Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 • panepistimio thessalias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Ίδρυση και Φυσιογνωμία Τμήματος

   Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1985 με το όνομα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ως ένα από τα τρία ακαδημαϊκά Τμήματα της τότε νεοϊδρυθείσας Σχολής Επιστημών Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Δ. 302/31-5-1985). Το 2009 το Τμήμα μετονομάσθηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Π.Δ. 26/16-3-2009). Το ακαδημαϊκό 1990-1991 εισήχθησαν οι πρώτοι φοιτητές στο Τμήμα και το 1992 εξελέγησαν τα τρία πρώτα μέλη ΔΕΠ. Τα πρώτα Διπλώματα Μηχανολόγου Μηχανικού απονεμήθηκαν από το Τμήμα το 1995. Το Δίπλωμα που απονέμεται από το Τμήμα αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 160509/Ζ1/26-9-2018 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4374/1-10-2018 τ.Β’. Το 1996 συστάθηκαν οι τρεις Τομείς που λειτουργούν και σήμερα στο Τμήμα και είναι οι εξής (Υ.Α. Β1/58/21-6-1996): (α) Τομέας Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας (β) Τομέας Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών και (γ) Τομέας Οργάνωσης Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης

   Μαθησιακά αποτελέσματα προγράμματος σπουδών

   Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην προετοιμασία Μηχανολόγων Μηχανικών με υψηλή τεχνική κατάρτιση, ικανών να προάγουν την επιστήμη τους και τις ποικίλες εφαρμογές της, να μελετούν, να κατανοούν και να επιλύουν επιστημονικά και τεχνολογικά προβλήματα, να προσαρμόζονται σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, να συνεισφέρουν στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και της διεθνούς κοινότητας, αλλά και να διεξάγουν έρευνα για καινοτόμες διεργασίες, κατασκευές, συσκευές και προϊόντα και να συνδέουν την έρευνα αυτή με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Συγχρόνως, το πρόγραμμα σπουδών αποβλέπει στη δημιουργία ολοκληρωμένων και συνειδητών πολιτών, καθώς και στην καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων, όπως η ικανότητα επικοινωνίας, η αυτόνομη πρόσβαση στη γνώση, η δυνατότητα συνεργασιών με άλλες ειδικότητες και η διοίκηση προσωπικού και έργων.

   Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Σύμφωνα με τη νομοθεσία έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων. Επίσης, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Κατασκευαστών (κατηγορίες Η/Μ, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων). Η ευρύτητα του προγράμματος μαθημάτων, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των κατευθύνσεων σπουδών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, καθιστά τους αποφοίτους του Τμήματος ιδανικούς για εργασία σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών κι επιχειρήσεων. Αυτό περιλαμβάνει παραδοσιακούς τομείς του Μηχανολόγου Μηχανικού, αλλά και τεχνολογίες αιχμής, όπου απαιτείται εξειδικευμένη και σύγχρονη γνώση. Η ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του Τμήματος ενισχύεται από την άρτια τεχνική κατάρτιση και τις γνώσεις σε management, στοιχεία απαραίτητα για στελέχη βιομηχανίας και επιχειρήσεων.

  • Το βασικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master). Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα απαιτείται Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου και υψηλή βαθμολογία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 5 έτη πλήρους φοίτησης (10 εξάμηνα x 14 εβδομάδες/εξάμηνο + 2 μήνες πρακτικής άσκησης: 300 πιστωτικές μονάδες ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των 6 πρώτων εξαμήνων, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις θεμελιωδών αρχών βασικών επιστημών καθώς και της επιστήμης του μηχανολόγου μηχανικού. Τα μαθήματα σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνουν εφαρμοσμένα μαθηματικά και στατιστική, φυσική, χημεία, προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και αριθμητικές μεθόδους, θερμοδυναμική, μηχανική ρευστών, μετάδοση θερμότητας, μηχανολογικό σχέδιο, μηχανική και δυναμική στερεών σωμάτων, υλικά και μηχανουργικές κατεργασίες, μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και οικονομικά για μηχανικούς. Στο τέλος του 5ου εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις σπουδών: (1) Ενέργεια, βιομηχανικές διεργασίες και αντιρρυπαντική τεχνολογία, (2) Μηχανική, υλικά και κατεργασίες, (3) Οργάνωση παραγωγής και βιομηχανική διοίκηση.

   Τα εξάμηνα 7-9, οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα που είναι πιο εφαρμοσμένα και έχουν τεχνολογικό προσανατολισμό, και στην πλειοψηφία τους σχετίζονται με κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει. Κατά τη διάρκεια του 9ου εξαμήνου, οι φοιτητές ξεκινούν την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας τους (ισότιμης με Master of Science Thesis) την οποία ολοκληρώνουν και υποστηρίζουν στο τέλος του 10ου εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος σπουδών, εφαρμόζονται αρχές της επιστήμης του μηχανικού σε πραγματικά προβλήματα που συνήθως αντλούνται από την έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα και από την τοπική βιομηχανία.

