Τμήμα Γεωπονίας

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Γεωπονίας ανήκει στη Σχολή Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ιδρύθηκε με το Ν4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142/03-08-2018) με έδρα την Άρτα. Σκοπός του Τμήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές του με τις επιστημονικές γνώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της Γεωπονικής Επιστήμης. Το Τμήμα είναι προσανατολισμένο στην εκπαίδευση και στην παραγωγή νέας γνώσης στα πεδία της Φυτικής και Ζωικής παραγωγής, ενθαρρύνει και προωθεί δραστηριότητες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, εντάσσει τη Γεωπονική Επιστήμη, τις Επιστήμες ζωής και του Περιβάλλοντος σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό πενταετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στον 7ο κύκλο σπουδών σε πτυχίο με αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου. Τα εργαστήρια του Τμήματος διαθέτουν εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και μαζί με την ίδρυση του πρότυπου Αγροδιατροφικού πάρκου Ηπείρου στο Αγρόκτημα στους Κωστακιούς Άρτας, θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην καινοτομία της εκπαίδευσης και της έρευνας και στη διεθνή προβολή του Τμήματος.

   Το Τμήμα Γεωπονίας προβάλλει την καινοτομία στην αγροδιατροφή, τις βιοτεχνολογικές εξελίξεις στη Γεωργία, την ευζωία των ζώων, το αστικό και αγροτικό τοπίο, τις εναλλακτικές καλλιέργειες, την τεχνολογία ζωοτροφών, τα νέα συστήματα διαχείρισης της παραγωγής, της ανάπτυξης και πιστοποίησης καινοτόμων παραγωγικών δομών, την υδροπονία, τις υδατοκαλλιέργειες, τη σύνδεση του περιβάλλοντος και της αειφορίας με το τελικό προϊόν και τον καταναλωτή, την αλληλεπίδραση της υγείας με τα πρότυπα παραγωγής. Αναπτύσσει κεφάλαια της επιστήμης με πολύπλευρη χρηστικότητα, όπως την «πράσινη» αγροτική παραγωγή, την παραγωγή τροφίμων υγείας, το μεσογειακό πρότυπο παραγωγής, τα αγροτικά συστήματα ακριβείας, εμπλουτίζοντας και διευρύνοντας τους ορίζοντες των αποφοίτων Γεωπόνων, ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι να αποκτούν επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να εργάζονται σε όλο το εύρος της επιστήμης τους, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχοντας τη βέλτιστη επαγγελματική σταδιοδρομία (Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού»).

   Επαγγελματικές προοπτικές πτυχιούχων

   Οι επαγγελματικές ειδικότητες των αποφοίτων του Τμήματος είναι:

   • Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
   • Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής

   Οι Γεωπόνοι (Γεωτεχνικοί) απόφοιτοι του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα στα πλαίσια του κύκλου της ειδίκευσής τους, όπως τεκμαίρεται από το παρών πρόγραμμα σπουδών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» και στις ειδικότερες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των Γεωπόνων (Γεωτεχνικών), καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόλησή τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα στο Π.Δ. 344/2000. Ειδικότερα για τους Γεωπόνους Άρθρα αφορούν τα Άρθρα 8 & 9.

   Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα. Με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως:

   • Σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργική ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, στην ποιοτική βελτίωση τους και στην μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων.
   • Διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση.
   • Έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα.
   • Προσφορά υπηρεσιών σε αγροτικές παραγωγικές μονάδες.
   • Εμπόριο αγροτικών εφοδίων και προϊόντων.
  • Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα ισχύσει από το ακαδ. έτος 2019-2020, σύμφωνα με το νόμο 4559 για ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Γεωπονίας στο Παν/μιο Ιωαννίνων [ν.4559/Α΄142/03.08.2018]). Περιλαμβάνει 10 εξάμηνα σπουδών (5 έτη). Τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα (κορμός) περιλαμβάνουν μαθήματα κοινά για όλους τους φοιτητές. Στο τέλος του 5ου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις 2 Κατευθύνσεις Σπουδών που έχουν διάρκεια 6 εξάμηνα.

         Οι προσφερόμενες κατευθύνσεις είναι:

   • Φυτικής παραγωγής
   • Ζωικής Παραγωγής

   Το Τμήμα έχει ξεκινήσει την απαραίτητα διαδικασία ώστε να προσφέρει μαζί με τον 1ο κύκλο σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (2ο κύκλο σπουδών), σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν.4485/2017.

