Τμήμα Κτηνιατρικής

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1950 με τον ΑΝ 1510/50, που επικυρώθηκε με το Ν. 1776/51. Σε εφαρμογή του Ν. 1268/82 η Κτηνιατρική Σχολή μετατράπηκε σε Τμήμα, ενώ με το Π.Δ. 130/83 συγκροτήθηκε η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών στην οποία εντάχθηκαν τα Τμήματα α) της Κτηνιατρικής β) της Γεωπονίας και γ) της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Το 2005, σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 27905/Β1 (ΦΕΚ 398/28-2-2005) το Τμήμα Κτηνιατρικής μετατράπηκε σε Μονοτμηματική Σχολή.

   Στην Κτηνιατρική Σχολή ιδρύθηκε, με το Π.Δ. 799/75, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τις εξής εξειδικεύσεις: α) Ζωοτεχνίας και Διατροφής Αγροτικών Ζώων, β) Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως, γ) Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως, δ) Τεχνητής Σπερματέγχυσης και Παθολογίας Αναπαραγωγής, ε) Πτηνοτροφίας και Παθολογίας Πτηνών, στ) Εκτροφής και Παθολογίας Χοίρων, ζ) Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, η) Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων, θ) Παθολογικής Ανατομικής, ι) Κτηνιατρικής Παθολογίας και ια) Κτηνιατρικής Χειρουργικής. Από αυτές λειτούργησαν οι ειδικεύσεις της Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως και της Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, η λειτουργία τους όμως διακόπηκε το 1985, για λόγους υλικοτεχνικής ανεπάρκειας.

   Την ακαδημαϊκή χρονιά 2006-2007 εγκρίθηκε (ΦΕΚ 144/8-2-2006, τ. Β’) Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 5 Κατευθύνσεις. Προς το παρόν λειτουργούν η Κατεύθυνση με τίτλο «Εκτροφή και Παθολογία των Παραγωγικών Ζώων» με 2 ειδικεύσεις: α) Εκτροφή και Παθολογία των Μηρυκαστικών και β) Εκτροφή και Παθολογία Χοίρων και Πτηνών και η Κατεύθυνση με τίτλο «Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς».

   Από την Κτηνιατρική Σχολή χορηγείται ένα πτυχίο, μετά από σπουδές διάρκειας πέντε ετών (δέκα εξάμηνα). Επίσης, η Σχολή χορήγησε και αριθμό μεταπτυχιακών διπλωμάτων στις εξειδικεύσεις που λειτούργησαν (βλέπε παραπάνω).

   Τα Εργαστήρια και η Γραμματεία της Σχολής στεγάζονται στα κτίρια της Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη και οι Κλινικές σε συγκρότημα κτιρίων που βρίσκεται στην οδό Σταύρου Βουτυρά 11, στο δυτικό τμήμα της πόλης (κοντά στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό) καθώς και στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος της Σχολής, στην περιοχή του Κολχικού, Λαγκαδά.

   Η Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. περιλαμβάνει διοικητικές και εκπαιδευτικές-ερευνητικές μονάδες. Τα διοικητικά όργανα της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ), ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Οι Τομείς, εκπαιδευτικές-ερευνητικές μονάδες, αποτελούνται από τα Εργαστήρια και τις Κλινικές της Σχολής. Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο διοικητικό όργανο της Σχολής. Αποφασίζει για το πρόγραμμα σπουδών, την πολιτική και την οργάνωση της Σχολής, για διδακτικά και εξεταστικά θέματα και εξετάζει-αποφασίζει για κάθε αίτημα που υποβάλλεται από τους Τομείς ή τα μέλη της Σχολής.

   Στα πλαίσια της Σχολής λειτουργούν επίσης η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), η Επιτροπή Έρευνας και Δεοντολογίας, η Επιτροπή Ελέγχου Προσόντων Επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, η Επιτροπή Αγροκτήματος Κολχικού, η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, η Επιτροπή Αξιολόγησης από την EAEVE, η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης.

   Η Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., κατά τη διάρκεια της υπερπεντηκονταετούς λειτουργίας της χορήγησε 3.943 Πτυχία Κτηνιατρικής και 342 Διδακτορικά Διπλώματα. Ακόμη, έχει απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα σε 10 αλλοδαπούς επιστήμονες, οι οποίοι συνέβαλαν παγκοσμίως στην πρόοδο της Κτηνιατρικής Επιστήμης και βοήθησαν σημαντικά την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Επίσης, απένειμε σε 27 επιστήμονες τον τίτλο του Υφηγητή, όταν αυτός ο τίτλος ίσχυε, δηλαδή από το 1954 μέχρι το 1982.
   Από το 2000 τηρείται κατάλογος των Ευρωπαϊκών Κτηνιατρικών Σχο-λών τις οποίες έχουν επισκεφθεί εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης (European Association of Establishments for Veterinary Education, E.A.E.V.E.). Οι επιτροπές αυτές αξιολογούν το επίπεδο των παρεχόμενων κτηνιατρικών σπουδών των Σχολών που επισκέπτονται και το εγκρίνουν ή όχι.

