Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1961.

   Έχει ως αντικείμενο τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό μιας χώρας με την οποία η Ελλάδα, σ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, είχε στενή και αδιάκοπη ανταλλαγή πολιτισμικών επιδράσεων.

   Στο Τμήμα η διδασκαλία της γλώσσας, προς βελτίωση της «ιταλομάθειας» των νέων φοιτητών, πραγματοποιείται από αλλοδαπούς δασκάλους, φυσικούς ομιλητές της ιταλικής, και αναπτύσσεται στη διάρκεια όλων των εξαμήνων σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παράλληλα με τη γλωσσική κατάρτιση των φοιτητών στοχεύουμε στη γλωσσολογική τους κατάρτιση, στην ανάπτυξη δηλαδή της ικανότητάς τους να αναλύουν τη γλώσσα και τη γλωσσική επικοινωνία χρησιμοποιώντας θεωρητικά εργαλεία της γλωσσολογίας.

   Τα μαθήματα λογοτεχνίας που προσφέρονται καλύπτουν όλο το φάσμα της ιστορίας της ιταλικής λογοτεχνίας, τα λογοτεχνικά είδη, προβλήματα λογοτεχνικής κριτικής ή ειδικών θεμάτων. Ένα άλλο μέρος αναφέρεται στην κριτική και διερευνητική ανάγνωση των κειμένων που εμπλέκει και μία μεθοδολογική συζήτηση. Σε αυτά προστίθεται η μελέτη του ιστορικού πλαισίου (ιστορία, πολιτική, γεωγραφία, τέχνη, ιδεολογίες, ήθη).

   Μια άλλη ομάδα μαθημάτων του προγράμματος σπουδών στοχεύει στη θεωρητική και πρακτική ετοιμασία των φοιτητών και μελλοντικών πτυχιούχων να κάνουν «διαμεσολάβηση», δηλαδή να λειτουργούν είτε ως περιστασιακοί είτε ως συστηματικοί (και κατ’ επάγγελμα) μεταφραστές και, σε κάποιο βαθμό, διερμηνείς.

   Παρά το γεγονός ότι κάποιοι από τους μέχρι τώρα πτυχιούχους του Τμήματος ασχολούνται επαγγελματικά με διάφορα αντικείμενα, έχοντας ενίοτε εξασφαλίσει και άλλον τίτλο σπουδών είναι προφανές ότι οι περισσότεροι πτυχιούχοι ασχολούνται με τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας στον ιδιωτικό τομέα (Κέντρα Ξένων Γλωσσών) και στο δημόσιο τομέα (Πανεπιστήμια, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δημόσια Γυμνάσια) της εκπαίδευσης. Για να μπορούν να ανταποκριθούν οι πτυχιούχοι του Τμήματος στις απαιτήσεις αυτής της δραστηριότητας το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μια τελευταία ομάδα μαθημάτων τόσο με συμβατική μορφή όσο και με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας που έχει ως στόχο την ετοιμασία τους ως δασκάλων ιταλικής γλώσσας.

  • Κατηγορίες μαθημάτων

   Τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, τα οποία οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς για την απόκτηση πτυχίου, έχουν από έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το καθένα και κατανέμονται ως εξής:
   α) υποχρεωτικά, 15 μαθήματα, 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   β) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον 14 μαθήματα, 84 πιστωτικές μονάδες (ECTS)
   γ) επιλογής, έως 11 μαθήματα, 66 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   Τα 15 υποχρεωτικά μαθήματα κατανέμονται σε έξι ομάδες: α) 4 μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας, β) 2 μαθήματα Γλωσσολογίας και Διδακτικής, γ) 6 μαθήματα για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) δ) 1 μάθημα Μετάφρασης ε) 1 μάθημα Λογοτεχνίας και στ) 1 μάθημα Λοιπών Αντικειμένων. Αυτή η ομάδα μαθημάτων εξυπηρετεί όλες τις υπόλοιπες ομάδες ή περιλαμβάνει μαθήματα που δεν εντάσσονται σε αυτές. (Βλ. Οδηγό Σπουδών).

   Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

   Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν κατ’ ελάχιστον 14 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία κατανέμονται σε πέντε ομάδες: α) 2 μαθήματα Γλωσσολογίας και Διδακτικής, β) 2 μαθήματα για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) γ) 3 μαθήματα Μετάφρασης δ) 5 μαθήματα Λογοτεχνίας και ε) 2 μαθήματα Πολιτισμού. (Βλ. Οδηγό Σπουδών).

   Μαθήματα επιλογής

   Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν έως 11 μαθήματα επιλογής από τις παρακάτω επτά ομάδες: α) Γλώσσας, β) Γλωσσολογίας και Διδακτικής, γ) ΠΠΔΕ, δ) Μετάφρασης, ε) Λογοτεχνίας στ) Πολιτισμού και ζ) Λοιπά Αντικείμενα.

   Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μαθήματα που ισοδυναμούν με 24 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ. Από τις 24 πιστωτικές μονάδες (ECTS), μπορούν να επιλέξουν τις 6 από οποιαδήποτε άλλη Σχολή του ΑΠΘ. Αν επιλεγούν μαθήματα του εγκεκριμένου Προγράμματος Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), αυτά θα προσμετρώνται ως επιπλέον μονάδες στο ΠΠΔΕ. (Βλ. Οδηγό Σπουδών).

   Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας

   Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε κατ’ ελάχιστον οκτώ (8) μαθήματα, που περιλαμβάνονται σε τρεις θεματικές περιοχές, οι οποίες εμπεριέχονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, όπως ο νόμος ορίζει. Από αυτά, τα έξι μαθήματα είναι υποχρεωτικά και τα δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Από τα υποχρεωτικά μαθήματα, το ένα προσφέρεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. (Βλέπε Οδηγό Σπουδών). Το ΠΠΔΕ είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές του Τμήματος.

   Πρακτική Άσκηση

   Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας παρέχει στους προπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας ή σε άλλους συνεργαζόμενους φορείς, εντός ή εκτός του νομού Θεσσαλονίκης. Η Πρακτική Άσκηση είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και θεσμοθετήθηκε με απόφαση της Συνέλευσης αρ. 404/17.06.2013 και κωδικό μαθήματος 11480. Αποτελεί μάθημα επιλογής, αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS), έχει διάρκεια 2 μήνες και πραγματοποιείται στο 7ο και στο 8ο εξάμηνο. Έως το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ήταν πλήρους απασχόλησης ενώ από το 2016-2017 μετατράπηκε σε μερικής απασχόλησης. Μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που βρίσκονται από το 5ο έως το 12ο εξάμηνο σπουδών. (Βλέπε Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και ιστοσελίδα του Τμήματος)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email