Τμήμα Νομικής

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Tμήμα Νομικής ιδρύθηκε το 1974 και άρχισε να λειτουργεί την ίδια χρονιά. Δέχεται κατ’ έτος 600 περίπου φοιτητές. Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της Νομικής Επιστήμης. Η νομική Επιστήμη, αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών επιστημών, δεν περιορίζεται στον άχαρο ρόλο ενός συστήματος έρευνας του κρατούντος ή του προϊσχύσαντος θετικού δικαίου, αλλά αναζητεί τους κοινωνικούς όρους που διέπουν την εξέλιξη του δικαίου.

   Η Νομική Παιδεία, όπως και κάθε μορφής παιδεία, έχει ως στόχο τη μετάδοση μέσα από ένα σύστημα μεθοδικής αναζήτησης αξιών και την υιοθέτηση αντίστοιχων τύπων συμπεριφοράς.

   Μολονότι ο σύγχρονος κόσμος διακρίνεται από μια σύγκρουση ανάμεσα στις προτεινόμενες από την Πολιτεία αξίες και τα αναγκαία μέσα τα οποία αντικειμενικά παρέχονται στον πολίτη για να πετύχει τους στόχους αυτούς, με επακόλουθο την αμφισβήτηση των αξιών ή την προσφυγή σε παράνομα μέσα, η Νομική Παιδεία δεν έχει χάσει την ειδοποιό διαφορά της από κάθε άλλη Παιδεία. Διότι στόχος της Νομικής Παιδείας παραμένει πάντα η απόκτηση από το άτομο συνείδησης σχετικής με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, δηλ. η μετατροπή του ανθρώπου σε πολίτη.

   Ο κανόνας «άγνοια νόμου δεν συγχωρείται» δεν έχει μόνο στενά νομικό περιεχόμενο. Αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή δράσης κάθε πολίτη, ο οποίος αν δε γνωρίζει ποια δικαιώματα έχει, γιατί περιορίζονται, πότε γίνεται καταχρηστική η άσκησή τους και πως τα υπερασπίζεται, δεν καθίσταται μόνον ο ίδιος αντικείμενο αυθαιρεσιών, αλλά θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

   Σε ένα δημοκρατικό καθεστώς δεν είναι ο νόμος που πρυτανεύει, αλλά το δίκαιο στο σύνολό του. Αυτό ακριβώς το πέρασμα από την ερμηνεία του νόμου στη συνολική θεώρηση του δικαίου, δηλαδή την αντικατάσταση ενός πολιτικού τρόπου ρύθμισης της κοινωνίας (με χαρακτηριστικό την εξωτερική επιβολή) από έναν κοινωνικό τρόπο (με χαρακτηριστικό την εσωτερική συνοχή), προσπαθεί να πετύχει ένα σύγχρονο σύστημα νομικών σπουδών.

   Η Νομική Επιστήμη δεν μπορεί να αποβάλει τη διάσταση του κοινωνικού προβληματισμού και των πολιτιστικών παραδόσεων, ούτε να παραγνωρίσει την ευρωπαϊκή συνεργασία και την οικουμενική προστασία των δικαιωμάτων των λαών και των ανθρώπων.

   Το Πανεπιστήμιο, ως τμήμα της κοινωνίας, αντανακλά τις αντιθέσεις της και δανείζεται τους σκοπούς της, αλλά ως κριτική συνείδηση στην πορεία του μετασχηματισμού της, οφείλει, με φαντασία και τόλμη, να προετοιμάσει το νέο κόσμο, να διαπλάσσει τη νέα ελπίδα, να ξαναζωντανέψει το λησμονημένο άνθρωπο.

   Το Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχει κάτι περισσότερο να προσφέρει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη, ανυψούμενη σε φορέα αφύπνισης της εθνικής μας συνείδησης για το παρόν και το μέλλον.

  • Η διάρκεια των σπουδών στη Νομική Σχολή είναι (4) τέσσερα έτη, δηλαδή οκτώ εξάμηνα. Ο κύκλος σπουδών περιλαμβάνει πενήντα (50) μαθήματα. Τα σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα έξι (6) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν.

   Για να θεωρηθεί επιτυχής η ολοκλήρωση κάθε έτους σπουδών, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα ανά έτος και σε υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν μαθήματα ανά έτος ως ακολούθως: β΄ εξάμηνο 2 μαθήματα, γ΄ εξάμηνο 2 μαθήματα και στ΄ εξάμηνο 2 μαθήματα.

   Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα παίρνουν πέντε (5) πιστωτικές μονάδες το καθένα, πλην των ασκήσεων ή των πρακτικών εφαρμογών, που παίρνουν έξι (6) πιστωτικές μονάδες το καθένα, ενώ τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα παίρνουν δυόμιση (2,5) πιστωτικές μονάδες το καθένα.

   Οι εξεταστικές περίοδοι είναι: του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου (επαναληπτική των δύο προηγουμένων). Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα του α΄ εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και (επαναληπτικά) του Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα του β΄ εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και (επαναληπτικά) του Σεπτεμβρίου. Για μαθήματα στα οποία δεν προσέλθει να εξεταστεί ή δεν εξεταστεί επιτυχώς μπορεί να συμμετάσχει σε επόμενες εξεταστικές περιόδους αντίστοιχες των εξαμήνων.

   Το μάθημα της ξένης γλώσσας, το οποίο είναι υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα, διδάσκεται στα έξι πρώτα εξάμηνα, εξετάζεται σε πρώτη εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο του Ιούνιου κάθε αντίστοιχου έτους, με επαναληπτικές τις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμβρίου και επόμενες αντίστοιχες και προσμετράται στα έξι υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα, που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου, εφόσον ο φοιτητής εξετασθεί επιτυχώς και στα τρία ετήσια μαθήματα, ο δε τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επί μέρους βαθμών.

   Επισημαίνεται ότι ο φοιτητής δικαιούται να συμμετάσχει μόνο στις εξετάσεις των μαθημάτων που έχει δηλώσει, είτε αυτά είναι μαθήματα του εξαμήνου του, είτε είναι μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων που οφείλει.

   Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται ταυτόχρονα με την ανανέωση εγγραφής, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στην αρχή κάθε εξαμήνου και αποτελούν υποχρέωση κάθε φοιτητή. Οι ακριβείς προθεσμίες ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων γνωστοποιούνται με ανακοίνωση της Γραμματείας.

   Ο φοιτητής υποβάλλει δήλωση σχετικά με τα συγγράμματα που επιθυμεί να πάρει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΕΥΔΟΞΟΣ» (www.eudoxos.gr). Επισημαίνεται ότι ο φοιτητής : α) δικαιούται να πάρει αριθμό συγγραμμάτων ίσο με των αριθμό μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου και β) θα πρέπει να δηλώνει συγγράμματα αντίστοιχα των μαθημάτων που έχει επιλέξει. Σε αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα συγγράμματα.

   Ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του παραλαμβάνει προσωπικά τους ηλεκτρονικούς προσωπικούς κωδικούς αριθμούς του με τους οποίους: 1)έχει πρόσβαση στην εφαρμογή UNISTUDENT, από όπου αντλεί όλες τις πληροφορίες του ατομικού του ηλεκτρονικού φακέλου, υποβάλει αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, ανανεώνει την εγγραφή του και δηλώνει τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει ανά εξάμηνο, 2)δηλώνει τα συγγράμματα που επιθυμεί και 3) υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση για την έκδοση της ακαδημαϊκής του ταυτότητας, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί και ατομικό δελτίο ειδικού εισιτηρίου, αναγράφει τον αριθμό μητρώου κάθε φοιτητή και είναι απαραίτητη για τις συναλλαγές του με την Γραμματεία του Τμήματος.

   Όλες οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει κάθε φοιτητής, προκειμένου να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, γνωστοποιούνται με ανακοινώσεις του Τμήματος στην ιστοσελίδα: (www.law.duth.gr) καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του κτηρίου.

   Τα μαθήματα αρχίζουν σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας. Για την ακριβή έναρξη του κάθε μαθήματος εκδίδεται ανακοίνωση από τον οικείο Τομέα.

   Είναι δυνατή η έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου εφόσον ο φοιτητής δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από άλλο φορέα. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1)αίτηση, 2)υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο φορέα, 3)αστυνομική ταυτότητα και 4) 1 φωτογραφία. Η έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου γίνεται οποτεδήποτε μετά το πέρας των εγγραφών.

   Τέλος γίνεται γνωστό ότι λειτουργεί Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία στεγάζεται στο κτήριο Διοίκησης (Πρυτανεία) του Δ.Π.Θ. Πληροφορίες παρατίθενται σε σχετικό έντυπο που θα διανεμηθεί από την Γραμματεία.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email