Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

 • panepistimio aigaiou
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Tο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης εφαρμόζει προχωρημένες ποσοτικές-υπολογιστικές μεθόδους για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων στις διεπιφάνειες μεταξύ της διοίκησης, της χρηματοοικονομικής και της τεχνολογίας.

   Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης είναι ένα πενταετούς φοίτησης Τμήμα, που ιδρύθηκε το 2000. Προβεβλημένος στόχος του Τμήματος, από την αρχή της ίδρυσής του, είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση εξειδικευμένων μηχανικών µε ισχυρό διεπιστημονικό γνωστικό υπόβαθρο, ικανών να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Οικονομίας της πληροφορίας και των υπηρεσιών.

   Οι ανάγκες μιας τέτοιας οικονομίας συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή των ποσοτικών εργαλείων και των πρακτικών δεξιοτήτων του μηχανικού σε πολύπλοκα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα καθώς και την απαίτηση για ικανότητες επίλυσης προβλημάτων που υποστηρίζονται από άρτια επιστημονική γνώση και εξοικείωση µε τους νόμους και τις πρακτικές της τεχνολογικής ανάπτυξης.

   Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας αποσκοπεί στην καλλιέργεια κατάλληλων δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους/στις αποφοίτους να ανταποκριθούν σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον και επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης καινοτόμου προγράμματος σπουδών, που έχει σαν βασικό στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανώτατης παιδείας, σύμφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.

   Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΦΕΚ Ίδρυσης Τμήματος 72Α’/10.03.2000) ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Τμήμα βρίσκεται στη Χίο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, και η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής.

   Το Τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Νέας Εποχής καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς της:

   Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering)
   Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)

   Οι προαναφερόμενοι τομείς αποτελούν χώρους στους οποίους διεισδύουν όλο και περισσότεροι «νέου τύπου» μηχανικοί. Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης προσβλέπει στο να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς εργασίας με στελέχη με πολύπλευρη εκπαίδευση, ικανά τα ανταποκριθούν άμεσα όχι μόνο στις τεχνικές, αλλά και στις αυξημένες οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει χτιστεί με βάση την ισορροπία γνωστικών αντικειμένων και ενοποιημένης μαθησιακής προσέγγισης των επιστημών που είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση των στελεχών της νέας εποχής. Διακρίνεται από εσωτερική συνέπεια και καινοτομικότητα και αντικατοπτρίζει το όραμα δημιουργίας του Τμήματος να προβάλλει γνωστικά αντικείμενα αιχμής που διδάσκονται σε Πανεπιστήμια των πλέον προηγμένων χωρών, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας.

   Σε γνωστικό επίπεδο, η προσπάθεια να καλυφθούν ισόρροπα οι απαιτήσεις σε αντικείμενα θετικών επιστημών – μηχανικής, μαθηματικών, φυσικής, και πληροφορικής – έχει οδηγήσει σε ένα ιδαίτερα ενισχυμένο πρόγραμμα μαθημάτων κορμού στις επιστήμες του Μηχανικού. Όμως, το ΤΜΟΔ έχει ένα έντονο διεπιστημονικό προφίλ και στοχεύει να καλλιεργήσει εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που δίνουν ένα διακριτό προφίλ (ή συγκριτικό πλεονέκτημα) στον Μηχανικό Οικονομίας και Διοίκησης ώστε αυτός να αποτελέσει τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα το προφίλ του «παραδοσιακού» μηχανικού και στις εξειδικεύσεις αιχμής.

   Έτσι, η καλή σχέση των φοιτητών του ΜΟΔ με τα μαθηματικά και τη στατιστική σε συνδυασμό με γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ, αξιοποιείται επαρκώς σε προηγμένες εφαρμογές στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη λήψη αποφάσεων, καθώς επίσης και στα συστήματα παραγωγής, στην επιχειρησιακή έρευνα και στη διαχείριση έργων και λειτουργιών. Παρομοίως, μετά από ένα πακέτο βασικών μαθημάτων πληροφορικής, ο φοιτητής του ΤΜΟΔ μπορεί να εμβαθύνει στα πληροφοριακά συστήματα και τη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών. Τέλος, εστιάζοντας σε μια σειρά μαθημάτων οικονομικών και χρηματοοικονομικής, υποστηριζόμενα και πάλι από υψηλών απαιτήσεων γνώσεις μαθηματικών, στατιστικής και προγραμματισμού υπολογιστών, δίνεται στο φοιτητή η ευκαιρία εξειδίκευσης στη χρηματοοικονομική ανάλυση και στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων με τη βοήθεια Η/Υ σε πραγματικό χρόνο.

