Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής αποτελεί το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που εστι­άζει στο συγκεκριμένο πεδίο των Βιοεπιστημών. Έχει θέσει ως στόχο του τη δημιουργία ενός κόμβου Αριστείας στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύ­πων και εστιάζει στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής.

   Κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες και αρχές των Μοριακών Βιοεπιστημών καθώς και με τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος εμβαθύνουν στη μελέτη της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και των εφαρμογών τους, ενώ έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις σύγχρονες και αναδυόμενες τάσεις σε εξειδικευμένα πεδία μέσα από τα μαθήματα επιλογής. Η πτυχιακή ερ­γασία κατά το τελευταίο εξάμηνο αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική εργασία και εκπονείται στο Πανεπιστήμιο ή σε Ερευνητικούς φορείς.

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται σε Ερευνητικά Ιδρύματα, σε νοσοκομεία και άλλους φορείς του τομέα της Υγείας, στη βιομηχανία (φαρμακοβιομηχανία, βιομηχανία τροφίμων κ.ά) και στην εκπαίδευση. Πολλοί απόφοιτοι συνεχίζουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με χρηματοδότηση από ανταγωνιστικές υποτροφίες. Το Τμήμα ΜΒΓ προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Μετα­φραστική Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία & Γενετική”.

   ΣΤΟΧΟΙ

   Όραμα του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου έρευνα, εκπαίδευση και κοινωνικό έργο με στόχο την εξέλιξή του σε έναν φορέα με ηγετικό ρόλο στις στα ταχέως εξελισσόμενα πεδία των Μοριακών Βιοεπιστημών τα οποία βρίσκονται στην καρδιά της καινοτομίας στους τομείς της Υγείας, των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Αγροτικής Ανάπτυξης.

   Για να το πετύχει αυτό το Τμήμα ΜΒΓ έχει καταρτίσει σύγχρονο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και εξειδικευμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών βάσει διεθνών προτύπων τα οποία αξιολογεί και επικαιροποιεί ώστε να βρίσκεται στην αιχμή των επιστημονικών εξελίξεων. Παράλληλα πάγια επιδίωξη του Τμήματος ΜΒΓ αποτελεί η αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των μελών ΔΕΠ του, η ανάπτυξη και η ενίσχυση ερευνητικών συνεργασιών με την Ιατρική Σχολή του ΔΠΘ με την οποία απαρτίζει Σχολή Επιστημών Υγείας αλλά και με άλλα Τμήματα του ΔΠΘ, η διατήρηση και ενίσχυση συνεργασιών με Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα και ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού και η παραγωγική σύμπραξη με τη Βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να επιτύχει τους ερευνητικούς του στόχους και να ενισχύσει την υποδομή του το Τμήμα ΜΒΓ συμμετέχει ενεργά σε αιτήσεις για χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία ενώ παρέχει και μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου τομέα, τη βιομηχανία κ.α.

  • To Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του ΤΜΒΓ είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται σαφώς από το ΦΕΚ ίδρυσής του. Επιπλέον, συνάδει απόλυτα με τη στρατηγική του Ιδρύματος να στοχεύει πάντα στη διδακτική και ερευνητική αριστεία, ώστε να παρέχεται στους φοιτητές αρτιότητα στη γνώση και στις υποδομές και να διευκολύνεται η διασύνδεση με τη διεθνή και εγχώρια επιστημονική κοινότητα. Έτσι, μετά το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές δίκαια αποκτούν τον εξειδικευμένο τίτλο του Μοριακού Βιολόγου – Γενετιστή.

   Οι σπουδές στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής διαρκούν τέσσερα ακαδημαϊκά έτη και είναι οργανωμένες σε 8 εξάμηνα. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα: το χειμερινό και το εαρινό. Με βάση την κείμενη νομοθεσία κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες για διδασκαλία ενώ κάθε εξεταστική περίοδος διαρκεί 3 εβδομάδες. Κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες και αρχές των Μοριακών Βιοεπιστημών καθώς και με τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος οι φοιτητές εμβαθύνουν στη μελέτη της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής καθώς επίσης και των εφαρμογών τους. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις σύγχρονες και τις αναδυόμενες τάσεις σε εξειδικευμένα πεδία μέσα από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από το Δ εξάμηνο των σπουδών. Στα εξάμηνα Α-Γ διδάσκονται μόνο υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία η Γενική Συνέλευση του Τμήματος θεωρεί απολύτως απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση του Μοριακού Βιολόγου – Γενετιστή. Κατά συνέπεια ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθήσει όλα επιτυχώς προκειμένου να πάρει πτυχίο. Από το Δ εξάμηνο εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται και μαθήματα επιλογής από τα οποία ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει οκτώ. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα μαθήματα επιλογής που προτίθενται να παρακολουθήσουν αρχή κάθε εξαμήνου.

