Τμήμα Φυσικοθεραπείας

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας (με έδρα το Αίγιο),της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε με τον νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 4610/07-08-2019/τ. Α’) κατόπιν κατάργησης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Αποτελεί το τέταρτο εκ των πέντε ομοειδών τμημάτων της ανώτατης δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα που είναι τετραετούς φοίτησης, παρέχοντας προπτυχιακή εκπαίδευση στην Φυσικοθεραπεία. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, η λειτουργία του στο πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό περιβάλλον θα συνεισφέρει στην βελτίωση των παρεχόμενων ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.Ως αυτοδύναμο Τμήμα, θα είναι σε θέση να οργανώσει όλους τους κύκλους σπουδών και η συνύπαρξή του, στο ίδιο οικοσύστημα, με άλλα Τμήματα και επιστήμονες του Πανεπιστημίου, θα οδηγήσει σε ανάπτυξη, εξωστρέφεια και διεπιστημονικές συνεργασίες

   Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και κλινική πρακτική και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη ως Φυσικοθεραπευτές.

   Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα Φυσικοθεραπείας:

   • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα
   • Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού
   • Διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα στο αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας
   • Συνεργάζεται με παραγωγικές μονάδες, εργασιακούς και άλλους φορείς, που έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο
   • Χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
   • Αναπτύσσει στους σπουδαστές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
   • Παρακολουθεί τις όποιες εξελίξεις και αλλαγές (εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές) του γνωστικού αντικειμένου στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον
   • Βρίσκεται διαρκώς σε ετοιμότητα για να αποδεχθεί, αναλύσει και ενσωματώσει νέες απόψεις με στόχο πάντα τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σπουδών στο Τμήμα.

   Το Όραμα του Τμήματος περιλαμβάνει πέντε αλληλοεξαρτώμενες πτυχές:

   1. Την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς της Φυσικοθεραπείας, η οποία να ακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις της επιστήμης διεθνώς
   2. Την παροχή και εφαρμογή υψηλού επιπέδου εργαστηριακής και κλινικής έρευνας στους επιστημονικούς τομείς που δραστηριοποιείται το Τμήμα
   3. Την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επικεντρωμένη στους φοιτητές
   4. Την παροχή δευτέρου (επίπεδο μεταπτυχιακού) και τρίτου (επίπεδο διδακτορικού) κύκλου σπουδών στη Φυσικοθεραπεία
   5. Την διασύνδεση και συνεργασία του Τμήματος με φορείς της τοπικής κοινωνίας

   Στρατηγικοί Στόχοι του Τμήματος

   Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Τμήματος βρίσκονται σε αντιστοιχία µε την Αποστολή και το Όραµά του και αναπτύσσονται σε τρεις άξονες: Εκπαίδευση, Έρευνα και Διασύνδεση με την Κοινωνία-Εξωστρέφεια. Επιγραμματικά παρατίθενται οι στόχοι:

   • Πιστοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και συνεχής διασφάλιση της ποιότητας όλων των υπηρεσιών του Τμήματος
   • Βελτίωση της αναλογίας διδασκόντων προς φοιτητές για την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης
   • Ενίσχυση του υποστηρικτικού ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος σε τεχνικό και ειδικό διδακτικό προσωπικό
   • Άμεση λειτουργία του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του Τμήματος, με στόχο αφ’ ενός την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και αφ’ ετέρου την παραγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας
   • Διεκδίκηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων
   • Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης
   • Προαγωγή της εξωστρέφιας του Τμήματος μέσω συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού
   • Ενίσχυση δραστηριοτήτων διασύνδεσης µε το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, μέσω συνεργασίας µε παραγωγικούς φορείς και δυνατότητας επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων
   • Προφορά υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε ειδικούς πληθυσμούς μέσω συνεργασιών με φορείς στο χώρο της υγείας και στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων
   • Βελτίωση των υπαρχόντων κτιριακών υποδομών και αναβάθμιση του εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού καθώς και της βιλιοθήκης του Τμήματος

   Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα του Τμήματος

   Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του ΠΠΣ, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