   Το ΠΠΣ είναι δομημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) σε εναρμόνιση με τον οδηγό 2015, που εφαρμόζεται στο πλαίσιο των προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), σύμφωνα με τον οποίο ο πρώτος κύκλος σπουδών (επίπεδο 6) για 5ετή τμήματα όπως το συγκεκριμένο, μπορεί να απονέμει ταυτόχρονα ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (επίπεδο 7), σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν.4485/2017, εφόσον πληρούνται οι ειδικοί όροι, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 2.7.2, καθώς και στην ενότητα 3.7.2(β).

   Το σύνολο των απαιτούμενων ακαδημαϊκών μονάδων ανέρχεται συνολικά σε 310 ECTS, εκ των οποίων οι 30 ECTS αντιστοιχούν σε διπλωματική εργασία, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις μεταπτυχιακού επιπέδου. Έτσι, το Πρόγραμμα σπουδών μπορεί να αντιστοιχηθεί με τα ομοειδή των Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και να δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγών μεταξύ επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών.

   2. Περιγραφή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

   Τα βασικά στοιχεία τoυ νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας είναι τα εξής:

   1. Η διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση πτυχίου είναι 10 εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής διατριβής και η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. Κάθε φοιτητής παρακολουθεί αρχικά 4 εξάμηνα κοινά (σπουδές κορμού) που περιλαμβάνουν μαθήματα κυρίως γενικού αλλά και ειδικού υποβάθρου στις γεωπονικές επιστήμες. Στην συνέχεια επιλέγει μία από τις 2 κατευθύνσεις που διαρκούν 6 συνολικά εξάμηνα (σπουδές κατεύθυνσης), όπου παρακολουθεί μαθήματα ειδίκευσης. Το σύνολο των μαθημάτων ανά εξάμηνο και κατεύθυνση παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1.
   2. Μαθήματα Κορμού: Τα μαθήματα κορμού είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές και τα 4 πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν συνολικά 28 (7 μαθήματα το εξάμηνο). Με τα παρεχόμενα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων κορμού δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν αφενός τις απαραίτητες γενικές γνώσεις σε πολλά σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που θα θεμελιώσουν σωστά το υπόβαθρό τους για να μπορούν να κατανοήσουν στη συνέχεια την γεωπονική επιστήμη, αφετέρου να αποκτήσουν μέσα από σειρά κατάλληλων μαθημάτων τις βασικές γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύονται οι 2 κατευθύνσεις, ώστε να προσανατολιστούν και να μεταβούν ομαλά, στην ειδίκευση που τους ταιριάζει.
   3. Μαθήματα κατεύθυνσης. Ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν οι φοιτητές, το πρόγραμμα σπουδών από το 6ο έως και το 10ο εξάμηνο έχει την εξής δομή:

   α. Η κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής απαιτεί για την λήψη πτυχίου επιπλέον 31 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 μαθήματα επιλογής, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να τα επιλέξουν από ένα σύνολο 16 προσφερόμενων μαθημάτων. Τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται από το 6ο εξάμηνο και μετά. Από τα 31 υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης, τα 3 είναι κοινά και για τις 2 κατευθύνσεις ενώ από τα 16 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής τα 3 μπορούν να επιλέγονται και από την άλλη κατεύθυνση. Ο φοιτητής που θα επιλέξει να παρακολουθήσει την κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς 63 συνολικά μαθήματα (υποχρεωτικά, επιλογής, ξένη γλώσσα), τα οποία αντιστοιχούν σε 270 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

   β. Η κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής απαιτεί για την λήψη πτυχίου 30 υποχρεωτικά μαθήματα και 5 μαθήματα επιλογής, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να τα επιλέξουν από ένα σύνολο 14 προσφερόμενων μαθημάτων. Τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται από το 6ο εξάμηνο και μετά. Από τα 30 υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης, τα 3 είναι κοινά και για τις 2 κατευθύνσεις ενώ από τα 14 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής τα 3 μπορούν να επιλέγονται και από την άλλη κατεύθυνση. Ο φοιτητής που θα επιλέξει να παρακολουθήσει την κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς 63 συνολικά μαθήματα (υποχρεωτικά, επιλογής, ξένη γλώσσα), τα οποία αντιστοιχούν σε 270 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