   Kατά το Η’ εξάμηνο οι φοιτητές είτε πραγματοποιούν Διπλωματική Εργασία ή επιλέγουν μαθήματα επιλογής. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την επίλυση ενός επιστημονικού θέματος, η προσαρμογή του στο περιβάλλον του εργαστηρίου των Μοριακών Βιοεπιστημών και η απόκτηση εμπειρίας στον τρόπο συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Η Διπλωματική Εργασία είναι πειραματική, ερευνητική εργασία με στόχο την πρακτική εξάσκηση σε εργαστηριακές τεχνικές, στην οργάνωση πειραματικών πρωτοκόλλων, στην όξυνση της κριτικής ικανότητας του φοιτητή, στην κατανόηση της επιστημονικά τεκμηριωμένης ερευνητικής πρακτικής, στη χρήση βιβλιογραφίας, στην ανάλυση-αξιολόγηση αποτελεσμάτων και στη συγγραφή αυτοτελούς επιστημονικού κειμένου.

   Επίσης στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να:
   • αποκτήσουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
   Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ παρακολουθώντας επιτυχώς τέσσερα μαθήματα που εμπίπτουν στο πεδίο. Δύο από τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά ενώ τα άλλα δύο επιλογής.
   • εκπονήσουν Πρακτική άσκηση
   Η Πρακτική Ασκηση των φοιτητών του Τμήματος ΜΒ&Γ πραγματοποιείται σε φορείς του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα και τελεί υπό την χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ.

   • αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας
   Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3848/2010, παρ.2 άρθ, 2 -ΦΕΚ Α΄/71, όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 4186/2013 και αντικαταστάθηκε από το Ν.4547/2018, Α΄102, 12-06-2018, άρθρο 111, παρ. Α) η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση διορισμού στη Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση. Στο ΠΠΣ του Τμήματος ΜΒ&Γ περιλαμβάνεται μια ομάδα 8 μαθημάτων (δύο υποχρεωτικά και έξι επιλεγόμενα) από τις Επιστήμες Αγωγής. Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΜΒ&Γ που ολοκληρώνουν με επιτυχία την παρακολούθηση αυτής της ομάδας μαθημάτων αποκτούν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

   • συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS +
   Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν με υποτροφία είτε μέρος των σπουδών τους (Erasmus+ Studies) σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, χωρίς να πληρώσουν δίδακτρα, ή πρακτική άσκηση (Erasmus+ Traineeship) σε επιχείρηση, κέντρο κατάρτισης, ερευνητικό κέντρο ή άλλο οργανισμό που εδρεύει στην Ευρώπη, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση.

   Μαθησιακά αποτελέσματα
   Με την ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών οι φοιτητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής έχουν :
   • αποκτήσει τις θεμελιώδεις θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο των Βιοεπιστημών και είναι σε θέση να περιγράφουν τις βασικές έννοιες και αρχές που τις διέπουν.
   • αποκτήσει εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής και των εφαρμογών τους και είναι σε θέση να αναλύουν σε βάθος τις έννοιες και τις αρχές που τις διέπουν.
   • αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες της Τεχνολογίας των Βιοεπιστημών καθώς επίσης και εξειδικευμένες γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες στον τομέα της Τεχνολογίας της Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής οι οποίες τους επιτρέπουν να σταδιοδρομήσουν σε κλάδους και επαγγέλματα σχετικά με τις Βιοεπιστήμες (όπως περιγράφονται στην ενότητα 5 του παρόντος) ή να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.
   • αναπτύξει δεξιότητες αποτίμησης αποτελεσμάτων, ανάπτυξης επιστημονικών υποθέσεων και πειραματικού σχεδιασμού ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο.
   • αναπτύξει δεξιότητες γραπτής και προφορικής παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων και ιδεών.

