Τμήμα Ιατρικής

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε τo 1977 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο τoυ ίδιoυ έτoυς. Κατά τη διάρκεια της λειτoυργίας των 28 χρόνων, απoφoίτησαν 2321 φoιτητές με πτυχίo Ιατρικής και δεκάδες άλλoι με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτoρικό δίπλωμα.

   Oι πρoκλινικές δραστηριότητες στεγάζoνται σε ένα καινoύργιo κτίριo 20.000 m2, ενώ oι κλινικές μoνάδες βρίσκoνται στo Πανεπιστημιακό Νoσoκoμείo, τo oπoίo διαθέτει 750 κλίνες και είναι δίπλα στo Πρoκλινικό κτίριo. Ένα καινoύργιo κτίριo είναι υπό κατασκευή όπoυ θα στεγάζoνται τα ερευνητικά εργαστήρια των κλινικών τμημάτων. Τo Ιατρικό συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης ένα κτίριo όπoυ στεγάζoνται τα αμφιθέατρα διδασκαλίας και η Ιατρική βιβλιoθήκη.

   Τo πρoπτυχιακό πρόγραμμα σπoυδών διαρκεί 12 εξάμηνα, διαιρoύμενα σε πρoκλινικά και κλινικά μέρη.

   Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική (Πτυχίο, 6 έτη φοίτησης)

  • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
   Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος, β) η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, γ) οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών και ε) η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.

   Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό “διδακτικών μονάδων” (δ.μ.). Η δ.μ. αντιστοιχεί σε μια εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο, προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος, και σε μια έως τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή ασκήσεως επί ένα εξάμηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στο Πρόγραμμα Σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθμός δ.μ. που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου. Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές και ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοιτήσεως, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούμενων και των εξαρτημένων από προαπαιτούμενα μαθήματα.

   Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν τουλάχιστον το 1/4 του Προγράμματος Σπουδών.

   α) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 360 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισηγήσεις των πρυτάνεων των ιδρυμάτων, οι οποίες διατυπώνονται μετά από γνώμη των κοσμητειών των οικείων σχολών, καθώς και ύστερα από γνώμη της ΑΔΙΠ, ορίζεται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απονομή τίτλου σπουδών από όλα τα ομοειδή προγράμματα σπουδών , λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό πεδίο, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

   β) Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες.

   Αρμόδια για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών από μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος, αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τομέων.

   ΦΟΙΤΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
   Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία.

   Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος.

   Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

   Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των μαθημάτων και εξετάσεων καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Με απόφαση της Συγκλήτου μετά από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος επιτρέπεται παράταση της διάρκειας του εξαμήνου μέχρι δύο εβδομάδες το μέγιστο, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.

   Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού), ενώ κατά την περίοδο του Ιουνίου στα μαθήματα μόνο των εαρινών εξαμήνων και κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου στα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχτεί σε θέματα ή/και εργαστηριακές ασκήσεις.

   Το Τμήμα διενεργεί μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) Πτυχιακές εξετάσεις.

   Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν όλοι οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος και αφορά μόνο στην εξέταση των Κλινικών του ΣΤ έτους (υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν).

   Οι ημερομηνίες των πτυχιακών εξετάσεων ορίζονται από την Συνέλευση του Τμήματος.

   Οι βαθμοί αποστέλλονται μετά το πέρας των εξετάσεων.

   Οι φοιτητές ανακηρύσσονται πτυχιούχοι με ημερομηνία την τελευταία ημέρα εξέτασης της πτυχιακής περιόδου σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος και το Τμήμα εκδίδει Βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν την Ορκωμοσία.

   Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων. Βάσει του νόμου 4009/2011 η ανώτατη διάρκεια φοίτησης για τους εισαγόμενους από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και έπειτα είναι ίση με τον αριθμό των ετών που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος, προσαυξημένο κατά δύο έτη.

   Για τη φοίτηση-διδασκαλία και εξετάσεις των φοιτητών εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του Πρότυπου Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού των ΑΕΙ (Π.Δ 160/08), έως την έκδοση του νέου Οργανισμού και εσωτερικού κανονισμού.

   ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
   Το Τμήμα εφαρμόζει – με αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα όργανα του Τμήματος – την επανεξέταση φοιτητών για βελτίωση της βαθμολογίας τους (αναβαθμολόγηση προακτέου βαθμού), η οποία είναι επιτρεπτή μέχρι το τέταρτο (4ο) έτος σπουδών και μόνο κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο (Σεπτεμβρίου) του ακαδημαϊκού έτους που προσφέρεται και έχει εξεταστεί το μάθημα. Η αναβαθμολόγηση εμφανίζεται στην καρτέλα του φοιτητή και λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος προακτέος βαθμός.

   Η Συνέλευση του Τμήματος έχει αποφασίσει (Συνεδρίαση.αριθ. 115/29.9.88 και 509/17.12.2007) να εξακολουθήσει να ισχύει η υπάρχουσα διαδικασία επανεξέτασης (αναβαθμολόγησης) των μαθημάτων για τη βελτίωση βαθμολογίας στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο ανήκει το μάθημα και μέχρι το τέταρτο (4ο) έτος σπουδών, αλλά μόνο στο 50% των συνολικών μαθημάτων του έτους. Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης θα υπολογίζεται ο μεγαλύτερος.

