Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί την εξέλιξη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., του παλαιότερου και μεγαλύτερου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της χώρας σε επίπεδο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές & ερευνητικές δραστηριότητες και άριστη έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

   Στο Τμήμα φοιτούν σήμερα περίπου 3.500 σπουδαστές και απασχολούνται 30 μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

   Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, τόσο στα κλασσικά όσο και στα διαρκώς εξελισσόμενα πεδία στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, ενσωματώνοντας την αιχμή της έρευνας και τεχνολογίας με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

   Ο Μηχανολόγος Μηχανικός δημιουργεί τεχνικά συστήματα μέσω μετατροπής ενέργειας, ύλης και σημάτων κατά τρόπο ώστε να επιλύει προβλήματα με αντικρουόμενες απαιτήσεις και προδιαγραφές δημιουργώντας αποδοτικές λύσεις μέσα από τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή ευρέος φάσματος μηχανολογικών προϊόντων.

   Στα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανολόγου αναφέρονται ενδεικτικά εκείνα της Μηχανικής, των Στοιχείων Μηχανών, του Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών, των Κατεργασιών Αφαίρεσης Υλικού (Κοπής), των Τεχνολογιών Προσθετικής Κατασκευής (Τρισδιάστατης Εκτύπωσης), της Αεροδυναμικής, της Τεχνολογίας Υλικών, της Μετάδοσης Θερμότητας, της Μηχανικής Ρευστών, των Θερμικών και Ρευστοδυναμικών Μηχανών, της Αξιοποίησης των Ήπιων Μορφών Ενέργειας, της Προστασίας Περιβάλλοντος, της Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού, της Τεχνολογίας Μετρήσεων, της Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοίκησης Παραγωγής.

   Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος είναι πενταετές, οργανώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 300 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS.

   Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι διπλωματούχοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο με τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν και δραστηριοποιηθούν ως υπεύθυνοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, σε τομείς της αρμοδιότητάς τους, στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα ή ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Μηχανολογικού αντικειμένου, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και γενικότερα για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Μηχανολόγου Μηχανικού.

   Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εξασφαλίζει γενικά στους αποφοίτους του γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:

   • Είναι σε θέση να προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους στη βιομηχανία και την κοινωνία.
   • Έχουν τη δυνατότητα σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών και ικανότητα στην ανάπτυξη καινοτομίας.
   • Εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στα σύγχρονα προβλήματα της βιομηχανίας, πάνω στο αντικείμενό τους.
   • Γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες στο εύρος των τεχνολογιών στις οποίες έχουν εξειδικευθεί.
   • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία για την επίλυση τεχνικών και επιστημονικών προβλημάτων, όπως χρήση των συστημάτων πληροφορικής, χρήση υπολογιστή, χρήση πακέτων λογισμικού.
   • Είναι ικανοί να σχεδιάσουν, να εκτελέσουν και να διοικήσουν ένα συγκεκριμένο έργο.
   • Είναι σε θέση να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να επικοινωνούν αποτελεσματικά γραπτά και προφορικά και να μπορούν να αποδίδουν μέσα σε μία ομάδα στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
   • Έχουν την ικανότητα να παρακολουθούν ατομικά την εξέλιξη του αντικειμένου τους και να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους
  • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

   1. Καθιερώνονται δύο κατευθύνσεις μαθημάτων, η Κατεύθυνση 1 (ΚΑ1, Κατεύθυνση Ενέργειας) και η Κατεύθυνση 2 (ΚΑ2, Κατεύθυνση Κατασκευών) με απονομή του ενιαίου διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος, ανεξάρτητα από την επιλογή Κατεύθυνσης (μαθημάτων). Το δίπλωμα παρέχει στο σύνολο των αποφοίτων τα ίδια επαγγελματικά́ δικαιώματα και τις ίδιες ουσιαστικά γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού. Η κατεύθυνση μαθημάτων την οποία επιλέγει ο φοιτητής απλώς τον διευκολύνει να εμβαθύνει στην περιοχή που τον ενδιαφέρει περισσότερο και δεν αναγράφεται στο δίπλωμά του.

   2. Στις δύο ευρέως περιεχομένου κατευθύνσεις έχει ενταχθεί ένας λειτουργικός συνδυασμός κλασσικών μαθημάτων και μαθημάτων τεχνολογιών αιχμής σε θέματα ενέργειας και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των θεματικών περιοχών του περιβάλλοντος, των νέων υλικών και της οργάνωσης της παραγωγής.

   3. Κατά τα τρία πρώτα έτη οι φοιτητές ολοκληρώνουν το βασικό κύκλο των μαθημάτων υποβάθρου (Γενικού Υποβάθρου) και Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου).

   4. Από το 7 ο έως το 9ο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές καλούνται να διαμορφώσουν το γνωστικό τους πεδίο ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις τους ή επιθυμίες εξειδίκευσης, επιλέγοντας από τα προσφερόμενα επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας κάθε εξαμήνου, και στις δύο κατευθύνσεις μαθημάτων Επιστημονικής Περιοχής (Εμβάθυνσης/Εμπέδωσης) του ΠΣ του Τμήματος.

   5. Στα παρεχόμενα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα εισάγονται νέες εκπαιδευτικές τεχνικές παράλληλα με τον πολυετή επιτυχώς δοκιμασμένο τρόπο διεξαγωγής του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων.

   6. Ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ των μελών του Τμήματος, καθώς η πλειοψηφία των μαθήματων υποστηρίζεται πλέον από ομάδα διδασκόντων, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνθεση γνώσεων και επιστημονικών προσεγγίσεων, να καλλιεργείται το πνεύμα της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας και να ενισχύεται η απαιτούμενη αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση των φοιτητών.

   7. Αναβαθμίζονται οι εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες σε συνδυασμό με τις εργασίες που καλούνται να εκπονήσουν στα πλαίσια των μαθημάτων, συντελούν στη διασύνδεση θεωρίας και εφαρμογής.

   8. Αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο τόσο η υφιστάμενη εργαστηριακή υποδομή του Τμήματος όσο και τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας των μελών του Τμήματος.

   9. Τέλος, αξιοποιώντας την εμπειρία του σχεδιασμού, της προσαρμογής και της λειτουργίας του τετραετούς προγράμματος σπουδών, το πενταετές πρόγραμμα σπουδών καταρτίσθηκε έχοντας υπόψη, πέραν των άλλων, την ομαλή «μετάπτωση» των φοιτητών του Τμήματος σε αυτό.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email