   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Για την λήψη του Διπλώματος Mηχανολόγου Mηχανικού, απαιτούνται:

   1. Παρακολούθηση και λήψη προαγωγικού βαθμού σε 47 εξαμηνιαία μαθήματα που έχουν ως εξής:
    • 38 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (Υ)
    • 3 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης σπουδών (ΥΚ)
    • 4 μαθήματα επιλογής (Ε)
    • 2 υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας
   2. Εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχής εξέταση Διπλωματικής εργασίας. Η Διπλωματική εργασία πιστώνεται με 30 μονάδες ECTS.
   3. Πρακτική άσκηση 2 μηνών που συνήθως πραγματοποιείται στο τέλος του 6ου ή 8ου εξαμήνου.

   Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, αλλά είναι δυνατό να γίνουν εξαιρέσεις για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα και ξένοι φοιτητές.

   Κατευθύνσεις Σπουδών

   Στο τέλος του 5ου εξαμήνου των σπουδών του, ο φοιτητής επιλέγει μία κατεύθυνση σπουδών στην οποία επιθυμεί να εξειδικευτεί. Οι κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Τμήμα είναι οι ακόλουθες:

   • Κ1: Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Αντιρρυπαντική Τεχνολογία
   • Κ2: Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
   • Κ3: Οργάνωση, Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση

   Με την επιλογή κατεύθυνσης, ο φοιτητής υποχρεώνεται να παρακολουθήσει 3 μαθήματα της κατεύθυνσης για τις κατευθύνσεις Κ1, Κ2 και Κ3.

   Παρακολούθηση Μαθημάτων 4ου και 5ου Έτους

   Για να μπορέσει ένας φοιτητής να παρακολουθήσει μαθήματα του 4ου και 5ου έτους, θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον 23 μαθήματα των τριών πρώτων ετών (εξαιρουμένων των δύο μαθημάτων ξένης γλώσσας), εκ των οποίων 8 τουλάχιστον μαθήματα θα πρέπει να ανήκουν στο λίστα των κατωτέρω μαθημάτων:

   • ΜΜ100 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι
   • ΜΜ101 Προγραμματισμός Η/Υ
   • ΜΜ104 Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι
   • ΜΜ200 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ
   • ΜΜ202 Μηχανική-Στατική
   • ΜΜ204 Θερμοδυναμική Ι
   • ΜΜ303 Δυναμική
   • ΜΜ305 Γραμμικός Προγραμματισμός
   • ΜΜ401 Μαθηματικός Προγραμματισμός
   • ΜΜ402 Μηχανική Υλικών Ι
   • ΜΜ404 Μηχανική Ρευστών Ι
   • ΜΜ503 Μετάδοση Θερμότητας Ι

   Μαθήματα Επιλογής

   Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται με την επιτυχή εξέταση σε 4 μαθήματα που επιλέγονται ελεύθερα από τον φοιτητή για τις κατευθύνσεις Κ1, Κ2 και Κ3. Ο κατάλογος των μαθημάτων επιλογής απαρτίζεται από λίγα γενικά μαθήματα επιλογής, που προσφέρονται συνήθως τα πρώτα εξάμηνα, και από έναν μεγάλο αριθμό ειδικών μαθημάτων που προφέρονται από τις κατευθύνσεις στα τελευταία εξάμηνα. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μαθήματα επιλογής από όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ένας φοιτητής να δηλώσει και να παρακολουθήσει περισσότερα μαθήματα επιλογής. Σε αυτή την περίπτωση όμως, θα πρέπει να τα περάσει όλα εκτός από ένα. Στην αναλυτική βαθμολογία θα αναγράφονται όλα τα μαθήματα, αλλά στον τελικό βαθμό διπλώματος θα προμετρούνται τα μαθήματα με τον καλύτερο βαθμό.

   Σύστημα Βαθμολογίας και Τελικός Βαθμός Διπλώματος

   Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος βασίζεται στην απόδοση του φοιτητή σε διάφορες δραστηριότητες, όπως ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις, εργασίες για το σπίτι και μελέτες, εργαστηριακές αναφορές, κτλ, ανάλογα με το μάθημα. Ο ανώτατος βαθμός κάθε μαθήματος και της Διπλωματικής εργασίας είναι το 10,0. Ο ελάχιστος προαγωγικός βαθμός είναι το 5,0. Όλα τα μαθήματα (εκτός αυτών της ξένης γλώσσας) έχουν το ίδιο συντελεστή βαρύτητας και πιστώνονται με 6 μονάδες ECTS. Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος προκύπτει από τον μέσο βαθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του Διπλώματος και το βαθμό της Διπλωματικής εργασίας. Η βαθμολογία στα μαθήματα ξένης γλώσσας και η πρακτική άσκηση δεν λαμβάνονται υπόψη στον τελικό βαθμό Διπλώματος.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email