Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 • pada
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ανήκει στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ν. 4521/2018). Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι το μεγαλύτερο και πληρέστερα στελεχωμένο Τμήμα του Πανεπιστημίου, και ένα από τα πληρέστερα στελεχωμένα Τμήματα Μηχανικών της χώρας.

   Διαθέτει εξήντα έξι (66) μέλη ΔΕΠ (μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό) όλων των βαθμίδων, που καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες των διαλέξεων όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και επικουρούνται στο έργο τους από ένδεκα (11) μέλη ΕΔΙΠ και εννέα (9) μέλη ΕΤΕΠ. Εξασφαλίζεται έτσι η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη διδασκαλία σε κάθε εξάμηνο σπουδών αλλά και η βιωσιμότητα του Τμήματος, γεγονός σημαντικό για τους αποφοίτους του.

   Σκοπός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι (α) η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης μηχανικών στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, (β) η παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας, τόσο αυτοδύναμα όσο και στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών/ευρωπαϊκών ερευνητικών συνεργασιών, και τέλος (γ) η συμβολή στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη της παραγωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας, μέσω εξωστρεφών δράσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος είναι πενταετές, οργανώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 300 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Το 10ο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με ερευνητικό χαρακτήρα. Με την ολοκλήρωση του ΠΣ απονέμεται από το Τμήμα Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Ο τίτλος σπουδών δίνει πρόσβαση είτε στην αγορά εργασίας των μηχανικών είτε σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.Το ΠΣ περιλαμβάνει ενιαίο Βασικό Κύκλο Σπουδών έξι (6) εξαμήνων, ενώ στα τέσσερα (4) ανώτερα εξάμηνα προσφέρει τρεις (3) Κύκλους Σπουδών:

   • Ενέργειας
   • Επικοινωνιών και Δικτύων
   • Ηλεκτρονικής και Ενσωματωμένων Συστημάτων

   Σκοπός του ΠΠΣ είναι η παροχή σύγχρονων και υψηλού επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στα επιστημονικά πεδία που συνθέτουν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, όπως της παραγωγής της μεταφοράς και της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης της ενέργειας, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και του βιομηχανικού αυτοματισμού, των σύγχρονων εφαρμογών της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, των ηλεκτρονικών και των ενσωματωμένων συστημάτων.Εκτός από την παροχή ενός στέρεου υπόβαθρου επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων στο αντικείμενο και της καλλιέργειας ενός μεθοδικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών, στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής και κοινωνικής τους συνείδησης.Δείτε εδώ αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών.

  • Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών προσφέρει Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας 5 ετών (10 εξαμήνων) που αντιστοιχεί σε 300 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, το Τμήμα χορηγεί Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Με φροντίδα του Τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών ανανεώνεται τακτικά ώστε να αντανακλά την πρόοδο στην επιστήμη και την τεχνολογία του γνωστικού αντικειμένου αλλά και να καλύπτει τις ανάγκες της παραγωγής, της αγοράς εργασίας και γενικότερα της κοινωνίας.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) ολοκληρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα, ήτοι εννέα (9) εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας.

   Τα μαθήματα του ΠΣ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

   (α) Υποχρεωτικά Μαθήματα: μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν βασικές γνώσεις και πρέπει όλα ανεξαιρέτως να ολοκληρωθούν επιτυχώς από όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Συμμετέχουν στη διαμόρφωση του βαθμού διπλώματος.

   (β) Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα: εξειδικευμένα μαθήματα, από τα οποία καλείται ο κάθε φοιτητής να επιλέξει και να ολοκληρώσει επιτυχώς έναν ικανό αριθμό για τη λήψη του διπλώματος. Συμμετέχουν στη διαμόρφωση του βαθμού διπλώματος.

   (γ) Προαιρετικά Μαθήματα: μαθήματα που προσφέρουν ευρύτερες γνώσεις αλλά δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση του βαθμού διπλώματος. Αναγράφονται με το βαθμό τους στο Παράρτημα Διπλώματος. (Επί του παρόντος στο καθεστώς αυτό προσφέρεται μόνο η Ξένη Γλώσσα και η Ξένη Γλώσσα Ειδικότητας.)

   Τα μαθήματα του ΠΣ διακρίνονται σε τρεις τύπους:

   (α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ): πρόκειται για Υποχρεωτικά ή Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα, κυρίως στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα σπουδών, σχεδιασμένα ώστε να διασφαλίζουν τη θεμελίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του αποφοίτου στις βασικές επιστήμες και τέχνες τις απαραίτητες για τις σπουδές του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή θεώρηση. Οι φοιτητές διδάσκονται και εμβαθύνουν (θεωρητικά και εργαστηριακά) σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την απόκτηση στερεού υπόβαθρου για τις σπουδές στην ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα: Μαθηματικά, Φυσική, Υλικά, Προγραμματισμός Η/Υ, Πιθανότητες και Στατιστική, Τεχνική Μηχανική, Αρχές Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης θερμότητας, ανθρωπιστικές και διοικητικές επιστήμες.

