Τμήμα Νοσηλευτικής

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Νοσηλευτική επιστήμη συνδυάζει γνώσεις και δεξιοτήτες που βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα και ερευνητικές αποδείξεις, ώστε να επιτυγχάνει επιστημονικά τεκμηριωμένη πράξη. Οι επιστήμονες Νοσηλευτές διαρκώς επικαιροποιούν τις γνώσεις τους μέσα από: 1) την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, όπως επιστημονικά Νοσηλευτικά περιοδικά και επιστημονικά Νοσηλευτικά βιβλία, 2) τη συμμετοχή τους σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και σεμηνάρια, 3) τον αναστοχασμό πάνω στη νοσηλευτική πράξη, και 4) τη διαρκή εκπαίδευση σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και δια βίου εκπαίδευσης προγράμματα. Η ανάγκη για επικαιροποιήση και συνεχή εξέλιξη των νοσηλευτικών γνώσεων οφείλεται αφενός στην ανάγκη που υπάρχει από την αγορά για όλο και περισσότερο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στο κοινωνικό σύνολο, και αφετέρου στην επιταγή από τους επιστημονικούς οργανισμούς (όπως η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, Royal College of Nursing, το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών – ICN κ.λπ.) που δημιουργούν οι ίδιοι οι νοσηλευτές για να προάγουν το επιστημονικό επάγγελμα της νοσηλευτικής και να προστατέψουν τους χρήστες υπηρεσιών υγείας.

   Το Όραμα του Τμήματος

   Το όραμα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι να παράγει επιστήμονες Νοσηλευτές/τριες, οι οποίοι να έχουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες, και οι οποίοι εμπνέονται με τα ανθρώπινα ιδεώδη της κατανόησης, της φροντίδας και της ισότητας, και να τους καταστεί ικανούς να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται σε ποικίλα επιστημονικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας ικανότητες κριτικής ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής ερευνητικών αποδείξεων στην πράξη.

   Περιγραφή του Τμήματος Νοσηλευτικής

   Τις τελευταίες δεκαετίες οι επιστημονικές, τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, είχαν ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό και την σταδιακή διαφοροποίηση των γνώσεων, που είναι αναγκαίες για την επαγγελματική ζωή του Νοσηλευτή. Ταυτόχρονα, η συνεχής πρόκληση για την απόκτηση αυτόνομου ρόλου σε επαγγελματικό επίπεδο ανάμεσα στις υπόλοιπες επιστήμες υγείας προκάλεσαν αυξημένο αίτημα από τους νοσηλευτές για εκπαίδευση/ κατάρτιση/ επιμόρφωση.

   Η Νοσηλευτική επιστήμη συνδυάζει απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα και εφαρμόζει πράξη βασισμένη σε αποδείξεις. Επιπλέον, οι επιστήμονες Νοσηλευτές απαιτείται να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους μέσα από την βιβλιογραφία, από επιστημονικά Νοσηλευτικά περιοδικά και Νοσηλευτικά βιβλία. Αυτό οφείλεται αφενός στην πίεση που υπάρχει από την αγορά για περισσότερο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στο κοινωνικό σύνολο, αφετέρου στην εντολή από τους επιστημονικούς οργανισμούς (όπως η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος,, το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών – ICN κ.λπ.) που δημιουργούν οι ίδιοι οι νοσηλευτές.

   Στην Ελλάδα μέχρι την δεκαετία του ’80, η νοσηλευτική εκπαίδευση πραγματοποιούταν σε ανώτερες Σχολές, με τριετή κύκλο φοίτησης, μεταξύ των οποίων και τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Την δεκαετία του ’80 με την Ίδρυση των ΤΕΙ (το 1983) η εκπαίδευση των Νοσηλευτών τοποθετήθηκε επίσημα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα πρώτα προγράμματα σπουδών οργανώθηκαν στην βάση των προγραμμάτων των Κ.Α.Τ.Ε.Ε., από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Από εκείνο το χρονικό σημείο η Νοσηλευτική ξεκίνησε να διδάσκεται στα ΤΕΙ (δύο τμήματα στο ΤΕΙ Αθήνας και από ένα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λαμία, Λάρισα, και το 1984 ιδρύεται και το τμήμα του ΤΕΙ Μεσολογγίου με παράρτημα στα Ιωάννινα που στη συνέχεια το 1994 μετασχηματίστηκε σε ΤΕΙ Ηπείρου).