   Ο φοιτητής, προκειμένου να επανεξεταστεί (αναβαθμολόγηση), υποβάλει αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος πριν την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου και η Γραμματεία μετά τον έλεγχο που διενεργεί αποστέλλει την αίτηση στον Δ/ντή Εργαστηρίου.

   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
   ΄Ολοι οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να δηλώσουν τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο και εαρινό εξάμηνο στις καθορισμένες ημερομηνίες του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους που ορίζει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr.

   Σημειώνεται ότι:

   1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση των μαθημάτων είναι η επανεγγραφή στο εξάμηνο (ανανέωση εγγραφής).

   2. Όσοι φοιτητές δεν κάνουν ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ καθώς και στην επαναληπτική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του κάθε ακαδ. έτους.

   3. Δυνατότητα εξέτασης σε μάθημα θα έχει ο φοιτητής εφόσον και μόνο το δηλώσει στις καθορισμένες ημερομηνίες.

   4. Η ανανέωση εγγραφής και η δήλωση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία και την παραλαβή συγγραμμάτων μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ.

   5. Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου παλαιοτέρων ετών πρέπει να τα δηλώσουν επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr ανεξάρτητα αν επιθυμούν εξέταση σε αυτά.

   6. Ανανέωση εγγραφής πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές για να θεωρούνται ενεργοί, ακόμη και όσοι υπολογίζουν ότι θα πάρουν πτυχίο με την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

   ΟΜΑΔΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
   Στο τέλος του Δ΄ έτους σπουδών η Γραμματεία του Τμήματος διαμορφώνει τις Ομάδες φοιτητών για την κλινική άσκηση το Ε΄ κ΄ ΣΤ΄ έτους σπουδών και καταρτίζει το σχετικό πρόγραμμα.

   ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
   Κατ΄ εξαίρεση και για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους δύναται να επιτραπεί η πραγματοποίηση Κλινικής άσκησης του Ε’ και ΣΤ΄ έτους του Προγράμματος σπουδών του τμήματος εκτός ΠΓΝΠ, σε άλλο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της χώρας και μόνον.

   Οι περιπτώσεις αυτές θα εξετάζονται, για τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή, απολύτως τεκμηριωμένη, και αφού προηγηθεί εγγράφως η θετική εισήγηση του Δ/ντή της αντίστοιχης κλινικής του Τμήματος.

   Σε καμία περίπτωση δε, φοιτητής του Τμήματος δεν δύναται να πραγματοποιήσει περισσότερες από μια (1) μεγάλη και μια (1) μικρή κλινική άσκηση του Ε΄ και ΣΤ΄ έτους, διάρκειας (8) ή (4) εβδομάδων για το Ε΄ έτος και (6) ή τριών/δυο εβδομάδων για το ΣΤ΄ έτος σπουδών εκτός Τμήματος.

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
   Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη αίτηση στη Γραμματεία του του Τμήματος μαζί με πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης καθώς και την ύλη των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί και των εργαστηρίων στα οποία έχουν ασκηθεί επικυρωμένη και υπογεγραμμένη από την Γραμματεία του Εργαστηρίου/της Κλινικής ή τον υπεύθυνο διδάσκοντα του Τμήματος Προέλευσης.

   Στη συνέχεια ο υπεύθυνος διδάσκων του Τμήματος, στον οποίο θα πρέπει να προωθούνται οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα εισηγείται εγγράφως προς τη Συνέλευση του Τμήματος, την αναγνώριση ή μη των μαθημάτων στον αιτούντα φοιτητή.

   Επισημαίνεται, ότι η αναγνώριση συνιστά απαλλαγή του φοιτητή από την υποχρέωση να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στο αντίστοιχο μάθημα οπότε στην καρτέλλα του αναγράφεται αντί βαθμού ο χαρακτηρισμός «αναγνωρίστηκε»

   ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
   Μετά την καταχώρηση των βαθμών στην ηλεκτρονική Γραμματεία από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στις καθορισμένες ημερομηνίες που ορίζονται από την Γραμματεία του Τμήματος, τα βαθμολόγια αποστέλλονται στην Γραμματεία και οριστικοποιούνται.

   Σε περίπτωση που υπάρχουν διορθώσεις βαθμών υποβάλλεται έγγραφο προς την Συνέλευση του Τμήματος από το μέλος ΔΕΠ που αιτείται τη διόρθωση, με επαρκή αιτιολόγηση για την εν λόγω διόρθωση και εφόσον εγκριθεί τότε καταχωρείται στην καρτέλα του φοιτητή στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

   ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ
   Για τη λήψη πτυχίου Ιατρικής απαιτείται η φοίτηση σε 12 εξάμηνα (έξι έτη σπουδών) και η επιτυχής εξέταση στα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα επιλογής.

   Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί τον συντελεστή βαρύτητάς του και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων αυτών.

   Δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου οι βαθμοί των μαθημάτων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς σε άλλες Σχολές οι μετεγγραφέντες και καταταχθέντες φοιτητές, εφόσον τους αναγνωρίστηκαν κατόπιν αίτησής τους, θετικής εισήγησης του υπευθύνου διδάσκοντος και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος.

   Επιπλέον δεν υπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου οι βαθμοί των μαθημάτων της ξένης γλώσσας, αλλά η επιτυχής παρακολούθηση κε εξέτασή τους είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου.

   ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
   Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα επιλογής ανάμεσα στις ακόλουθες ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Ρωσικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο διδασκαλείο ξένων γλωσσών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email