   1. Μαθήματα επιπέδου 7. Σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν.4485/2017, για να πληρούνται οι ειδικοί όροι για απονομή μαζί με τον 1ο κύκλο σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (2ο κύκλο σπουδών), το τμήμα προσφέρει και στις 2 κατευθύνσεις μαθήματα εμβάθυνσης/ειδικότητας (επιπέδου 7). Τα μαθήματα αυτά αναφέρονται διακριτά στο Παράρτημα 2 προσδιορίζονται ως προς το εξάμηνο διδασκαλίας, συνοδεύονται από τις αντίστοιχες μονάδες ECTS και στα περιγράμματα μαθημάτων περιγράφονται οι ειδικότητες που παρέχουν καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνουν στους φοιτητές. Τα μαθήματα εμβάθυνσης/ειδικότητας είναι μαθήματα που συνδυάζουν γνώσεις πολλών γνωστικών αντικειμένων, εξειδικεύουν περισσότερο τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα ειδικού υποβάθρου και ενισχύουν περαιτέρω τις μαθησιακές δεξιότητες του φοιτητή, ώστε να μπορεί να χειρίζεται πολύπλοκα προβλήματα συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτόνομο τρόπο σε μεγάλο βαθμό.

   Τα μαθήματα εμβάθυνσης τα οποία περιλαμβάνονται στο σύνολο των μαθημάτων όπως περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα, προσφέρονται σε προχωρημένα εξάμηνα (7ο, 8ο και 9ο) ώστε οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει προαπαιτούμενες γνώσεις, εκτός από ένα μάθημα που προσφέρεται στο 4ο κοινό εξάμηνο. Τα μαθήματα εμβάθυνσης για τα οποία σε μεγάλο ποσοστό υπάρχει αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου διδακτικό προσωπικό, ανά κατεύθυνση είναι:

   α. Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής: Το Π.Σ. περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα και 3 μαθήματα επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι : Τρόφιμα-Διατροφή και Υγεία (4ο εξάμηνο), Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά (8ο εξάμηνο), Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (9ο), Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία (9ο εξάμηνο) και Δασοκομία Πόλεων (9ο εξάμηνο). Τα 3 μαθήματα επιλογής από τα οποία ο φοιτητής υποχρεωτικά πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον το ένα, είναι: Γεωργία και Κτηνοτροφία Ακριβείας (8ο εξάμηνο), Διαχείριση Ζιζανίων και Αξιοποίηση αυτοφυούς χλωρίδας (8ο εξάμηνο), Υδροπονία-Καλλιέργειες σε Υποστρώματα (8ο εξάμηνο). Συνολικά στην κατεύθυνση προσφέρονται 8 μαθήματα εμβάθυνσης/ειδικότητας και ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει για την λήψη πτυχίου τουλάχιστον 6 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS. Από τα παραπάνω μαθήματα και την αναλυτική περιγραφή τους στα αντίστοιχα περιγράμματα, ο φοιτητής που θα τα παρακολουθήσει λαμβάνει εξειδίκευση ανωτέρου επιπέδου σε θέματα αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής και του αστικού περιβάλλοντος.

   β. Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής: Το Π.Σ. περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 μαθήματα επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι: Τρόφιμα-Διατροφή και Υγεία (4ο εξάμηνο), Βιοτεχνολογία Ζωικών Οργανισμών (7ο εξάμηνο), Τεχνολογίες Αναπαραγωγικής Διαχείρισης των Ζώων (9ο), Γενετική Μηχανική και Διαχείριση Γενετικού Υλικού (9ο), Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία (9ο). Τα 4 μαθήματα επιλογής από τα οποία ο φοιτητής υποχρεωτικά πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον δύο, είναι: Λειτουργικά Βιοϋλικά-Βιοσυστήματα μηχανικής ιστών (8ο), Γεωργία και Κτηνοτροφία Ακριβείας (8ο), Βιοτρόφιμα-Λειτουργικά Τρόφιμα (9ο), Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά και οι χρήσεις τους στη Ζωική Παραγωγή (9ο). Συνολικά στην κατεύθυνση προσφέρονται 9 μαθήματα εμβάθυνσης/ειδικότητας και ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει για την λήψη πτυχίου τουλάχιστον 7 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS. Από τα παραπάνω μαθήματα και την αναλυτική περιγραφή τους στα αντίστοιχα περιγράμματα, ο φοιτητής που θα τα παρακολουθήσει λαμβάνει εξειδίκευση ανωτέρου επιπέδου σε θέματα Ειδικής Ζωοτεχνίας και Τεχνολογιών διαχείρισης της Ζωικής παραγωγής.