   (β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ): πρόκειται για Υποχρεωτικά ή Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα, σχεδιασμένα ώστε να αναπτυχθούν κυρίως στα μεσαία εξάμηνα σπουδών (3 ο έως και 6ο ) και να λειτουργήσουν ως μαθήματα κορμού που θα καλύπτουν την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου, ήτοι τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας: Σήματα και Συστήματα, Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων, Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, Αρχιτεκτονική υπολογιστικών Συστημάτων, Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Μετρήσεις και Αισθητήρες, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Παραγωγή και μετατροπή ενέργειας, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα, Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων.

   (γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ): Πρόκειται κυρίως για Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στα τελευταία εξάμηνα σπουδών, (7ο – 9ο ), σχεδιασμένα ώστε να εξασφαλίζουν την εμβάθυνση και την εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Συγκεκριμένα, οι σπουδές κατά την διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων (4) εξαμήνων (7ο – 10ο ), οργανώνονται σε τρεις (3) βασικούς κύκλους σπουδών (α) Ενέργειας, (β) Επικοινωνιών και Δικτύων, και (γ) Ηλεκτρονικής και Υπολογιστικών Συστημάτων. Οι φοιτητές επιλέγουν έναν από τους προσφερόμενους κύκλους, όπου παρακολουθούν Μαθήματα Ειδικότητας και κατά το 10ο εξάμηνο εκπονούν Διπλωματική Εργασία ερευνητικού χαρακτήρα, καλύπτοντας όλο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα.

   Ως προς την εσωτερική διάρθρωση του ΠΣ,

   • τα έξι (6) πρώτα εξάμηνα (180 ECTS) αποτελούν τον Βασικό Κύκλο Σπουδών όπου διδάσκονται κυρίως μαθήματα Γενικής και Ειδικής Υποδομής, καθώς και μαθήματα ανθρωπιστικού και οικονομικού-διοικητικού περιεχομένου και ξένης γλώσσας, ενώ
   • τα τέσσερα (4) τελευταία εξάμηνα (120 ECTS) αποτελούν τον Κύκλο Σπουδών Εξειδίκευσης. Οι φοιτητές επιλέγουν έναν από τους τρεις προσφερόμενους Κύκλους (α) Ενέργειας, (β) Επικοινωνιών και Δικτύων, (γ) Ηλεκτρονικής και Υπολογιστικών Συστημάτων, όπου παρακολουθούν μαθήματα Ειδικότητας και εκπονούν Διπλωματική Εργασία.

   Η διάρθρωση και η σειρά διαδοχής των μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών είναι ενδεικτική και αποτελεί το κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Η τήρησή του από τους φοιτητές εξασφαλίζει τη φυσιολογική και ακαδημαϊκά ορθή σειρά παρακολούθησης των μαθημάτων για την ομαλή και άνετη φοίτηση και για την περάτωση των σπουδών και τη λήψη του διπλώματος μέσα σε πέντε (5) έτη.

   Συνολικά οι φοιτητές για να αποφοιτήσουν πρέπει

   (α) να επιτύχουν σε (τουλάχιστον) 54 μαθήματα (36 στον κορμό και 18 στον κύκλο σπουδών που επιλέγεται), και που αντιστοιχούν σε (τουλάχιστον) 270 ECTS,
   (β) να κατοχυρώσουν τη γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2, και να παρακολουθήσουν επιτυχώς 1 τουλάχιστον μάθημα ξένης γλώσσας ειδικότητας που δεν συμμετέχει στο βαθμό διπλώματος, και
   (γ) να εκπονήσουν και να υποστηρίξουν επιτυχώς τη Διπλωματική Εργασία (30 ECTS), συγκεντρώνοντας έτσι (τουλάχιστον) 300 ECTS συνολικά.

   Μεταξύ των 54 μαθημάτων για την αποφοίτηση περιλαμβάνονται 36-45 Υποχρεωτικά Μαθήματα και 18-9 Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα που επιλέγει ο φοιτητής μεταξύ 32-26 προσφερομένων μαθημάτων, ανάλογα με τον Κύκλο Σπουδών.

   Συνολικά το Τμήμα προσφέρει 112 μαθήματα όλων των τύπων και κατηγοριών και επιπλέον 4 μαθήματα ξένης γλώσσας και ξένης γλώσσας ειδικότητας.

   Κατά το 10ο εξάμηνο εκπονείται ατομική Διπλωματική Εργασία, η οποία έχει ερευνητικό χαρακτήρα, εμβαθύνει σε ένα θέμα αιχμής στο αντικείμενο της ειδικότητας το οποίο αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα και έχει στοιχεία πρωτοτυπίας, εισάγοντας τους φοιτητές στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας του ερευνητή. Η Διπλωματική εργασία επιβλέπεται από μέλος ΔΕΠ και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ.

   Τέλος προβλέπεται η δυνατότητα στο τελευταίο έτος των σπουδών να πραγματοποιήσει ο/η τελειόφοιτος Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, η οποία προσφέρει σημαντική εμπειρία στους φοιτητές και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email