Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανήκει στη Σχολή Μηχανικών και προέκυψε από τη μετεξέλιξη του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας το οποίο ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του λειτουργία το 1984.

   Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών έχει ως αποστολή τη παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών στη σύγχρονη Ναυπηγική επιστήμη και τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων σχεδίασης, μελέτης και κατασκευής πλοίων, πλωτών κατασκευών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων αυτών. Με τη διδασκαλία, τα εργαστήρια, τη πρακτική άσκηση και την έρευνα παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις – δεξιότητες – ικανότητες), τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

   Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση της οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) και ενσωματώνει τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στην επιστήμη και εκπαίδευση του Ναυπηγού Μηχανικού.

   Μετά τη ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε θέση να:

   • γνωρίζουν τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες θεωρίες, αρχές, κανονισμούς, νομοθεσίες, μεθοδολογίες και εργαλεία σχετικά με τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, μετασκευή, επισκευή, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση πλοίων και πλωτών κατασκευών.
   • ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του επαγγέλματος του Ναυπηγού Μηχανικού δημιουργώντας προοπτικές για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία
   • παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις στην έρευνα και τεχνολογία αιχμής στις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές της Ναυπηγικής, Ναυτικής Μηχανολογίας και Θαλάσσιας Τεχνολογίας
   • κατέχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν, διεθνώς, σε Ναυπηγεία, Ναυπηγικά γραφεία, Ναυτιλιακές εταιρείες, Νηογνώμονες καθώς και στο Δημόσιο ως μελετητές, επιβλέποντες κατασκευών ή επισκευών, πραγματογνώμονες σε αξιώσεις (claims) και εκτιμήσεις, υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, σε τμήματα έγκρισης μελετών και σχεδίων, επιθεωρήσεις κ.α.

  • Το προτεινόμενο ΠΣ έχει διάρκεια 10 εξαμήνων (πέντε ακαδημαϊκών ετών). Το συνολικό πλήθος των προσφερόμενων μαθημάτων είναι 70 και επιπλέον περιλαμβάνει εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο 10ο εξάμηνο. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν προαιρετικά να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση διάρκειας τεσσάρων μηνών η οποία αντιστοιχεί σε δύο μαθήματα επιλογής. Ειδικότερα, στο Πρόγραμμα προσφέρονται 48 υποχρεωτικά μαθήματα, 22 μαθήματα επιλογής, η Πρακτική Άσκηση και η Διπλωματική Εργασία. Τα μαθήματα που προσφέρονται στα έξι πρώτα εξάμηνα είναι όλα υποχρεωτικά. Τα 22 μαθήματα επιλογής προσφέρονται από το 7ο έως και το 9ο εξάμηνο και είναι οργανωμένα στις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες:

   Θεματική Ενότητα Α: Μελέτη και Σχεδίαση 6 Πλοίων και Πλωτών Κατασκευών,
   Θεματική Ενότητα Β: Ναυτική Μηχανολογία και
   Θεματική Ενότητα Γ: Διοίκηση, Ποιότητα και Οικονομικά Θαλασσίων Μεταφορών.

   Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει τρία (3) μαθήματα από κάθε μια από τις Θεματικές Ενότητες Α και Β και ένα ή τρία μαθήματα από τη Θεματική Ενότητα Γ, ανάλογα με το αν θα επιλέξει να κάνει, ή όχι, Πρακτική Άσκηση. Ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου είναι 57 (48 υποχρεωτικά και 9 επιλογής) εφόσον ο φοιτητής/τρια δεν επιλέξει να κάνει Πρακτική Άσκηση ή 55, εφόσον ο φοιτητής/τρια επιλέξει να κάνει πρακτική άσκηση (48 υποχρεωτικά, 7 επιλογής και η Πρακτική Άσκηση). Οι συνολικές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) για την απόκτηση Διπλώματος είναι 300 και αντιστοιχούν σε 30 ανά εξάμηνο. Τα εννέα πρώτα εξάμηνα είναι αφιερωμένα στην παρακολούθηση μαθημάτων, ενώ το δέκατο εξάμηνο αφιερώνεται εξ΄ολοκλήρου στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών, αποτελεί μάθημα επιλογής, και προσφέρεται στο 7o , 8ο ή 9ο Εξάμηνο σπουδών.

   Στη συνέχεια, παραθέτουμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον χαρακτήρα των προσφερόμενων μαθημάτων. Για την εξαγωγή των ποσοστών αυτών έχουμε θεωρήσει το σύνολο των 70 προσφερόμενων μαθημάτων.

   • Αριθμός υποχρεωτικών μαθήματων 48
    (48) σε σύνολο (70) προσφερόμενων μαθημάτων: Ποσοστό 68,6%.
   • Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου (ΜΓΥ): 11.
    Ποσοστό 15,7%. Τα μαθήματα αυτά είναι όλα υποχρεωτικά.
   • Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ): 20.
    Ποσοστό 28,6%. Από τα 20 αυτά μαθήματα τα 14 είναι υποχρεωτικά και τα 6 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.
   • Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ): 39.
    Ποσοστό 55,7%. Από τα 39 αυτά μαθήματα τα 23 είναι υποχρεωτικά και τα 16 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.

   Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί ώστε οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας να κυμαίνονται μεταξύ 24 και 26 ωρών ανά εξάμηνο, με μοναδική εξαίρεση το 5ο εξάμηνο στο οποίο οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας είναι 27.

   Σημειώνεται ότι τα 11 υποχρεωτικά ΜΓΥ προσφέρουν το απαραίτητο υπόβαθρο στις βασικές επιστήμες, ενώ τα 31 υποχρεωτικά ΜΕΥ και ΜΕ των πρώτων επτά εξαμήνων (μαθήματα κορμού) καλύπτουν όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας του Ναυπηγού Μηχανικού.

   Επιπλέον, τα υποχρεωτικά μαθήματα του 8ου και του 9ου εξαμήνου, καθώς και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα των Θεματικών Ενοτήτων Α΄ και Β΄ του 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου είναι μαθήματα Επιπέδου 7 (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια Βίου Μάθησης) και προσφέρουν εμβάθυνση και εξειδίκευση σε προχωρημένα θέματα και τεχνολογίες της επιστήμης του Ναυπηγού Μηχανικού. Στους ακόλουθους πίνακες αναφέρονται οι τίτλοι των μαθημάτων αυτών ανά εξάμηνο σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email