   1. Ξένη Γλώσσα. H ξένη γλώσσα που παρέχεται στους φοιτητές και των 2 κατευθύνσεων είναι τα αγγλικά, και αφορούν ορολογία στην γεωπονική επιστήμη. Είναι υποχρεωτική και διδάσκεται στα 2 πρώτα εξάμηνα κορμού. Τα 2 μαθήματα της Αγγλικής Ορολογίας (Ι και ΙΙ) αντιστοιχούν σε 4 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), ο βαθμός των οποίων προσμετρά στην λήψη του τελικού βαθμού πτυχίου.
   2. Προαπαιτούμενα μαθήματα: Στο νέο ΠΠΣ του Τμήματος Γεωπονίας εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων για τα μαθήματα κατεύθυνσης. Αυτό σημαίνει ότι για να εγγραφεί ένα φοιτητής σε ένα προαπαίτούμενο μάθημα. Έτσι, στην κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής υπάρχουν συνολικά 8 προαπαιτούμενα μαθήματα. Αντίστοιχα στην κατεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής υπάρχουν συνολικά 6 προαπαιτούμενα μαθήματα.
   3. Διπλωματική Διατριβή. Το 10ο εξάμηνο και στις 2 κατευθύνσεις περιλαμβάνει μόνο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται για τη λήψη πτυχίου να εκπονήσει κατάλληλου μεταπτυχιακού επιπέδου διπλωματική διατριβή σε συνεργασία και καθοδήγηση από επιβλέπων καθηγητή του τμήματος που μπορεί να είναι πρωτότυπη ερευνητική ή βιβλιογραφική, σε διακριτό επιστημονικό θέμα ειδίκευσης ανάλογα με την κατεύθυνση που παρακολουθεί. Το θέμα της διατριβής το αιτείται ο φοιτητής και ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της διατριβής από την ημερομηνία έγκρισης του θέματος είναι 6 μήνες. Η ολοκλήρωση της διατριβής γίνεται με παρουσίαση των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση από 3μελή εξεταστική επιτροπή καθηγητών. Η Πτυχιακή Διατριβή αντιστοιχεί συνολικά σε 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η λεπτομερής διαδικασία ανάθεσης, έγκρισης και υλοποίησης της πτυχιακής διατριβής περιγράφεται στην ενότητα 3.7.2.
   4. Πρακτική Άσκηση. H Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των φοιτητών του τμήματος αποτελεί αναπόσπαστη ενότητα της παρεχόμενης Γεωπονικής Εκπαίδευσης. Είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές, διαρκεί συνολικά 2 μήνες και πραγματοποιείται στο τέλος του 8ου εξαμήνου και μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου, κατά την περίοδο 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Πραγματοποιείται σε φορείς Υποδοχής του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. Η Π.Α. αντιστοιχεί συνολικά σε 10 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η επίδοση των φοιτητών στην Π.Α. μετά την ολοκλήρωσή της, αξιολογείται με τη ένδειξη επιτυχώς (Ε) ή ανεπιτυχώς (Α).
   5. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος σε εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Αυτό αντικατοπτρίζεται σε 60 ακαδημαϊκές μονάδες για κάθε ακαδημαϊκό έτος, για όλες τις προβλεπόμενες εκπαιδευτικές ενότητες, δηλαδή για τα 5 έτη σπουδών αντιστοιχούν 300 μονάδες ECTS (συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της Διπλωματικής Διατριβής) και 10 μονάδες ECTS για την υποχρεωτική Π.Α.
   6. Για τη λήψη πτυχίου και στις 2 κατευθύνσεις απαιτούνται συνολικά 310 μονάδες ΕCTS και ανάλογα με τις επιδόσεις του κάθε φοιτητή στις επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες εξάγεται ο τελικός βαθμός που αναγράφεται στο πτυχίο του και υπολογίζεται με συγκεκριμένο τρόπο και περιγράφεται παρακάτω. Ο κάθε φοιτητής όμως έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει το φάσμα απόκτησης γνώσεων παρακολουθώντας επιπλέον μαθήματα από αυτά που είναι απαιτούμενα για κάθε κατεύθυνση για την λήψη πτυχίου και μάλιστα επιλέγοντας και μαθήματα άλλης κατεύθυνσης από αυτή που επέλεξε, χωρίς όμως αυτά να αναγράφονται ούτε υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου. Αναγράφονται όμως στο Παράρτημα Διπλώματος ECTS και ενισχύουν καθοριστικά τα Προσωπικά επιτεύγματα και προσόντα του σε περιπτώσεις κινητικότητας σε Ευρωπαϊκές Χώρες που είναι εναρμονισμένες με το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων.