   Παρακολούθηση – Εξέταση Μαθημάτων
   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι προαιρετική. Ωστόσο λόγω της φύσεως του αντικειμένου του Τμηματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής είναι απαραίτητη για την κατανόηση της ύλης και την εκπόνηση εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων. Η προσέλευση των φοιτητών στα εργαστηριακά μαθήματα, στις εργαστηριακές ή στις φροντιστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική. Οι λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τους όρους παρακολούθησης των ανωτέρω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθορίζονται κατά περίπτωση από τους αντίστοιχους διδάσκοντες οι οποίοι ενημερώνουν σχετικά τους φοιτητές. Κάθε φοιτητής έχει την υποχρέωση να εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαμήνου στα μαθήματα που προτίθεται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό και να εξεταστεί στο τέλος του εξαμήνου. Η εγγραφή γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος σε καθορισμένες ημερομηνίες.Φοιτητής που δεν έχει εγγραφεί μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες σε κάποιο μάθημα, δεν γίνεται δεκτός στην εξέταση του αντίστοιχου εξαμήνου, αλλά ούτε και στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου.

   Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Στις δύο πρώτες εξεταστικές περιόδους εξετάζονται μόνο τα μαθήματα των αντίστοιχων εξαμήνων (δηλαδή του χειμερινού εξαμήνου τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο και του εαρινού τον Ιούνιο). Ειδικά οι Δετείς φοιτητές με απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχουν τη δυνατότητα κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου να εξεταστούν στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων. Οι εξεταστικές περίοδοι διαρκούν τρεις εβδομάδες. Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου εξετάζονται όλα τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων. Δικαίωμα προσέλευσης στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές μόνον εφόσον έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο μάθημα κατά την περίοδο των εγγραφών του αντίστοιχου εξαμήνου και έχουν ασκηθεί κανονικά (εφόσον υπάρχουν εργαστηριακές ασκήσεις). Προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει να φέρουν τα τη φοιτητική ταυτότητα ή το ΒιΒλιάριο Σπουδών τους ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση τους.

   Η κλίμακα βαθμολογίας σε κάθε μάθημα είναι από 0 έως 10. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση όταν ο βαθμός του φοιτητή είναι τουλάχιστον πέντε (βάση επιτυχίας). Η τελική βαθμολογία σε ένα μάθημα ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής εξέτασης ή συνεκτίμησης επιμέρους αξιολογήσεων (γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, πρακτικές εξετάσεις, συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα, κλπ.). Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα ο οποίος οργανώνει κατά την κρίση του τις γραπτές, προφορικές εξετάσεις ή άλλου τύπου εξετάσεις.

   Με βάση το άρθρο 24, Παράγραφος 3 του Ν. 1268/92 σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός διδακτικών μονάδων. Η διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε μία εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος και σε μια μέχρι τρείς εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάμηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο (εργαστήρια, φροντιστήρια) σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου Μοριακού Βιολόγου – Γενετιστή.

   Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου:
   α. Επιτυχής εξέταση στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.
   β. Επιτυχής εξέταση στα μαθήματα επιλογής
   γ. Επιτυχής ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας ή επιτυχής εξέταση σε μαθήματα επιλογής του εαρινού εξαμήνου που ισοδυναμούν με 30 ECTS (επιπλέον αυτών που αναφέρονται στο β).
   Η συνδρομή του συνόλου των ανωτέρω προϋποθέσεων αντιστοιχεί στη συγκέντρωση συνολικά 240 μονάδων ECTS.

   Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου
   Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β3/2166/1987 (ΦΕΚ 308 Β΄) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005, για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου λαμβάνονται υπόψη οι διδακτικές μονάδες. Πιο συγκεκριμένα ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται επί ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος, και, ακολούθως το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων.

   Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 1,0, 1,5 και 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:
   -Μαθήματα με 1 ή 2 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.0.
   -Μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.5.
   -Μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδεςέχουν συντελεστή βαρύτητας 2.

   Ο βαθμός πτυχίου δίδεται με ακρίβεια εκατοστού και κυμαίνεται από 5.00 μέχρι και 10.00. Στο πτυχίο αναγράφεται και ο χαρακτηρισμός:

   • Καλώς (βαθμός πτυχίου 5.0 – 6.49)
   • Λίαν καλώς: (βαθμός πτυχίου 6.5 – 8.49)
   • Άριστα (βαθμός πτυχίου 8.5 – 10.00)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email