Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ιδρύθηκε με τον Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α /07-05-2019, Άρθρο 14) και ανήκει στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Κοζάνη, μαζί με τα Τμήματα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά), Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά), Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Μάρκετινγκ (Γρεβενά). Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα και προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της λογιστικής και χρηματοοικονομικής καλύπτοντας τις επαγγελματικές ανάγκες στους αντίστοιχους τομείς.

   Αποστολή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι:

   • Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία
   • Να προάγει τη γνώση και την εφαρμοσμένη έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής
   • Να αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επιτυχέστερη σύνδεση και σχέση με την αγορά και γενικότερα την κοινωνία

   Αναφορικά με τους στόχους του τμήματος, αυτοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους.

   Στους βραχυπρόθεσμους, στόχους μπορούμε να παραθέσουμε τα ακόλουθα:

   • Οργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών του τμήματος.
   • Επαφή και συνεργασίες με άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού.
   • Διάχυση της σπουδαιότητας της αξιολόγησης στους φοιτητές του τμήματος.
   • Αύξηση των επιδόσεων των σπουδαστών και ομαλότερη κατανομή των βαθμών

   Αναφορικά με τους μακροπρόθεσμους στόχους, αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

   • Η άρτια προετοιμασία των φοιτητών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο στο τομέα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής.
   • Η ποσοτική και ποιοτική παραγωγή ερευνητικών εργασιών από τα μέλη του τμήματος.
   • Αύξηση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.
   • Η προώθηση των κοινωνικών αξιών (συνεργασία, αλληλεγγύη, ομαδικότητα κλπ) και γενικότερα του πολιτιστικού επιπέδου.

   Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

   • Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
   • Η βελτίωση της βασικής υποδομής και η απόκτηση σφαιρικής γνώσης στην οικονομία όχι μόνο για να επιτευχθεί αρτιότερα και αποτελεσματικότερα ο πρώτος στόχος, αλλά και για να αποκτήσουν οι φοιτητές μια σύγχρονη άποψη για το επιχειρηματικό γίγνεσθαι.
   • Η παροχή ερεθισμάτων για περαιτέρω εξέλιξη και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων του πτυχιούχου με στόχο την ομαλότερη προσαρμογή του στην γεμάτη προκλήσεις και συνέχεια μεταλλασσόμενη κοινωνία – αγορά εργασίας.
   • Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να ασχοληθούν με την έρευνα

   Στον εκπαιδευτικό τομέα το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει αφενός το ευρύτερο πεδίο των οικονομικών επιστημών αφετέρου εξειδικεύεται στα γνωστικά πεδία της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής δίδοντας έμφαση όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που αποκτούνται.

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει συνολικά 56 μαθήματα (44 Υποχρεωτικά και 12 Υποχρεωτικά Επιλογής) συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 6 μαθήματα, συνολικά 30 πιστωτικών μονάδων.

   Στα Α’- ΣΤ’ εξάμηνα προσφέρονται μόνο Υποχρεωτικά Μαθήματα. Στο εξάμηνο Ζ’ προσφέρονται 4 Υποχρεωτικά Μαθήματα και 6 Μαθήματα Επιλογής, ενώ τέλος στο Η’ εξάμηνο προσφέρονται 4 Υποχρεωτικά Μαθήματα και 6 Μαθήματα Επιλογής. Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 48 μαθήματα.

   Στο Η’ εξάμηνο προσφέρεται στον φοιτητή, προαιρετικά, η δυνατότητα να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενους με το Τμήμα φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί δύο μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο), εκφράζεται σε 10 ECTS και θα αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος.

   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

   Το ΠΠΣ του Τμήματος και η ύλη των μαθημάτων έχουν δομηθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ώστε τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα να έχουν πλήρη συμβατότητα με το αντίστοιχο τετραετή πρόγραμμα σπουδών Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Τίτλο Σπουδών και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων με στόχο την κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του Διοικητικού, Λογιστικού και Χρηματοοικονομικού τομέα της Οικονομίας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

   Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται – είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδυνάμως – ως στελέχη Λογιστηρίων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

   Συγκεκριμένα δραστηριοποιούνται:

   1. ως βοηθοί αρχικά και αργότερα ως στελέχη των λογιστηρίων.
   2. ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικά ή ως μέλη εταιρειών, σε τήρηση βιβλίων Α, Β, Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
   3. ως υπεύθυνοι λογιστές-στριες σε λογιστήρια και ως προϊστάμενοι των λογιστηρίων.
   4. ως οικονομικοί διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών.
   5. ως επιχειρηματίες ή στελέχη σε χρηματιστηριακές εταιρείες.
   6. ως καθηγητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email