   7. Κάθε φοιτητής υποστηρίζεται για τις επιλογές του, την σωστή κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, τον προσανατολισμό του σε κατεύθυνση, την καθοδήγησή του και περαιτέρω συμβουλές στις επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες, από την υπηρεσία υποστήριξης και τον θεσμό του Συμβούλου Σπουδών. Για κάθε ακαδημαϊκό έτος ανατίθενται, εκ περιτροπής, καθήκοντα Συμβούλων Σπουδών σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ως ειδικοί σύμβουλοι φοιτητών, που δέχονται τους φοιτητές για παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στους φοιτητές για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επιπλέον, οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές ενημερώνονται από το προσωπικό της Γραμματείας για τα διαδικαστικά θέματα των σπουδών τους, ενώ τις πρώτες ημέρες του πρώτου εξαμήνου (μετά το πέρας των εγγραφών) διοργανώνεται με ευθύνη του Κοσμήτορα της Σχολής εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών, ενημερωτικού χαρακτήρα για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του Τμήματος.
   8. Κάθε φοιτητής στα εξάμηνα κατεύθυνσης (6ο έως 10ο) έχει δυνατότητα εντός 2 εβδομάδων από την έναρξη του εξαμήνου και την λήξη της περιόδου δήλωσης μαθημάτων, να αλλάξει μέχρι 2 μαθήματα με δήλωσή του στην Γραμματεία του Τμήματος.
   9. Όλοι ο φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος του 4ου εξαμήνου των σπουδών τους. Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να αλλάξει κατεύθυνση το αργότερο στο τέλος του 5ου εξαμήνου, αν το επιθυμεί.
   10. Για να διδαχθεί οπουδήποτε μάθημα κατεύθυνσης (επιλογής) θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από το 20% των φοιτητών της κατεύθυνσης.
   11. Τρόπος υπολογισμού βαθμού πτυχίου. Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του τίτλου σπουδών (πτυχίο) είναι εναρμονισμένος με τον οδηγό του 2015 που αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και η κατάταξη της βαθμολογίας πτυχίου θα αναφέρεται και στο Παράρτημα Διπλώματος. Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας ίσο με τον ακριβή αριθμό Πιστωτικών Μονάδων ECTS κάθε μαθήματος, σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:

   Βαθμός πτυχίου= (βαθμός μαθήματος 1 x ECTS μαθήματος + βαθμός μαθήματος 2 x ECTS μαθήματος 2 + ………. + βαθμός Πτυχιακής Διατριβής x ECTS Διπλωματικής Διατριβής) / Συνολικός αριθμός ECTS Πτυχίου.

   Στην παραπάνω σχέση δεν συμμετέχουν οι Πιστωτικές Μονάδες ECTS: α) της Πρακτικής Άσκησης, και β) των επιπλέον μαθημάτων (πλέον των απαιτούμενων για τη λήψη πτυχίου) που έχει δυνατότητα να παρακολουθήσει ο φοιτητής.

   1. Τα ακαδημαϊκά Συγγράμματα που δικαιούται κάθε φοιτητής σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσει, προτείνονται σύμφωνα με την συνάφεια των αντίστοιχων μαθημάτων από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/Ακαδημαϊκούς Συνεργάτες, εγκρίνονται από τη Γ.Σ. του τμήματος και διαχειρίζονται με ευθύνη του κάθε φοιτητή μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων του «ΕΥΔΟΞΟΣ». Δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε φοιτητές:

   α) που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου βασικού πτυχίου,

   β) για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά και για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email