Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από την έμφαση στην κατανόηση όλων των συνιστωσών της οργάνωσης, λειτουργίας και μετασχηματισμού του χώρου και την απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας για τη σύνταξη προγραμμάτων χωρικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, οικονομικού προγραμματισμού και διαδικασιών διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων. Παράλληλα οι σπουδές επιδιώκουν την απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση προηγμένων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στη διαδικασία αποφάσεων και στη σύνταξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων σε ζητήματα Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

   Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι οι σπουδές του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ενσωματώνουν γνώσεις πολεοδομίας, χωροταξίας, ανθρώπινης γεωγραφίας και αστικής γεωγραφίας, διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας, χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, προγραμματισμού της χωρικής ανάπτυξης, σχεδιασμού και προγραμματισμού των μεταφορών, διαχείρισης των φυσικών πόρων, διοίκησης έργων και προγραμμάτων, κ.ά. που θεωρούνται αναγκαίες για την κατανόηση και επίλυση των χωρικών προβλημάτων και το σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών παρεμβάσεων.

   Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες προκαλούν συνεχείς πιέσεις στο περιβάλλον και μετασχηματίζουν συνεχώς την οργάνωση του χώρου. Ο χωρικός σχεδιασμός καλείται να προσαρμόσει τα διαθέσιμα μέσα στην κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών για συνετή διαχείριση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και ισόρροπη ανάπτυξη των τριών πυλώνων της βιωσιμότητας: κοινωνική δικαιοσύνη, οικονομική ανταγωνιστικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.

   Οι σπουδές του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης επικεντρώνονται σε μια σειρά συνθετικών θεμάτων εφαρμογής από την κλίμακα του οικισμού έως τη μεγάλη δια-περιφερειακή κλίμακα λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ανταποκρίνεται σε πραγματικά ζητήματα που απασχολούν τους αρμόδιους φορείς, τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων καθώς και τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών που εμπλέκονται στη διαδικασία επεξεργασίας και ολοκλήρωσης των χωρικών παρεμβάσεων.

  • Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

   Η απόκτηση του διπλώματος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Προβλέπονται τρεις διακριτοί τύποι μαθημάτων: συνθετικά εργαστήρια, εργαστηριακά μαθήματα και θεωρητικά μαθήματα. Το συνολικό πρόγραμμα σπουδών καλύπτεται σε 10 διαδοχικά εξάμηνα οργανωμένα σε 3 κύκλους (2 εξάμηνα υποβάθρου, 4 εξάμηνα κορμού και 4 εξάμηνα ολοκλήρωσης).
   Τα μαθήματα υποβάθρου και κορμού είναι υποχρεωτικά ενώ στον κύκλο ολοκλήρωσης εισάγονται μαθήματα επιλογής και προαιρετικά πρακτική άσκηση . Η ολοκλήρωση των σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση ατομικής ερευνητικής εργασίας και στο τελευταίο εξάμηνο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται και η πρακτική άσκηση ως προαιρετικό μάθημα επιλογής.

   Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν τις οικονομικές, κοινωνικοπολιτικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της οργάνωσης και μετασχηματισμού του χώρου. Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση των πλέον σύγχρονων μεθοδολογιών και εξελιγμένων εργαλείων αποτύπωσης και ανάλυσης όλων των παραμέτρων του χώρου.

   Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν στους αποφοίτους ικανότητες προσφοράς υπηρεσιών στο πεδίο της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης πολιτικών και προγραμμάτων χωρικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, οικονομικού προγραμματισμού και διαδικασιών διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων.

   Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι οι σπουδές του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ενσωματώνουν γνώσεις πολεοδομίας, χωροταξίας, ανθρώπινης και αστικής γεωγραφίας, διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας, χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, προγραμματισμού της χωρικής ανάπτυξης, σχεδιασμού και οργάνωσης των μεταφορών, διαχείρισης των φυσικών πόρων, διοίκησης έργων και προγραμμάτων, κ.ά., που θεωρούνται αναγκαίες για την κατανόηση και επίλυση των χωρικών προβλημάτων και το σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών παρεμβάσεων.

   Ο διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης μπορεί να εργαστεί ως πολεοδόμος, χωροτάκτης και αναπτυξιολόγος μηχανικός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως στέλεχος σε ιδιωτικά γραφεία μελετών, σε δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στην αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση.

   ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
   Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4260/Β’/27.09.2018, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4485/2017 (Α΄114), και συνεπώς η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

   Επαγγελματικά δικαιώματα

   ΠΔ 99/2018 – ΦΕΚ 187/Α/5-11-2018 Ρύθμιση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

   Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

   Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

   Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

   Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
   Άριστα: 8,50-10,00
   Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
   Καλώς: 5,00-6,49
   Ανεπιτυχώς:0,00-4,99
   Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

   Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

   10 Εξάμηνα, 300 ECTS.
   Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email