   Το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου καθορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών σύμφωνα με τις επιταγές της Διακήρυξη της Bologna για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τους Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς νόμους που διέπουν την Νοσηλευτική Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τη διακήρυξη αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει και υιοθετεί:

   • Ένα σύστημα πτυχίων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκρίσιμου επιπέδου, με το οποίο θα εξασφαλίζεται στους Ευρωπαίους πολίτες η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η ανταγωνιστικότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης διεθνώς.
   • Ένα σύστημα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το οποίο θα βασίζεται σε τρεις κύκλους σπουδών. Ο πρώτος θα οδηγεί στο βασικό Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης μετά από επιτυχή φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Ο δεύτερος κύκλος θα οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα. Ο τρίτος κύκλος θα οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα.
   • Ένα σύστημα πιστωτικών μονάδων όμοιο με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) το οποίο θα αποτελέσει το μέσο προώθησης της κινητικότητας των φοιτητών.

   Η Ελληνική Πολιτεία με την ψήφιση του Ν.2916/2001 ενσωματώνει τα παραπάνω στοιχεία διακήρυξης της Bologna την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Τεχνολογικού τομέα, στον οποίο εντάσσεται η Νοσηλευτική επιστήμη και την οποία εφαρμόζει και το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου.

  • Η βασική φιλοσοφία και η γενική δομή του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εμπεριέχει την ενοποίηση σύγχρονων νοσηλευτικών θεωριών και θεωριών φροντίδας με επιτηδευμένη πράξη, ώστε να υποστηριχθούν και να υποβοηθηθούν οι φοιτητές/τριες, να εξελιχθούν από μαθητευόμενους σε αυτόνομους επιστήμονες Νοσηλευτές, κατάλληλους για την άσκηση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος.

   Πυρήνας του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η φροντίδα. Βασική θέση μας είναι ότι η φροντίδα δεν είναι έμφυτο χαρακτηριστικό, αλλά ενέχει, και απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες που μαθαίνονται και καλλιεργούνται μέσα από τη συστηματική και επιτηδευμένη διδακτική διαδικασία. Η οντολογική θέση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ότι η επιστημονική νοσηλευτική φροντίδα έχει την ικανότητα να βελτιώνει την κοινωνική, ψυχική και φυσική ευεξία των ατόμων που έχουν ανάγκη από φροντίδα. Επιπλέον, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος μας βασίζεται στην όξυνση των ικανοτήτων αναλυτικής σκέψης, στην υποστήριξη δημιουργίας ανοιχτού μυαλού, και στην καλλιέργια σεβασμού στην ανθρώπινη αξία και στη μοναδικότητα του ατόμου.

   Τα συστατικά που ενημερώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι η μεγάλης, μεσαίας και μικρής εμβέλειας θεωρίες νοσηλευτικής, καθώς και η αναστοχαστική (reflective) σκέψη και πρακτική. Το Πρόγραμμα Σπουδών εμπεριέχει θεωρητική διδασκαλία/ κατάρτιση και εργαστηριακή/ κλινική εκπαίδευση που ακολουθείται από συστηματική αξιολόγηση, καθώς και από αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση και αυτο-αξιολόγηση από τους φοιτητές/τριες. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει δόμη και συνέπεια που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του, καθώς και ικανοποιητικού βαθμού ευελιξίας, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε φοιτητή/τριας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email