Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το τμήμα Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των δύο τμημάτων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής, του Παραρτήματος Πρέβεζας του ΤΕΙ Ηπείρου, σύμφωνα με το Π.Δ. 84, ΦΕΚ 124/03-06-2013.

   Σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

   Το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα σχετικά με τη οργάνωση και λειτουργία Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στον τομέα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

   Με κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Λογιστή-Φοροτέχνη και του Χρηματοοικονομικού συμβούλου, καθώς και της διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  οι απόφοιτοι του Τμήματος εξασφαλίζουν τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

   Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που επιδιώκονται να ικανοποιηθούν με την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών εξειδικεύονται στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους απόφοιτους του τμήματος, ώστε αυτοί με την αποφοίτησή τους να είναι σε θέση να:

   • Τηρούν λογιστικά βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με το Απλογραφικό και Διπλογραφικό σύστημα.
   • Εφαρμόζουν το Ε.Γ.Λ.Σ., τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια, καθώς και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
   • Συντάσσουν και να αναλύουν  χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
   • Καταρτίζουν προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών και να μπορούν να τους διερευνούν αυτούς με βάση το πρότυπο κόστος
   • Εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης.
   • Εκπονούν  χρηματοοικονομικές μελέτες και να παρέχουν χρηματοοικονομικές συμβουλές.
   • Εφαρμόζουν διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
   • Πραγματοποιούν αναλυτική κοστολόγηση και να εξάγουν στοιχεία χρήσης έρευνας αγοράς και προώθησης αγαθών και υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οργανισμών.
   • Είναι γνώστες των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική γενικά.

   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

   Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως Χρηματοοικονομικός αναλυτής και σύμβουλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

   Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

   • Του Λογιστή − Φοροτέχνη σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
   • Του Χρηματοοικονομικού και Χρηματιστηριακού συμβούλου και αναλυτή
   • Του Εσωτερικού Ελεγκτή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
   • Του Τραπεζικού και Ασφαλιστικού στελέχους
   • Του Εκπαιδευτικού σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
   • Του στελέχους του Δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

   Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος διαθέτει άρτια επιστημονική κατάρτιση και έχει να επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο που περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά, εκδόσεις διδακτικών συγγραμμάτων και μονογραφιών, ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

  • Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των Επιστημών της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, καθώς και τις εφαρμογές τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

   Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας στον τομέα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών, τραπεζών, χρηματιστηριακών και ασφαλιστικών εταιρειών. Επίσης, προσφέρονται οι απαραίτητες γνώσεις για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα.

   Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής και μαθήματα ειδικότητας. Τα μαθήματα υποδομής του προγράμματος περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως Μάρκετινγκ, Μάνατζεμεντ, Πληροφορική, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Δίκαιο των Επιχειρήσεων. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τα μαθήματα ειδικότητας προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στο φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους χώρους.

   Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε λογιστήρια επιχειρήσεων και οργανισμών. Έμφαση δίνεται σε περιπτωσιολογικές μελέτες και στη συλλογική εργασία. Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων.

   Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα.

   Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής – κορμού, τα οποία αποτελούν την βάση των Επιστημών της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.

   Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

   Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται:

   1. Επιτυχής εξέταση σε τριάντα εννέα (39) μαθήματα,
   2. Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας που εξασφαλίζει την εμβάθυνση των τελειόφοιτων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, και
   3. Πρακτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών

   Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από το 7ο εξάμηνο και εφόσον ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 160 διδακτικές μονάδες, σε πραγματικό περιβάλλον επιχειρήσεων ή οργανισμών αξιοποιώντας και ολοκληρώνοντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στη διάρκεια των σπουδών. Κύριος σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να αποκτήσουν ένα σημαντικό εφόδιο για την μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

   Οι πτυχιούχοι διαθέτουν σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση, αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, καθώς και εργαστηριακή εμπειρία υψηλού επιπέδου για τη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email