Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

 • panepistimio thessalias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα ιδρύθηκε με το νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29.01.2019) και θα δεχθεί τους πρώτους εισακτέους στο Βόλο, το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Το Τμήμα θεραπεύει μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται στο πλαίσιο της αναδιάταξης των ανθρωπιστικών επιστημών και ιδιαίτερα των σπουδών της γλώσσας και του πολιτισμού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δημιουργίας, παραγωγής και επικοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας.

   Το Τμήμα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που προκύπτουν στο σύγχρονο πεδίο της διαπολιτισμικής και διεθνικής επικοινωνίας, και των διαπολιτισμικών σχέσεων, προκλήσεις που αφορούν σήμερα την εσωτερική συνοχή και συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών, τα διεθνικά περιβάλλοντα εργασίας και παραγωγής, την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για πολυεπίπεδη επικοινωνία με γεωγραφικές περιοχές, γλωσσικά συγκείμενα και πολιτισμικά πλαίσια εκτός του δυτικού κόσμου. Στην παρούσα διεθνή συγκυρία η γλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη βάση του στρατηγικού γεωπολιτικού σχεδιασμού της χώρας αλλά και των μελλοντικών προοπτικών της.

   Η εκπαίδευση σε γλώσσες και πολιτισμούς ιδιαίτερα της Μέσης και Άπω Ανατολής είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Το Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών έρχεται να θεραπεύσει αυτή την ανάγκη παρέχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών που προάγει τις εφαρμοσμένες γλωσσικές σπουδές και συνδυάζει την γλωσσική και πολιτισμική εκπαίδευση και τις διεθνικές σπουδές με την εμβάθυνση σε ζητήματα συγκριτικής ιστορίας και λογοτεχνίας, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, κριτικής θεωρίας, σπουδών της ετερότητας, θεωριών παγκοσμιοποίησης και παγκοσμίων συστημάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εργασίας σε διεθνικά περιβάλλοντα. Το Τμήμα συνδυάζει τα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών με άριστες προοπτικές στην έρευνα και στην αγορά εργασίας για τους/τις αποφοίτους.

   Η ζήτηση στελεχών με γνώση των γλωσσών και του πολιτισμού, ιδιαίτερα μάλιστα της Μέσης και Άπω Ανατολής, αναμένεται να είναι μεγάλη και διαρκής σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η διερμηνεία, οι διακρατικές επαφές, η έρευνα, η επιστημονική συνεργασία κλπ. Tο Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικές συνέργειες με αξιοποίησή υπαρχόντων υποδομών των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ιδιαίτερα μάλιστα των εργαστηρίων που ασχολούνται με τη διαπολιτισμικότητα και τις παιδαγωγικές εφαρμογές της γλωσσικής εκπαίδευσης.

  • Στο Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών έχει δύο κατευθύνσεις :

   1) Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ)
   2) Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ)

   Οι φοιτητές / φοιτήτριες καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στο 4ο εξάμηνο σπουδών. Μέχρι το 3ο εξάμηνο τα μαθήματα είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις.

   Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται:

   α) Από τα κοινά μαθήματα των δύο κατευθύνσεων.
   β) Από τα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης που ταυτόχρονα είναι και μαθήματα επιλογής για την άλλη κατεύθυνση.
   γ) Από 2 ξένες γλώσσες. Η πρώτη γλώσσα επιλέγεται υποχρεωτικά και από τις δύο κατευθύνσεις ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες (ΚΙΝΕΖΙΚΗ, ΑΡΑΒΙΚΗ, ΙΣΠΑΝΙΚΗ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ). Η δεύτερη ξένη γλώσσα επιλέγεται υποχρεωτικά για την κατεύθυνση ΕΓΔΕ και προαιρετικά για την κατεύθυνση ΛΣ, ανάμεσα στις διαθέσιμες προσφερόμενες (ΚΙΝΕΖΙΚΗ, ΑΡΑΒΙΚΗ, ΙΣΠΑΝΙΚΗ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ).
   δ) Από την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (ΠΑ).
   ε) Από την προαιρετική Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ)

   Οι επιλογές επιτρέπουν την εμβάθυνση στους τομείς των Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Λογοτεχνικών Σπουδών ή και σε θέματα παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης (με την επιλογή μαθημάτων από άλλα Τμήματα του Π. Θ.).

   Το βάρος κάθε μαθήματος δηλώνεται σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας ενός φοιτητή είναι το άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) των μαθημάτων στα οποία έχει εγγραφεί το εξάμηνο αυτό. Συνιστάται ο φόρτος αυτός να είναι ίσος με 30 ECTS για κάθε εξάμηνο. Για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών δίδεται παρακάτω, το εξάμηνο των σπουδών στο οποίο αυτό κανονικά αντιστοιχεί ή προσφέρεται πρώτη φορά, το βάρος του σε διδακτικές μονάδες και το είδος του μαθήματος.

   Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου

   Το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών απονέμει ενιαίο πτυχίο στις Γλωσσικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές. Η κατεύθυνση που ακολούθησε ο φοιτητής ή η φοιτήτρια του Τμήματος, τα μαθήματα και η ΠΑ αναγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα του πτυχίου.

   Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου είναι οι εξής:

   [1] Εγγραφή στο Τμήμα και παρακολούθηση μαθημάτων για τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα.
   [2] Επιτυχία σε όλα τα κοινά μαθήματα (Πίνακας 1.7 ) συνολικού φόρτου 120 ECTS.
   [3] Επιτυχία στα μαθήματα Ξένων γλωσσών
   •Για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (Πίνακας 1.8) επιτυχία σε μία εκ των ΓΛΩΣΣΩΝ 1 σε όλα τα προσφερόμενα επίπεδα (15 ECTS) και σε μία εκ των ΓΛΩΣΣΩΝ 2 σε όλα τα προσφερόμενα επίπεδα (12 ECTS)
   •Για την κατεύθυνση Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ) (Πίνακας 1.8) επιτυχία σε μία εκ των ΓΛΩΣΣΩΝ 1 στο επίπεδο Ι (5 ECTS)
   [4] Επιτυχία σε όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης •Για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας (Πίνακας 1.9) συνολικού φόρτου 53 ECTS. •Για την κατεύθυνση Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ) (Πίνακας 1.10) συνολικού φόρτου 75 ECTS
   [5] Επιτυχία σε μαθήματα επιλογής συνολικού φόρτου τουλάχιστον 10 ECTS ή εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
   [6] Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκηση συνολικού φόρτου 30 ECTS.
   [7] Συμπλήρωση τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) ECTS συνολικά.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email