   Ένα ανταγωνιστικό Πρόγραμμα Σπουδών, που φιλοδοξεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των επιστημονικών εξελίξεων και να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς δεν θα μπορούσε παρά να εντάσσει δημιουργικά στο Πρόγραμμα Σπουδών την «επί τόπου» εκπαίδευση των φοιτητών, εισάγοντας το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποτελείται από:

   • Μαθήματα Κορμού (41), τα οποία διδάσκονται αποκλειστικά κατά τα πρώτα 3,5 έτη σπουδών και είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές.
   • Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης (7), τα οποία διδάσκονται, κυρίως, στο 4ο έτος σπουδών και είναι απαραίτητα για την ειδίκευση στον τομέα που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/-τρια.
   • Κατ’ Επιλογή Μαθήματα Κατεύθυνσης (3), τα οποία επιτρέπουν στο/η φοιτητή/-τρια την ειδίκευση στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει.
   • Γενικής Επιλογής Μαθήματα (2), τα οποία είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και επιτρέπουν τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών με θέματα σημαντικά για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων ενός Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης.
   • Διπλωματική Εργασία, η εκπόνηση της οποίας ξεκινά κατά το ένατο εξάμηνο σπουδών και ολοκληρώνεται στο δέκατο εξάμηνο.

   Κατεύθυνση I:  Χρηματοοικονομική Μηχανική

   Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής θα ειδικευτούν περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με:

   • τους γενικούς μηχανισμούς λειτουργίας και συμπεριφοράς της αγοράς των χρηματοοικονομικών προϊόντων
   • τις κύριες τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου και βέλτιστης απόδοσης γενικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων
   • τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και τη χρηματοδότηση επενδύσεων υψηλού κινδύνου
   • τη σύνθεση, τη συμπεριφορά και την απόδοση κλασικών αλλά και νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων
   • τον προσδιορισμό της ελκυστικής τιμής αγοράς και πώλησης διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών προϊόντων
   • την ανάλυση χρονοσειρών, τη χρηματοοικονομική πρόβλεψη, τη στοχαστική μοντελοποίηση και την παρακολούθηση πολύπλοκων δυναμικών οικονομικών και χρηματο-οικονομικών συστημάτων
   • θέματα συναλλαγματικών ισοτιμιών, ειδικές τραπεζικές υπηρεσίες, αρχές αναλογιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης

   Κατεύθυνση IΙ:  Μηχανική της Διοίκησης

   Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση της Μηχανικής της Διοίκησης θα ειδικευτούν περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με:

   • τον χρονικό και τεχνικο-οικονομικό προγραμματισμό έργων
   • τον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, τον έλεγχο αποθεμάτων, τον προγραμματισμό πόρων, τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
   • την επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων σε οποιοδήποτε διοικητικό – τεχνικό σύστημα, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και βιομηχανικές μονάδες
   • μελέτες στρατηγικής των επιχειρήσεων, οικονομοτεχνικές μελέτες, business & marketing plans κ.ά.
   • τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και τα logistics
   • την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών
   • θέματα ανθρώπινου δυναμικού, διοίκησης αλλαγής και αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών
   • μεθοδολογίες και μοντέλα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και τις αντίστοιχες Τεχνολογίες Πληροφορικής  και Επικοινωνιών (Πληροφοριακά Συστήματα) που τις υποστηρίζουν
   • το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας (e-business), την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών σχετικά με υπηρεσίες στον παγκόσμιο ιστό (web services), σύγχρονες τεχνικές για την αξιολόγηση και αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν (web-enabled analytics), τεχνολογίες επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), κ.λπ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email