Τμήμα Νοσηλευτικής

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, ιδρύθηκε το έτος 1983 στο ΤΕΙ Αθήνας απορροφώντας τις Ανώτερες Κρατικές Σχολές Αδελφών Νοσοκόμων. Το έτος 2018 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια (8 διδακτικά εξάμηνα).

   Σκοπός

   Σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες νοσηλευτές, ικανούς να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα και το εύρος των αναγκών της προαγωγής, προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας των πολιτών, στο σύγχρονο σύστημα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

   Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική επιστήμη αλλά και εξειδικευμένη τέχνη. Αποστολή της είναι να συνδράμει τον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο σε όλες τις καταστάσεις υγείας και ασθένειας. Η άσκηση της Νοσηλευτικής βασίζεται στην έρευνα και το ενδιαφέρον της εστιάζεται στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της ασθένειας στα άτομα, στις οικογένειες και στην κοινότητα καθώς και στην επίτευξη της βέλτιστης ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητάς τους.

   Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελεί ένα σώμα έμπειρων επαγγελματιών, ειδικών στον τομέα τους και ενεργών ερευνητών, οι οποίοι μοιράζονται την ακλόνητη και ενοποιό αφοσίωση στην υπηρεσία του συνανθρώπου, μέσω της αριστείας στην εκπαίδευση, την ανακάλυψη νέας γνώσης και τη βελτίωση της φροντίδας.

   Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

   Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία τοποθετεί τον φοιτητή στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας.

   Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

   • Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στην Επιστήμη της Νοσηλευτικής, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.
   • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και μελλοντικούς νοσηλευτές πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
   • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.
   • Να τους παρέχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας, στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκρότησης μιας ισχυρής επαγγελματικής ταυτότητας.

   Μεταπτυχιακές Σπουδές

   Το Τμήμα Νοσηλευτικής, έχει αναπτύξει τα εξής αυτόνομα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ):

   • Τραύματα & Έλκη, Θεραπεία – Φροντίδα
   • Νευρολογικά Νοσήματα – Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις
   • Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας
   • Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων
   • Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

   και μέσω σύμπραξης και συνδιοργάνωσης με άλλα  Πανεπιστήμια έχει δημιουργήσει το ΜΠΣ:

   • Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα

   Ερευνητικές Συνεργασίες

   Το Τμήμα έχει ερευνητικές συνεργασίες με άλλα Τμήματα ή με άλλους χώρους υγείας αλλά και με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Σημαντικές δραστηριότητες αποτελούν οι ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Erasmus, Socrates, Leonardo da Vinci).

   Ερευνητικά Εργαστήρια

   Το Τμήμα Νοσηλευτικής έχει αναπτύξει τα εξής Ερευνητικά Εργαστήρια:

   • Εργαστήριο “Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων” – ΝΑΧΠ
   • Εργαστήριο “ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών” – ΜΜΠΑ

   Επιστημονικές Εκδόσεις

   Το Τμήμα εκδίδει ένα επιστημονικό νοσηλευτικό περιοδικό, διεθνώς αναγνωρισμένο, το «Βήμα του Ασκληπιού».

  • Εγγραφές και δηλώσεις Μαθημάτων

   Οι φοιτητές εγγράφονται στο Τμήμα στην αρχή του εξαμήνου κάθε φοιτητικού έτους μέσω διαδικτύου, με κωδικό τον οποίο παίρνουν από την Γραμματεία και δηλώνουν τα μαθήματα τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν. O μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ο φοιτητής ανά εξάμηνο είναι επτά (7) μαθήματα.

   Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ανανεώνει κάθε εξάμηνο την εγγραφή του και στην περίπτωση που δεν την ανανεώνει για δύο συνεχόμενα εξάμηνα τότε διαγράφεται από τα μητρώα του τμήματος αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

   Οργάνωση Διδασκαλίας

   Τα μαθήματα διακρίνονται σε Γενικής Υποδομής, Ειδικού Υπόβαθρου και Ειδικότητας, ως εξής :

   1. Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), είναι τα μαθήματα υποδομής και τα βασικά μαθήματα της Νοσηλευτικής, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές του Τμήματος.
   2. Μαθήματα Ειδικού Υπόβαθρου (ΜΕΥ), είναι μαθήματα εξαμήνων που πλαισιώνουν τις βασικές γνώσεις σε κάθε εξάμηνο.
   3. Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), είναι μαθήματα που εστιάζονται στις ξεχωριστές νοσηλευτικές ειδικότητες.

   Οι κατηγορίες των μαθημάτων είναι τα Υποχρεωτικά και τα Επιλογής Υποχρεωτικά. Στα Επιλογής Υποχρεωτικά, ο φοιτητής καλείται να επιλέξει ένα μάθημα Ειδικού Υπόβαθρου ή Ειδικότητας, που θα παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο, ανάμεσα σε δύο ή τρεις επιλογές, ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό μονάδων. Οι μονάδες κατανέμονται με βάση το ECTS (European Credits Transfer System ή Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων). O φόρτος εργασίας κάθε εξαμήνου υπολογίζεται σε 750-900 ώρες (1800 κατά έτος) οι οποίες ισοδυναμούν με 30 Πιστωτικές Μονάδες

   Πρόγραμμα Σπουδών

   Το πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται με βάση τις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, τόσο στις επιστήμες υγείας όσο και στις επιστήμες συμπεριφοράς αλλά και τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που παρουσιάζονται και στην πατρίδα μας και έχουν άμεση επίπτωση στη Νοσηλευτική. Τέτοιες σημαντικές αλλαγές αποτελούν: Η αθρόα μεταναστευτική κίνηση διάφορων λαών, η ένταξη στην Ε.Ε. και η Ενιαία Οικονομική πολιτική στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα.

   Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι συνολικά 60 εκ των οποίων ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα 48 (41 Υποχρεωτικά Μαθήματα + 7 από τα 19 προσφερόμενα Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα).

   Η εργαστηριακή άσκηση πραγματοποιείται στα εργαστήρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΠΑΔΑ, στα Νοσοκομεία της Αθήνας, στα Κέντρα Υγείας καθώς και σε πολλά άλλα Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Υγείας-Πρόνοιας της περιοχής Αθηνών όπως ΚΑΠΗ, Γηροκομεία, Σχολεία και διάφοροι χώροι εργασίας, όπως εργοστάσια κ.λπ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email