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Διεθνής Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομική Πολιτική, Οικονομική της Εργασίας, Ιστορία Οικονομικής Ανάλυσης κ.λπ. Ο τομέας Περιφερειακής επιστήμης εφοδιάζει τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία της περιφερειακής επιστήμης, με την ευρεία έννοια, στην οποία περιλαμβάνονται τα αντικείμενα τη Αστικής και Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής, της Επιλογής Τόπου Εγκατάστασης Οικονομικών Δραστηριοτήτων, των Μεταφορών, του Περιβάλλοντος, της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, της Πολιτιστικής Ανάπτυξης, της Αστικής και Οικονομικής Γεωγραφίας, του Θεσμικού Πλαισίου της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. Το πρόγραμμα των δύο τομέων συμπληρώνεται από την οργάνωση ενός τρίτου τομέα, ο οποίος επικεντρώνεται σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες ποσοτικές μεθόδους οικονομικής ανάλυσης, ποσοτικών εργαλείων και μεθόδων. Ειδικότερα, τα Μαθηματικά, τη Στατιστική, την Οικονομετρία, τις Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης και τη Πληροφορική, και σε εξειδικευμένες ποσοτικές μέθοδους ανάλυσης, που εφαρμόζονται στην οικονομική και περιφερειακή επιστήμη.
   Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΟΠΑ προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και προοπτικές, όπως καταγράφονται από τις μαρτυρίες των αποφοίτων, που είτε απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είτε πραγματοποιούν περαιτέρω σπουδές.

  • Γνωστικά αντικείμενα:

   Οικονομική Επιστήμη, με τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης που διδάσκονται στα σύγχρονα οικονομικά Τμήματα: Μικρο-Οικονομική και Μακρο-Οικονομική Θεωρία, Δημόσια Οικονομική, Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Διεθνής Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομική της Εργασίας, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης κ.λπ.

   Περιφερειακή Επιστήμη, με βασικά αντικείμενα, την Οικονομική του Χώρου, την Περιφερειακή Πολιτική, την Πολιτική Γης και Κατοικίας, την Αστική Ανάπτυξη, την Οικονομική του Περιβάλλοντος, την Οικονομική των Μεταφορών, το Θεσμικό Πλαίσιο της Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Πολιτιστική Πολιτική, τον Φυσικό Σχεδιασμό και την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Ποσοτική Ανάλυση, με βασικά αντικείμενα, τα Μαθηματικά, την Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική, την Οικονομετρία, τις Ποσοτικές Μεθόδους Οικονομικής Ανάλυσης, τις Μεθόδους Περιφερειακής Ανάλυσης, τη Χαρτογραφία και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και τα Στατιστικά – Οικονομετρικά Πακέτα

   Προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης:

   Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν όλα τα προσόντα και δεξιότητες επαγγελματικής απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του οικονομολόγου και το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σε Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες καθώς και σε διαγωνισμούς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγων). Επίσης, έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣEΠ), που κινείται στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ειδικότητας του περιφερειολόγου. Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε Ελληνικές και Διεθνείς τράπεζες (JPMorgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, κλπ), σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις συμβούλων (KPMG, PwC, Deloitte κλπ), ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη σε επιχειρήσεις παραγωγής και υπηρεσιών, ως στελέχη γραφείων μελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης, κλπ. Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την οικονομία, τους κλάδους της οικονομίας, τα δάνεια, την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης. Ένα μέρος από αυτούς πραγματοποιούν αξιόλογη πανεπιστημιακή και ερευνητική καριέρα σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Επίσης, έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει ευρείς ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα οικονομικής επιστήμης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email