Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ανήκει στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διαθέτει τριάντα εννέα (39) μέλη ΔΕΠ που καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων του Πενταετούς Προγράμματος Σπουδών, επτά (7) μέλη ΕΔΙΠ και πέντε (5) μέλη ΕΤΕΠ.

   Σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση Μηχανικών οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία τη Πληροφορικής και των Υπολογιστών μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Επιπλέον το Τμήμα στοχεύει στην παραγωγή νέας γνώσης και τη συμβολή στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας τόσο αυτοδύναμα όσο και στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών συνεργασιών.

   Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι πενταετές, οργανώνεται σε δέκα (10) Ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 300 μονάδες του Ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν τη Διπλωματική τους Εργασία. Το πρόγραμμα σπουδών έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα προγράμματα σπουδών που προτείνουν διεθνείς οργανισμοί, όπως η Association for Computing Machinery (ACM) και η IEEE Computer Society (ΙΕΕΕ CS) και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της  Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

   Το ΠΣ περιλαμβάνει ενιαίο Βασικό Κύκλο Σπουδών έξι (6) εξαμήνων, ενώ στα τέσσερα (4) ανώτερα εξάμηνα προσφέρει τρεις (3) Ροές Εξειδίκευσης:

   • Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
   • Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
   • Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

   Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

   • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο,
   • στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές,
   • στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον του επαγγέλματος του Μηχανικού Πληροφορικής και Υπολογιστών με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
   • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

   Το Τμήμα έχει ισχυρή ερευνητική παρουσία και συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Διαθέτει τα ακόλουθα επτά (7) θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια:

   • Εργαστήριο Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
   • Εργαστήριο Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων
   • Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων, ΙοΤ και Βελτιστοποίησης
   • Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης
   • Εργαστήριο Διαδικτυακής Πληροφορικής και Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους
   • Εργαστήριο Βιομηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων
   • Εργαστήριο Ευφυών συστημάτων Γνώσης, Εικόνας και Πληροφορίας
  • Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι δέκα (10) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα εννέα (9) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακή εργασία, εκπόνηση εργασιών και μελέτη περιπτώσεων, είτε αυτόνομα, είτε στα πλαίσια συμμετοχικής εργασίας. Το δέκατο (10ο) εξάμηνο περιλαμβάνει επιπλέον την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα πραγματοποίησης τρίμηνης Πρακτικής Άσκησης, η οποία ωστόσο είναι προαιρετική και ισοδυναμεί με (απαλλάσσει από) ένα (1) μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό.

   Η Διπλωματική Εργασία έχει ερευνητικό, μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται από κάθε φοιτητή, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με έναν ακόμη φοιτητή. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητάς τους.

   Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας υπό την καθοδήγηση στελεχών των φορέων υποδοχής τους, με σκοπό την από κοινού με άλλους επαγγελματίες του κλάδου εκπόνηση συγκεκριμένου έργου και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους μέσω διαδικασιών συνεργατικότητας.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών υποστηρίζει τις εξής τρεις Ροές Εξειδίκευσης (ΡΕ):

   • ΡΕ-1: Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
   • ΡΕ-2: Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
   • ΡΕ-3: Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

   Ένας φοιτητής προκειμένου να αποφοιτήσει, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς πενήντα πέντε (55) μαθήματα του ΠΣ εφόσον δεν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, και πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα του ΠΣ στην περίπτωση που πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα τριάντα εννέα (39) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα του ΠΣ και επιπλέον:

   (α) τα τέσσερα (4) Βασικά μαθήματα (ΒΡ) της Ροής Εξειδίκευσης που θα επιλέξει,

   (β) δώδεκα (12) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) ΕΥ της Ροής Εξειδίκευσης που θα επιλέξει, και το πολύ επτά (7) ΕΥ μαθήματα από τις άλλες δύο Ροές Εξειδίκευσης ή μαθήματα Γενικής Παιδείας ή προσφερόμενα μαθήματα άλλων ΠΣ, στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση, ή

   έντεκα (11) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) ΕΥ της Ροής Εξειδίκευσης που θα επιλέξει, και το πολύ έξι (6) μαθήματα από τις άλλες δύο Ροές Εξειδίκευσης ή μαθήματα Γενικής Παιδείας ή προσφερόμενα μαθήματα άλλων ΠΣ, στην περίπτωση που πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση.

   Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές δεν μπορούν να επιλέξουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΓΠ).

   Πιο αναλυτικά,

   • Καθένα από τα έξι (6) πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνει έξι (6) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, εκτός του τετάρτου εξαμήνου, το οποίο περιλαβάνει επτά (7) Υποχρεωτικά μαθήματα.
   • Στο 7ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν Ροή Εξείκευσης και να παρακολουθήσουν δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), δύο (2) Βασικά μαθήματα της Ροής επιλογής τους (ΒΡ) και δύο (2) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα.
   • Στο 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν δύο (2) Βασικά μαθήματα (ΒΡ) της Ροής επιλογής τους και τέσσερα (4) Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα.
   • Στο 9ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν έξι (6) ΕΥ μαθήματα.
   • Στο 10ο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Διπλωματική τους Εργασίa.
   • Όσοι φοιτητές επιλέξουν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, απαλλάσσονται της παρακολούθησης ενός (1) ΕΥ μαθήματος.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email