Τμήμα Φιλολογίας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς:

   • τον Τομέα Κλασικών Σπουδών,
   • τον Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (Μ.Ν.Ε.Σ.) και
   • τον Τομέα Γλωσσολογίας.

   Το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τετραετούς φοίτησης από το οποίο οι φοιτητές αποφοιτούν με ειδίκευση είτε Κλασικών Σπουδών, είτε Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, είτε Γλωσσολογίας και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο διαρθρώνεται σε δύο κύκλους:
   α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) το οποίο απονέμεται ύστερα από την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών,
   β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) το οποίο είναι ενιαίο και απονέμεται ύστερα από την ολοκλήρωση και του δεύτερου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών.

   Το Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ λειτουργεί ως αυτόνομο Τμήμα από το 1984-1985, όταν η παλαιά ενιαία Φιλοσοφική Σχολή χωρίστηκε σε επιμέρους Τμήματα με τον Νόμο 1268/82 (ΦEK 87/16.7.82). Στη διάρθρωση και το πρόγραμμα της ενιαίας Φιλοσοφικής Σχολής οι ειδικότητες Κλασικών Σπουδών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και Γλωσσολογίας, που αποτέλεσαν στη συνέχεια το Τμήμα Φιλολογίας, κατείχαν ζωτικό ρόλο και εκπροσωπήθηκαν από σπουδαίους θεράποντες της Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας. Συνεχιστές του έργου τους υπήρξαν επίσης αρκετοί διαπρεπείς καθηγητές του Τμήματος Φιλολογίας που υπηρετούσαν ήδη στην ενιαία Φιλοσοφική Σχολή και διασφάλισαν την ομαλή μετάβαση στο νέο σχήμα. Περισσότερα για την ιστορία του Tμήματος Φιλολογίας μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στον τόμο Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Tα πρώτα 75 χρόνια, Θεσσαλονίκη 2000 (University Studio Press).

   Από την ίδρυσή του το Τμήμα Φιλολογίας λειτουργεί με τρεις Τομείς, τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών και τον Τομέα Γλωσσολογίας, παρέχοντας τη δυνατότητα λήψης πτυχίων σε όλους τους κύκλους σπουδών: προπτυχιακό (πτυχίο με ειδίκευση ανά Τομέα), μεταπτυχιακό και διδακτορικό, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους. Στόχος όλων των μελών του Τμήματος Φιλολογίας είναι η διαμόρφωση καταρτισμένων φιλολόγων και γλωσσολόγων που γνωρίζουν και μελετούν την ελληνική γλώσσα και γραμματεία στη διαχρονία τους και στις σχέσεις τους με άλλους πολιτισμούς, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και τις σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις της έρευνας. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία δασκάλων ικανών να υπηρετήσουν τα φιλολογικά μαθήματα στην ελληνική εκπαίδευση αλλά και νέων ερευνητών που έχουν διάθεση και ικανότητα να εμβαθύνουν στην επιστημονική έρευνα και να στελεχώσουν ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

  • Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

   Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Φιλολογίας οι φοιτητές και φοιτήτριες απαιτείται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και κατe5πιλογή υποχρεωτικά. Οι τρεις ειδικεύσεις του Τμήματος είναι: Α. Κλασικών Σπουδών, Β. Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών και Γ. Γλωσσολογίας. Τα κατe5πιλογή υποχρεωτικά μαθήματα δηλώνουν την ειδίκευση. Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται είτε γραπτά είτε προφορικά είτε μέσω εργασίας είτε με συνδυασμό κάποιων από τους παραπάνω τρόπους.

   Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν πρωτίστως την ελληνική γλώσσα και γραμματεία συγχρονικά και διαχρονικά στην ιστορική της εξέλιξη από την αρχαιότητα έως σήμερα, αλλά και τη λατινική γλώσσα και γραμματεία, τη θεωρία της λογοτεχνίας και τη συγκριτική γραμματολογία, καθώς και τη γλωσσολογία. Στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή της φιλολογικής και της γλωσσολογικής επιστήμης, καθώς και των γραμματολογικών σπουδών. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που εξασφαλίζουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους/τις αποφοίτους του στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, των εκδόσεων, της μετάφρασης και του πολιτισμού γενικότερα.

   Συνεπώς οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος Φιλολογίας, ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει, δύνανται να έχουν αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες: (α) τη διδασκαλία των φιλολογικών και γραμματολογικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (β) τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης, (γ) την υποστήριξη της φιλολογικής και γλωσσολογικής έρευνας σε ερευνητικούς φορείς, κέντρα και ιδρύματα, (δ) τη συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ελληνικής λογοτεχνίας και για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης, (ε) την κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (στ) την επιλογή και προώθηση εκδοτικής ύλης και σειρών σε εκδοτικούς οίκους, (ζ) τη φιλολογική επιμέλεια εκδόσεων, (η) την έκδοση κειμένων της αρχαίας ελληνικής, λατινικής, μεσαιωνικής ελληνικής, παλαιότερης νέας ελληνικής και νέας ελληνικής γραμματείας, (θ) τη μετάφραση κειμένων της αρχαίας ελληνικής, λατινικής και μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας, (ι) την επεξεργασία φυσικού λόγου μέσω υπολογιστικών εργαλείων, (ια) τη διεξαγωγή έρευνας και τη συγγραφή μελετών στα πεδία της κλασικής φιλολογίας, της μεσαιωνικής ελληνικής φιλολογίας, της νέας ελληνικής φιλολογίας και της γλωσσολογίας.

   Οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος Φιλολογίας, εκτός της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν επιπλέον την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες, 3) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 4) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδες, καθώς και σε διεθνές ή και σε διεπιστημονικό περιβάλλον, 5) να παράγουν ιδέες και γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται έργα, 6) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα καθώς και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.

   Επαγγελματικό καθεστώς

   Δεν υπάρχει.

   Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

   Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

   Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

   Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10):

   • Άριστα : 8,50-10,00
   • Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
   • Καλώς: 5,0- 6,49
   • Ανεπιτυχώς: 0-4,99

   Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

   Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

   8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.

   Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email