   • διαθέτουν το βασικό υπόβαθρο των επιστημών υγείας και αποκατάστασης
   • εξοικειωθούν με την προσέγγιση οποιουδήποτε ασθενούς σύμφωνα με τα σύγχρονα κριτήρια βιοηθικής – δεοντολογίας, καθώς και την ανάπτυξη της σχέσης φυσικοθεραπευτή- ασθενούς
   • αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα παθήσεων και τραυματισμών με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών τεκμηρίων και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη να είναι σε θέση να επιλέγουν τα
   • καταλληλότερα θεραπευτικά μέσα και μεθόδους Φυσικοθεραπείας
   • πραγματοποιούν μια σωστά δομημένη φυσική εξέταση με βάση το ιστορικό της πάθησης και τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, επιλέγοντας αξιόπιστα και έγκυρα μέσα αξιολόγησης, και βάσει κλινικού συλλογισμού να σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και την λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς
   • αναγνωρίζουν και να κατανοούν την επίδραση των προδιαθεσικών και επιβαρυντικών παραγόντων στις διάφορες παθήσεις
   • εφαρμόζουν ολοκληρωμένα φυσικοθεραπευτικά προγράμματα για κακώσεις και παθήσεις, που να είναι ασφαλή, κατάλληλα και εξειδικευμένα για την κάθε κλινική περίπτωση
   • γνωρίζουν την λειτουργία των μονάδων υγείας όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μυοσκελετικές, νευρολογικές, καρδιοαναπνευστικές κ.α. παθήσεις και κακώσεις, καθώς και τον ρόλο κάθε επαγγελματία υγείας της διεπιστημονικής ομάδας αποκατάστασης
   • αξιολογούν ερευνητικά και σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφορικά με την αποκατάσταση των ασθενών με σκοπό να τα προσαρμόζουν στον σχεδιασμό της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης και έρευνας

   Περιγραφή του Πτυχιούχου του Τμήματος και Επαγγελματικά προσόντα του Φυσικοθεραπευτή

   Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές» ή «Φυσιοθεραπευτές» και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με ιατρούς μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, για την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, να προβαίνουν σε φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται (ΦΕΚ 222/17-09-2003).

   Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του Τμήματος είναι ικανός να προβαίνει και εκτελεί τις φυσικοθεραπευτικές πράξεις μετά από γραπτή διάγνωση του ιατρού και τις σχετικές οδηγίες του και πιο ειδικά να:

   • Αποκαθιστά τον ασθενή χρησιμοποιώντας ύστερα από Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση τα κατάλληλα, αποδοτικότερα και ασφαλέστερα ειδικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές, όπως η κινησιοθεραπεία, οι ειδικές τεχνικές κινητοποίησης, η αύξηση και μείωση της θερμοκρασίας, ο ηλεκτρικός ερεθισμός, η βιοανάδραση, η αναστολή του πόνου, η εργονομική εκπαίδευση του ασθενή και η βελτίωση της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας
   • Αξιολογεί την πρόοδο ή τη στασιμότητα της κατάστασης του ασθενούς και τροποποιεί το πρόγραμμα αποκατάστασής του,
   • Εκτελεί ερευνητικά προγράμματα που προάγουν την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας,
   • Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δυσλειτουργιών, που η Φυσικοθεραπεία επιλέγεται να αντιμετωπίσει, σε άτομα, ομάδες και κοινότητες, σχολεία και επαγγελματικούς χώρους,
   • Εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας του γνωστικού αντικειμένου,
   • Εκπαιδεύει και υποστηρίζει τον ασθενή και την οικογένειά του, με σκοπό τη λειτουργική του ανεξαρτησία.

   Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως :

   • Στελέχη του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,
   • Στελέχη του Ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με άλλη μορφή εργασιακής σχέσης,
   • Ελεύθεροι επαγγελματίες σε ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή σε κατ΄ οίκον επισκέψεις ασθενών,
   • Μπορούν δε να ιδρύουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

   Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Φυσικοθεραπείας έχουν θεσπιστεί βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 90/95 (ΦΕΚ 53/8-3-95) και ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, το επίσημο επαγγελματικό όργανο και φορέας διεκδίκησης και διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, αναβαθμίστηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με το νόμο 3599/2007.

  • Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (ΠΠΣ) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, αποτελείται από οκτώ (8) εξάμηνα φοίτησης, περιλαμβάνοντας μαθήματα που συγκεντρώνουν διακόσιες σαράντα (240) πιστωτικές μονάδες (ECTS), κατανεμημένες ισόποσα σε όλα τα εξάμηνα φοίτησης (30 ECTS ανά εξάμηνο σπουδών).

   Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων του ΠΠΣ είναι πενήντα τέσσερα (54), και αφορούν δύο κατηγορίες μαθημάτων, Υποχρεωτικά μαθήματα και Μαθήματα Επιλογής.

   Υποχρεωτικά μαθήματα για πτυχίο: 38 μαθήματα, τα οποία χωρίζονται στις εξής επιμέρους κατηγορίες μαθημάτων α) Γενικής Υποδομής: 11, β) Ειδικής Υποδομής: 8 & γ) Ειδικότητας: 19.

   Μαθήματα Επιλογής για πτυχίο: 16 σύνολο (εκ των οποίων επιλέγουν οι φοιτητές 7 ή 8, ανάλογα με το εάν επιλέξουν Πτυχιακή Εργασία ή 2 μαθήματα αντ’ αυτής).

   Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων του ΠΠΣ είναι πενήντα τέσσερα (54), και αφορούν δύο κατηγορίες μαθημάτων, Υποχρεωτικά μαθήματα (38 μαθήματα) και Μαθήματα Επιλογής (16 μαθήματα).

   Τα Υποχρεωτικά μαθήματα δηλώνονται και πρέπει να παρακολουθηθούν επιτυχώς από όλους τους φοιτητές, ενώ από το σύνολο των 16 Μαθημάτων Επιλογής, ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει και να φέρει εις πέρας τα 7 ή 8 μαθήματα (ανάλογα με το εάν επιλέξει Πτυχιακή Εργασία ή 2 μαθήματα αντ’ αυτής στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών).

   Στο 1ο (Α’) Εξάμηνο δηλώνονται όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, σύνολο 30 Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ ή ECTS), τα οποία αναγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

   Οι φοιτητές οφείλουν στην αρχή του κάθε εξαμήνου να δηλώσουν μαθήματα συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων 30 που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησής τους. Επίσης, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα στα οποία δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς, με συνολικό αριθμό επιπλέον ECTS μέχρι 30. Υποχρεωτικά, η δήλωση των μαθημάτων θα ξεκινά με τα μαθήματα των μικρότερων εξαμήνων στα οποία ο φοιτητής δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς (π.χ. αν κάποιος φοιτητής οφείλει μαθήματα του Α’, Γ’, και Ε’ εξαμήνου, υποχρεούται να δηλώσει πρώτα τα μαθήματα του Α’ που χρωστάει, μετά του Γ’ κ.ο.κ. μέχρι να συμπληρώσει τον ανώτερο αριθμό των ECTS που δικαιούται).

   Στο Β, Δ, Ε, ΣΤ & Ζ Εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει Μαθήματα Επιλογής που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησής του (χειμερινό ή εαρινό) μέχρι να συμπληρώσει τον αριθμό των 30 ECTS που απαιτούνται.

   Στο 8 ο (Η’) Εξάμηνο ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να δηλώνει την Πτυχιακή Εργασία (Μάθημα Επιλογής) ή 2 άλλα μαθήματα (αντ’ αυτής) από τη λίστα μαθημάτων Επιλογής του Εαρινού Εξαμήνου.

   Κατά την δήλωση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική η τήρηση των αλληλοεξαρτήσεων (προαπαιτούμενων – εξαρτώμενων) η οποία αναλύεται στον σχετικό Πίνακα 6.

   Για την δήλωση της «Κλινικής Πρακτικής στη Φυσικοθεραπεία» είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων Ειδικότητας μέχρι και το Ζ’ Εξάμηνο

   Κανόνες Αποφοίτησης

   Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου είναι η φοίτηση 8 διδακτικών εξαμήνων, η επιτυχής παρακολούθηση των Υποχρεωτικών μαθημάτων (38 μαθήματα) καθώς και αριθμού μαθημάτων Επιλογής μέχρι την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 μονάδων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 16 Μαθημάτων Επιλογής, ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει και να φέρει εις πέρας τα 7 ή 8 μαθήματα (ανάλογα με το εάν έχει επιλέξει Πτυχιακή Εργασία ή 2 μαθήματα αντ’ αυτής στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email