Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης στο αντικείμενο του μηχανολόγου μηχανικού.

   Η μηχανολογία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων. Οι δραστηριότητες του μηχανολόγου μηχανικού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Τμήμα μας ετοιμάζει τους νέους μηχανικούς έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

   Οι σκοποί του Τμήματος όσον αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών είναι:

   • Να δώσει στους φοιτητές, με το τέλος των σπουδών τους, μια βαθιά γνώση των βασικών αρχών, που αφορούν στο αντικείμενο του μηχανολόγου μηχανικού.
   • Να τους εκπαιδεύσει και να τους δώσει τις ικανότητες που απαιτούνται για να εφαρμόσουν αυτή τη γνώση.
   • Να τους δώσει υψηλής ποιότητας γνώσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις ανάγκες της βιομηχανίας και της χώρας γενικότερα.
   • Να αναπτύξει μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης των σπουδαστών στο αντικείμενο του Τμήματος.
   • Να ενθαρρύνει τους φοιτητές να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στις σπουδές τους και να αξιοποιούν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που τους παρέχονται.
   • Να διαθέσει εγκαταστάσεις και εργαστήρια, τα οποία ακολουθούν την πρόοδο και τις ανάγκες της τεχνολογίας, και
   • Να ενισχύσει την επιστημονική συνεργασία μεταξύ των φοιτητών και να τους καταστήσει ικανούς να μελετούν ανεξάρτητα και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους.

   Ίδρυση & Αποστολή

   Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προέρχεται από το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, το οποίο ήταν ένα από τα τρία νέα τμήματα που προστέθηκαν στο ΑΠΘ το 1999, στα πλαίσια της διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως έδρα του τμήματος ορίσθηκε η πόλη της Κοζάνης, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το αντικείμενο της ενέργειας, δεδομένου ότι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας έχει αποτελέσει παραδοσιακά την «ενεργειακή καρδιά» της χώρας, λόγω του υψηλού μεριδίου ηλεκτροπαραγωγής.

   Η ίδρυση του Τμήματος και ο τρόπος λειτουργίας του καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 179/6.1999 τ.Α..

   Το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 το Τμήμα υποδέχθηκε τους πρώτους 120 φοιτητές. Το φετινό ακαδημαϊκό έτος, όπως και τα τελευταία έτη, ο αριθμός των εισακτέων ανήλθε στους 159.

   Το Τμήμα μεταφέρθηκε με την Κ.Υ.Α. 134881 α/Β1/23.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1975/31.12.2003), από 01/01/2004 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποτελώντας το πρώτο Τμήμα Πολυτεχνικής Κατεύθυνσης του Πανεπιστημίου.

   Το Τμήμα μετονομάστηκε από ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ σε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ το 2009, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 47 (ΦΕΚ 61/27-04-2009, τ. Α).

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κατέχουν Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, και εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε., από το οποίο τους απονέμεται σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με την ένταξη τους στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού.

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κατέχουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

  • H ελάχιστη δυνατή διάρκεια των σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και τη λήψη του διπλώματος αντιστοιχεί σε 300 ECTS συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

   Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνουν τρεις Κύκλους Σπουδών.

   • Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί έξι εξάμηνα (1° έως 6°) και περιλαμβάνει τριάντα τρία (33) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις σπουδών.

   • Ο Δεύτερος Κύκλος Σπουδών διαρκεί δύο εξάμηνα (7° και 8°). Περιλαμβάνει δώδεκα (12) μαθήματα: έξι (6) Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ), δύο (2) Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ) και τέσσερα (4) Επιλογής (Ε) για κάθε κατεύθυνση. Στο δεύτερο κύκλο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές με βάση τα ενδιαφέροντά τους να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες Κατευθύνσεις Σπουδών.

   1. Ενεργειακή Κατεύθυνση
   2. Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης
   3. Κατασκευαστική Κατεύθυνση Επίσης, στον κύκλο αυτό εκπονείται προαιρετικά και η Σπουδαστική Εργασία με 5 ECTS αντικαθιστώντας ένα μάθημα Επιλογής (Ε).

   Η κατεύθυνση την οποία θέλει να ακολουθήσει κάθε φοιτητής καθορίζεται με αντίστοιχη δήλωση για ένταξη σε Κατεύθυνση σπουδών, την οποία καταθέτει ο ίδιος στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή του Δεύτερου Κύκλου Σπουδών (7° εξάμηνο).

   • Ο Τρίτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί δύο εξάμηνα (9° και 10°). Περιλαμβάνει τη Διπλωματική Εργασία και έξι (6) μαθήματα: δύο (2) Υποχρεωτικά Κύκλου (ΥΚ), δύο (2) Επιλογής Κύκλου (ΕΚ) και δύο (2) Επιλογής (Ε) για κάθε κύκλο εξειδίκευσης.

   Οι κύκλοι εξειδίκευσης ανά κατεύθυνση είναι:

   1. Ενεργειακή Κατεύθυνση
   1ος Κύκλος: Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας
   2ος Κύκλος: Περιβάλλον και Χρήση Ενέργειας

   2. Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης
   1ος Κύκλος: Βιομηχανικής Διοίκησης

   3. Κατασκευαστική Κατεύθυνση
   1ος Κύκλος: Κατασκευές και Υλικά

   Ο Κύκλος Εξειδίκευσης τον οποίο θέλει να ακολουθήσει κάθε φοιτητής καθορίζεται με αντίστοιχη δήλωση για ένταξη σε Κύκλο Εξειδίκευσης (που περιλαμβάνεται στη κατεύθυνση που έχει επιλέξει στον δεύτερο κύκλο σπουδών), την οποία καταθέτει ο ίδιος στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή του Τρίτου Κύκλου Σπουδών (9° εξάμηνο).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email