Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής  είναι η σχεδίαση σύγχρονων, συστημάτων και υπηρεσιών ακολουθώντας τις βέλτιστες προσεγγίσεις στον διεπιστημονικό χώρο της σχεδίασης, συνδυάζοντας δημιουργικά γνώσεις και μεθοδολογίες από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών και δίνοντας σημαντική έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών για τη σχεδίαση και παραγωγή καινοτομικών προϊόντων.

   Σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων, Διαδικασιών και Συστημάτων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.  Το Τμήμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

   Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της  Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και αποσκοπεί:

   • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο,
   • στη συνεχή προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου στις νέες εξελίξεις της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας
   • στην καλλιέργεια εξειδικευμένων ικανοτήτων σύνθεσης επιστημών, τεχνολογιών, μεθόδων, υλικών και ιδιοτήτων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,
   • στη διαμόρφωση ορθολογικού τρόπου σκέψης και ανάλυσης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και για την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στις καθιερωμένες και σύγχρονες βιομηχανικές μεθόδους.
   • στην παροχή ισχυρού και εκτεταμένου επιστημονικού υπόβαθρου με σκοπό την κινητικότητα και ευελιξία στο σύγχρονο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, ικανοποιώντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

   Μετά την περάτωση των σπουδών ο πτυχιούχος Μηχανικός Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής διαθέτει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που του επιτρέπουν:

   • να ανταποκριθεί επιτυχώς στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
   • να παρακολουθήσει με επιτυχία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Το Πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ5) του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαμορφώθηκε με γνώμονα να παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση δραστηριότητας Μηχανικού σε δύο πεδία:

   1. Βιομηχανική Παραγωγή.
   Στο πεδίο της Βιομηχανικής Παραγωγής, το ΠΣ5 προσφέρει το απαραίτητο υπόβαθρο για την απασχόληση με την έρευνα, το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και διατάξεων κάθε μορφής. Επιπλέον, ένα τμήμα των μαθημάτων χρησιμοποιεί ως αναφορά τις διάφορες διεργασίες και συστήματα του βιομηχανικού τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας. Στα μαθήματα αυτά, το παράδειγμα της Κλωστοϋφαντουργίας προσφέρει μια βάση για την ολοκληρωμένη και πολύπλευρη εξέταση των θεμάτων της βιομηχανικής πρακτικής, π.χ. από την παραγωγή ενέργειας έως τη συσκευασία, από την αρχική σχεδίαση έως τον έλεγχο της κάθε κατασκευαστικής λεπτομέρειας, από τον προγραμματισμό παραγωγής έως την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κ.λπ.

   2. Διοίκηση και Διαχείριση
   Στο πεδίο της Διοίκησης και της Διαχείρισης, το ΠΣ5 καλύπτει τις σύγχρονες μεθόδους για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των πληροφοριών, την υποβοήθηση των διαδικασιών λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο και την επιτήρηση των συστημάτων της βιομηχανικής παραγωγής. Η θεματολογία των σχετικών μαθημάτων επικεντρώνεται, ειδικότερα, στις ψηφιακές μεθόδους και τεχνολογίες. Έτσι, το πρόβλημα της διοίκησης και διαχείρισης αντιμετωπίζεται ενιαία και ολοκληρωμένα σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες, π.χ. από το επίπεδο του βιομηχανοστασίου και του αυτοματισμού της μηχανής έως το επίπεδο της Διαδικτυωμένης παραγωγικής αλυσίδας και των διασυνδεόμενων βιομηχανικών μονάδων ανά την υφήλιο (globalcluster) κ.λπ.

   Δομή του Προγράμματος Σπουδών

   Για την υποστήριξη του γνωσιακού περιεχομένου των δύο πεδίων (Βιομηχανικής Παραγωγής και Διοίκησης και Διαχείρισης), το ΠΣ5 περιλαμβάνει 94 μαθήματα εκ των οποίων 49 (48 διδασκόμενα και η Πρακτική Άσκηση) κατανέμονται σε δύο Ροές Εξειδίκευσης:

   Ροή 1 «Σχεδιασμού Συστημάτων» περιλαμβάνει 26 υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα, στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα της Ροής 1 δίνουν κυρίως έμφαση στη συστημική θεώρηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και διεργασιών και στον ιδιαίτερο ρόλο των ψηφιακών μέσων και μεθόδων σε αυτές.
   Ροή 2 «Βιομηχανικής Παραγωγής» περιλαμβάνει 22 υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα, στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα της Ροής 2 δίνουν έμφαση στην αποτελεσματική συγκρότηση των βιομηχανικών διεργασιών και στην εμβάθυνση στις μεθόδους παραγωγής.

   Οι δύο Ροές υποστηρίζονται από 45 υποχρεωτικά μαθήματα, εκ των οποίων τα 42 συγκροτούν τον βασικό κύκλο σπουδών στα πρώτα τρία έτη σπουδών, και άλλα τρία περιλαμβάνονται στα δύο τελευταία έτη σπουδών.

   Ειδικότερα, η ακαδημαϊκή διαδρομή για την απόκτηση του τίτλου του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής περιλαμβάνει τα εξής:

   1. επιτυχή παρακολούθηση 42 υποχρεωτικών μαθημάτων στα πρώτα τρία έτη σπουδών και επί πλέον 3 υποχρεωτικών μαθημάτων, ανά ένα στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο,
   2. επιτυχή παρακολούθηση 18 υποχρεωτικών επιλογής μαθημάτων, ανά έξι στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο, και
   3. επιτυχή εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο δέκατο εξάμηνο.

   * Προαιρετικά, ένα από έξι μαθήματα του ένατου εξαμήνου μπορεί να αντικατασταθεί από Πρακτική Άσκηση τρίμηνης διάρκειας.

   Η επιτυχής ολοκλήρωση του Πενταετούς Προγράμματος Σπουδών αντιστοιχεί συνολικά σε 300 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), κατανεμημένες ως εξής:

   • τα μαθήματα των τριών πρώτων ετών (εξάμηνα 1-6) αντιστοιχούν σε 90 Πιστωτικές Μονάδες
   • τα μαθήματα των τριών επόμενων εξαμήνων (έβδομο έως ένατο) αντιστοιχούν σε 90 Πιστωτικές Μονάδες
   • η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές Μονάδες.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email