   Το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2001 η Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. αξιολογήθηκε από επιτροπή εμπειρογνωμόνων της E.A.E.V.E. Η επιτροπή αυτή αποτελούνταν από 5 μέλη που προέρχονταν από τις χώρες Ολλανδία, Σουηδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ελβετία. Την επιτροπή συνόδευαν ένας γραμματέας και ένας συντονιστής.

   Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ήταν θετικά και αυτή κατατάχθηκε στην κατηγορία των εγκεκριμένων από την E.A.E.V.E. Κτηνιατρικών Σχολών της Ε.Ε. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η Κτηνιατρική Σχολή είναι η μόνη θετικά αξιολογημένη Πανεπιστημιακή Σχολής της χώρας μας και μάλιστα από εξωτερικούς-ανεξάρτητους κριτές.

  • Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

   Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Κτηνιατρικής οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν με επιτυχία σε μαθήματα (κορμού-υποχρεωτικά) 300 ECTS. Τα μαθήματα καλύπτουν 10 εξάμηνα, ενώ οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν πρακτική άσκηση μετά το τέλος του 4ου-6ου και 8ου εξαμήνου. Το σύστημα ECTS είναι μια αριθμητική τιμή (από 1-60) που αποδίδεται σε κάθε μάθημα για να εκφραστεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π. Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS. Το προπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής αποσκοπεί στη λήψη ιστορικού-συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των ζώων, γενική κλινική εξέταση, επίγνωση.
   Όλοι οι επαγγελματικοί κτηνιατρικοί τίτλοι που προσφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
   πρέπει να πληρούν ορισμένες <<ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης>>. Αυτές ορίζονται στο άρθρο 38 της οδηγίας της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ), ώς εξής:

   Η εκπαίδευση των κτηνιάτρων περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης πλήρους παρακολούθησης, η οποία επιπλέον πρέπει να εκφράζεται με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS, πανεπιστημίου ή ανώτατου ιδρύματος που είναι σε θέση να παρέχει αναγνωρισμένη ισοδύναμη κατάρτιση ή που βρίσκεται υπό την επίβλεψη πανεπιστημίου, και καλύπτει τουλάχιστον το προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών.

   Η εκπαίδευση του κτηνιάτρου θα πρέπει να παρέχει τη βεβαιότητα ότι ο εν λόγω επαγγελματίας έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
   α) Επαρκή γνώση των επιστημών στις οποίες βασίζονται οι δραστηριότητες ενός κτηνιάτρου, καθώς και του Ευρωπαϊκού δικαίου που σχετίζεται με τις εν λόγω δραστηριότητες.
   β) Επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη δομή, τις λειτουργίες, τη συμπεριφορά και τις φυσιολογικές ανάγκες των ζώων, καθώς και τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτροφή, τη διατροφή, την ευημερία, την αναπαραγωγή και την υγιεινή γενικά.
   γ) Τις κλινικές, επιδημιολογικές και αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την πρόληψη , διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αναισθησίας, της ασηπτικής χειρουργικής και του ανώδυνου θανάτου, ατομικά ή σε ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής γνώσης των ασθενειών που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο.
   δ) Επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες προληπτικής ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα και την πιστοποίηση.
   ε) Επαρκείς γνώσεις σχετικά με την υγιεινή και την τεχνολογία που συνδέονται με την παραγωγή, την παρασκευή και τη διάθεση ζωοτροφών ή τροφίμων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την κατανόηση και την ερμηνεία ορθών πρακτικών στο θέμα αυτό.
   στ) Τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την υπεύθυνη και λογική χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων, προκειμένου να θεραπευθούν τα ζώα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας και η προστασία του περιβάλλοντος.

   Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)
   Απαιτείται επαγγελματική κατοχύρωση (άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνιάτρου) για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού Κτηνιατρείου, καθώς και την απασχόληση του στον ευρύτερο δημόσιο Τομέα.

   Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
   Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

   Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών
   Το βαθμολογικό σύστημα με το οποίο υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10).
   Άριστα: 8,50-10
   Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
   Καλώς: 5,0-6,49
   Ανεπιτυχώς 0,00-4,99
   Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

   Επίσημη διάρκεια του προγράμματος
   10 ΕΞΑΜΗΝΑ 300 ECTS
   Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email