Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής απαρτίζεται από δύο τομείς: τον Τομέα Φιλοσοφίας και τον Τομέα Παιδαγωγικής. Προσφέρει:

   • πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (με κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής), καθώς και 2 μεταπτυχιακά προγράμματα:
   • στη Φιλοσοφία
   • στην Παιδαγωγική

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος υπάγονται στον κλάδο Π.Ε. 02, Φιλολόγων και μπορούν να εργαστούν ως φιλόλογοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιπρόσθετα διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

   Στο Τμήμα προσφέρονται 2 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών: ένα από τον Τομέα Φιλοσοφίας και ένα από τον Τομέα Παιδαγωγικής.
   Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων της Παιδαγωγικής και Φιλοσοφικής Επιστήμης.

  • Γενικές Πληροφορίες

    

   Διάρκεια Σπουδών

   Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Δήλωση εγγραφής:

   Στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ. και τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση εγγραφής στο Τμήμα.

   Επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν τη φοιτητική τους ιδιότητα: «Το άρθρο 80 παρ. 9 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και ε΄ του Ν.4009/11 [περί απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας φοιτητών και φοιτητριών που εισήχθησαν έως και το 2006-07], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται αφότου ίσχυσε. Η φοιτητική ιδιότητα των υπαχθέντων στην καταργούμενη διάταξη θεωρείται ως μηδέποτε απολεσθείσα και όλες οι πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση αυτή θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες» (Ν.4327/15, άρθρο 33). Επίσης, φοιτητές και φοιτήτριες που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα λόγω μη εγγραφής σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα επανεγγράφονται με έγγραφη αίτησή τους στο Τμήμα και συνεχίζουν τη φοίτησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) για τη διακοπή σπουδών (Ν.4415/16, άρθρο 56).

   Μερική φοίτηση:

   Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως “φοιτητές μερικής φοίτησης”, ύστερα από αίτησή τους. Ο Οργανισμός του Α.Π.Θ. θα ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή των παραπάνω, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη διευκόλυνση της φοίτησης των φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρία.

   Διακοπή φοίτησης:

   Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν, ύστερα από αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισμό του Α.Π.Θ. καθορίζεται η σχετική διαδικασία. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός εάν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

   Προγράμματα Σπουδών

   Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και εξής ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 ECTS που αντιστοιχούν σε 45 μαθήματα. Το ΝΠΣ είναι διαθέσιμο στη σελίδα 31 του Οδηγού Σπουδών.

   Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2003‐04 έως και το ακαδ. έτος 2010-11 ακολουθούν το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ): για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 244 ECTS στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή 242 ECTS στην Κατεύθυνση Παιδαγωγικής, που αντιστοιχούν σε 55 μαθήματα. Το ΠΠΣ είναι διαθέσιμο στη σελίδα 36 του Οδηγού Σπουδών.

   Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 ακολουθούν Πρό­γραμμα Σπουδών, σύμφωνα με το οποίο για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 225 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Φοιτητές και φοιτήτριες επέλεξαν κάποιο μάθημα κορμού βάσει εκείνου του Προγράμματος Σπουδών, χωρίς να το έχουν κατοχυρώσει, μπορούν να πάρουν αντί αυτού ως αντικατάσταση κάποιο μάθημα κατεύθυνσης από το νέο πρόγραμμα σπουδών.

   Δήλωση μαθημάτων

   Στην αρχή κάθε εξαμήνου, μετά την έναρξη των μαθημάτων και σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εγγράφονται και υποβάλλουν στην ηλεκτρονική γραμματεία του Τμήματος (https://sis.auth.gr  ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών) δήλωση των μαθημάτων που προτίθενται να παρακολουθήσουν και στα οποία θα έχουν δικαίωμα να εξετασθούν στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων. Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματεία, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Νησίδα Υπολογιστών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος).

   Το σύνολο των εξαμηνιαίων μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του νέου προγράμματος σπουδών (εισαχθέντες 2011/12–) είναι επτά (7), ενώ οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου και άνω μπορούν να δηλώσουν έως και εννέα (9) μαθήματα –ανεξαρτήτως, και στις δύο περιπτώσεις, του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μονάδων ECTS. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του παλιού προγράμματος σπουδών (2003-2010) μπορούν να δηλώσουν έως και δέκα (10) μαθήματα.

   Για τη δήλωση των Διδακτικών Μεθοδολογιών, που συνδυάζονται με την Πρακτική Άσκηση Β΄ Κύκλου, βλ. σελ. 41 του Οδηγού Σπουδών και τις σχετικές ανακοινώσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.

   Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus κατά τη διάρκεια της απουσίας τους στο εξωτερικό “μεταφέρουν” τυπικά το τρέχον εξάμηνο σπουδών τους από το Α.Π.Θ. στο ίδρυμα που τους υποδέχθηκε. Για τον λόγο αυτόν δεν δικαιούνται να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων στο εξάμηνο εκείνο στο Τμήμα μας.

   Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δικαιούνται να αντικαταστήσουν τους βαθμούς συνολικά δύο (2) μαθημάτων από τα 30 κατ’ επιλογήν μαθήματα που οφείλουν για την απόκτηση πτυχίου (δηλ. εκτός από τον βαθμό στα δώδεκα μαθήματα κορμού και τις τρεις διδακτικές μεθοδολογίες). Γι’ αυτό, όταν συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων ανά κατηγορία, δικαιούνται να δηλώσουν πρόσθετα μαθήματα για εξέταση· ο προακτέος βαθμός κάθε τέτοιου μαθήματος (έως δύο μαθήματα) αντικαθιστά τον χαμηλότερο βαθμό άλλου μαθήματος της ίδιας κατηγορίας (Κατεύθυνσης Φ ή Π, ΦΚ, ΑΕΦ/ΛΦΙ, ΝΕΦ/ΜΕΦ, Ιστορίας, Ξένης γλώσσας, Ελεύθερης Επι­λογής). Τα μαθήματα των οποίων ο βαθμός αντικαθίσταται δεν συνυπολογίζονται στον βαθμό πτυχίου αλλά περιλαμβάνονται στην αναλυτική βαθμολογία (και δεν μπορεί να ξεπερνούν τα πέντε [5]).

   Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται με βάση τον κωδικό τους αριθμό. Φοιτητές/τριες που έχουν προακτέο βαθμό σε μάθημα με κωδικό είτε του ΠΠΣ είτε του ΝΠΣ δεν επιτρέπεται να το δηλώσουν για δεύτερη φορά, (α) αν έχει ίδιο τίτλο/περιεχόμενο αλλά διαφορετικό κωδικό και (β) αν έχει ίδιο κωδικό αλλά διαφορετικό τίτλο/περιεχόμενο.

   Συγγράμματα:

   Η επιλογή συγγράμματος γίνεται με ηλεκτρονική δήλωση σε ημερομηνία που ανακοι­νώνεται μετά την έναρξη του εξαμήνου, αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκλη­ρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», http://eudoxus.gr. Η εμπρόθεσμη δήλωση είναι αναγκαία προϋπόθεση για την παραλαβή του συγγράμματος. Ο συνολικός αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούται κάθε φοιτητής και φοιτήτρια είναι ίσος με τον ελάχιστο αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου και για τα οποία προσφέρεται σύγγραμμα μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΣ».

   Επιλογή Κατεύθυνσης:

   Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιλέξουν την Κατεύθυνση σπουδών που επι­θυμούν (Φιλοσοφία ή Παιδαγωγική) στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων από το 3ο εξάμηνο και το αργότερο στην αρχή του 5ου εξαμήνου. Η επιλογή Κατεύθυνσης είναι  προϋπόθεση για τη δήλωση μαθημάτων αυτής της Κατεύθυνσης.

   Φοιτητής και φοιτήτρια που δεν έχουν δηλώσει Κατεύθυνση μπορούν να δηλώσουν μάθημα Κατεύθυνσης μόνο μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα. Το μάθημα θα τους πιστωθεί αναλόγως της Κατεύθυνσης που θα δηλώσουν αργότερα, δηλ. ως μάθημα είτε Κατεύθυνσης είτε Ελεύθερης Επιλογής).

   Αξιολόγηση μαθημάτων

   Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντές τους. Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική ανώνυμη αξιολόγηση προσφέρει σημαντική ανατροφοδότηση με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών.

   Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ: http://qa.auth.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.edlit.auth.gr).

   Εξετάσεις

   Για κάθε μάθημα, είτε διδάσκεται σε ένα εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους (χειμερινό ή εαρινό) είτε διδάσκεται και στα δύο εξάμηνα (από τον ίδιο ή διαφορετικό καθηγητή), υπάρχουν δύο (2) εξεταστικές περίοδοι. Η πρώτη περίοδος ορίζεται αμέσως μετά τη λήξη του εξαμήνου που διδάσκεται· η δεύτερη ορίζεται τον Σεπτέμβριο.

   Σε περίπτωση αποτυχίας και στις δύο εξεταστικές ενός εξαμήνου (α) σε υποχρεωτικό μάθημα (δηλαδή στα μαθήματα κορμού, τις διδακτικές μεθοδολογίες και την πληροφορική): οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να το επαναλάβουν σε επόμενο εξάμηνο όταν προσφερθεί, αφού προηγουμένως το (ξανα)δηλώσουν. (β) Σε περίπτωση αποτυχίας στα άλλα μαθήματα: μπορούν στη θέση του κάθε μαθήματος να δηλώσουν είτε το ίδιο, εάν προσφερθεί πάλι, είτε κάποιο άλλο της ίδιας κατηγορίας.

   Αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος είναι η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική δήλωσή του στο εξάμηνο που διδάσκεται. Δεν γίνεται δεκτός βαθμός εξέτασης σε αδήλωτο μάθημα.

   Πρόσθετες εξετάσεις: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (8 εξάμηνα) έχουν τη δυνατότητα σε επόμενες εξεταστικές περιόδους, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να εξεταστούν σε οφειλόμενα μαθήματα παλαιότερων εξαμήνων, εφόσον τα ξαναδηλώσουν, ανεξάρτητα από το εξάμηνο στο οποίο διδάσκονται.

   Πτυχιακή εργασία

   Οι φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο και άνω έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο της Κατεύθυνσης που ακολουθούν. Η δήλωση της εργασίας γίνεται κατά την περίοδο δήλωσης των μαθημάτων, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, με κατάθεση ειδικού έντυπου (https://www.edlit.auth.gr/secretariat) στη Γραμματεία του Τμήματος:

   Η πτυχιακή εργασία, εφόσον βαθμολογηθεί με προακτέο βαθμό, πιστώνεται με τις ακόλουθες μονάδες:

   α) στην Κατεύθυνση Φιλοσοφίας με 12 ECTS που αντιστοιχούν σε δύο (2) μαθήματα Κατεύθυνσης· η εργασία πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον 10.000 λέξεις, χωρίς τη βιβλιογραφία, τυχόν παραρτήματα κ.ά.·

   β) στην Κατεύθυνση Παιδαγωγικής με 8 ECTS που αντιστοιχούν στα δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

   Σε περίπτωση δήλωσης πτυχιακής εργασίας ο αριθμός μαθημάτων προς δήλωση (εκτός της πτυχιακής) είναι για το εξάμηνο δήλωσής της επτά (7) για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Νέου ΠΣ και οκτώ (8) για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παλαιού ΠΣ.

   Ο βαθμός πτυχίου

   Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα. Η κλίμακα των προβιβάσιμων βαθμών και του βαθμού πτυχίου είναι: η εξής: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6,50-8,49), Καλώς (5-6,49).

   Ο βαθμός του πτυχίου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14.1/Β3/2166 (ΦΕΚ Β΄ 308/ 18.6.1987) υπολογίζεται ως εξής: (α) Το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 1,5 (που είναι ο συντελεστής βαρύτητας για τα τρίωρα μαθή¬ματα) και δίνει το γινόμενο Α. (β) Ο αριθμός όλων των μαθημάτων (45 ή 55, αναλόγως του Προγράμματος Σπουδών) πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 1,5 και δίνει το γινόμενο Β. (γ) Το πηλίκον της διαίρεσης των δύο γινομένων (Α : Β) είναι ο βαθμός του πτυχίου.

   Σε περίπτωση που βαθμολογείται πτυχιακή εργασία, ο υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου γίνεται ως εξής: (α) Το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων (εκτός από την πτυχιακή) πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 1,5 (που είναι ο συντελεστής για τα τρίωρα μαθήματα) και δίνει το γινόμενο Α1. (β) Ο βαθμός της πτυχιακής πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2 (που είναι ο ανώτατος συντελεστής βαρύτητας) και δίνει το γινόμενο Α2. (γ) Προστίθενται τα δύο γινόμενα Α1 + Α2 και δίνουν το άθροισμα Α. (δ) Ο αριθμός όλων των μαθημάτων (εκτός από την πτυχιακή: 43 ή 53, αναλόγως του Προγράμματος Σπουδών) πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 1,5 και δίνει το γινόμενο Β1. (ε) Στο γινόμενο Β1 προστίθεται το 2 (συντελεστής πτυχιακής) και δίνει το άθροισμα Β. (στ) Το πηλίκον της διαίρεσης του Α με το Β (Α : Β) είναι ο βαθμός του πτυχίου.

   Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις

   Συνολικά, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να κάνουν τις ακόλουθες ηλεκτρονικές δηλώσεις, μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας και όπως αναφέρεται παραπάνω:

   Στην αρχή κάθε εξαμήνου:

   (α) δήλωση εγγραφής

   (β) δήλωση μαθημάτων

   (γ) δήλωση συγγραμμάτων.

   Στην αρχή 3ου–5ου εξαμήνου:

   (δ) δήλωση κατεύθυνσης σπουδών (γίνεται μαζί με τη δήλωση μαθημάτων).

   Σε όσα μαθήματα τίθεται μέγιστος αριθμός δηλώσεων, ο αριθμός αυτός θα συμπληρωθεί με τρόπο επιλογής που ανακοινώνεται πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email