Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  ανήκει στη Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1920 υπό την ονομασία Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.) και είναι το πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στον τομέα της Γεωπονίας και το τρίτο από πλευράς αρχαιότητας, μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

   Σκοπός του Τμήματος

   Το Tμήμα ΕΖΠΥ αποσκοπεί στη δημιουργία άρτια καταρτισμένων επιστημόνων ικανών να εφαρμόζουν τις αρχές της βιολογίας, της τεχνολογίας και της οικονομίας σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή, διαχείριση και διατήρηση των παραγωγικών ζώων και των κατάλληλων για μαζική παραγωγή υδρόβιων οργανισμών.

   Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος

   Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος ΕΖΠ αποτελεί τη δέσμευση του Τμήματος για τη συνεχή διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της έρευνας και όλων των δραστηριοτήτων του Τμήματος, αναγνωρίζοντας ότι την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας φέρει το ίδιο το Τμήμα και τα μέλη του.

   Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος συνίσταται στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του αλλά και στη διασφάλιση ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για τα μέλη του.

   Το Τμήμα ΕΖΠ δεσμεύεται να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα εκπαίδευσης και να αναμορφώνει κατάλληλα τα προγράμματα σπουδών του, καθώς επίσης και να παράγει υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο, με τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας. Να παρακολουθεί και αναλύει τους δείκτες επίδοσης με στόχο τη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και το συνολικό έργο του Τμήματος.

   Κάθε μέλος του Τμήματος πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του που είναι η υποστήριξη της μάθησης, της καινοτομίας, της επιδίωξης της αριστείας καθώς και της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία και την έρευνα.

   Επιστημονικό Αντικείμενο

   Το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος είναι σαφώς διεπιστημονικό δεδομένου ότι συνδυάζει Γενετική, Διατροφή, Φυσιολογία, Μοριακή Βιολογία, Τεχνολογία, Υγιεινή, Βιοτεχνολογία, Οικονομία, Ηθολογία, και Διαχείριση. Κατά συνέπεια το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει ένα σημαντικό εύρος γνωστικών αντικειμένων όπως: Ανατομία-Φυσιολογία, Διατροφή, Γενετική, Εκτροφή αγροτικών ζώων, ιχθύων, διθύρων μαλακίων και δεκάποδων καρκινοειδών. Επίσης περιλαμβάνει τη μελέτη της εκτροφής διαφόρων ειδών ζώων, όπως: βοοειδή, βουβάλια, πρόβατα, αίγες, πτηνά (όρνιθες, πάπιες, χήνες, στρουθοκάμηλοι), χοίροι,, μονοπλα, κουνέλια, ελάφια, ζαρκάδια και υδρόβιων οργανισμών, με σκοπό την παραγωγή γάλακτος, κρέατος, μαλλιού, αυγών και ιχθύων, διθύρων μαλακίων (μύδια, στρείδια) και δεκάποδων καρκινοειδών (γαρίδες, αστακοί).

   Προοπτική απασχόλησης/εργασίας

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος στελεχώνουν δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οργανισμούς του Δημοσίου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τράπεζες, Τεχνικά Λύκεια κλπ.) , τον ιδιωτικό τομέα (κτηνοτροφικές, ιχθυοτροφικέςκαι μυδοτροφικές επιχειρήσεις, εργοστάσια παρασκευής ζωοτροφών, φαρμακευτικές εταιρίες κλπ..) ή ακόμη δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Μέρος αυτών απασχολούνται ως ερευνητές σε διάφορα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, ή σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  • Οι σπουδές διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνουν:

   1. έξι εξάμηνα βασικού κορμού από τα οποία τέσσερα εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο και 4ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (5ο και 6ο) γενικής γεωπονικής υποδομής
   2. τρία εξάμηνα (7ο, 8ο και 9ο) προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης και ένα εξάμηνο (10ο), που διατίθεται για την εκπόνηση της πτυχιακής ερευνητικής μελέτης και για σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.

   Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και αντίστοιχο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις.

   Σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται το πολύ επτά μαθήματα για καθένα από τα οποία προβλέπονται συνήθως τρεις ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και δύο ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ή φροντιστηρίων την εβδομάδα, χωρίς ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας να υπερβαίνει συνήθως τις 32 εβδομαδιαίως. Στα πρώτα έξι εξάμηνα περιλαμβάνονται και μαθήματα επιλογής σχετικά με τα Τμήματα που ακολουθούν οι φοιτητές. Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 (απόφαση Συγκλήτου 294/20.6.02) αρχίζει να ισχύει ο θεσμός των διδακτικών μονάδων, αρχής γενομένης από το 1ο και 2ο εξάμηνο.

   Στα πρώτα έξι εξάμηνα διδάσκεται ως υποχρεωτικό (για όσους δεν έχουν αναγνωρισμένο τίτλο γνώσεων σε ξένη γλώσσα) το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Γ.Π.Α. (Συνεδρία: 13/9/94) λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Συγκλήτου (152/28.5.92 και 166/13.7.93) σχετικά με τη καθιέρωση ως υποχρεωτικού του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας, αποφάσισε το μάθημα των αγγλικών, καίτοι αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα εντασσόμενο στα πρώτα έξι εξάμηνα, να μη βαθμολογείται με τη καθιερωμένη βαθμολογική κλίμακα, αλλά με το χαρακτηρισμό “επαρκώς” ή “μη επαρκώς” για κάθε εξεταστική περίοδο. Δεν απονέμεται πτυχίο σε τελειοφοίτους εάν δεν έχει κοινοποιηθεί στη Γραμματεία του Ιδρύματος η επάρκεια στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Για την αγγλική γλώσσα επάρκεια δίδεται με την προσκόμιση τίτλου επιπέδου τουλάχιστον Lower ενώ για την γαλλική γερμανική και ιταλική γλώσσα απαιτείται χαρακτηρισμός επάρκειας από επιτροπή αποτελούμενη από τις Καθηγήτριες ξένων γλωσσών του Ιδρύματος και από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος με μεταπτυχιακές σπουδές 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας σε χώρα με επίσημη γλώσσα μία εκ των ανωτέρω. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται στην αρχή εκάστου ακαδημαϊκού έτους με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

   Ο αριθμός των μαθημάτων που επιτρέπεται να παρακολουθεί ένας φοιτητής ανά εξάμηνο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μαθημάτων (ν) που περιλαμβάνει το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένο κατά 3, δηλαδή ν+3.

   Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και δεν επιτρέπονται απουσίες σε περισσότερες από το 1/5 των προβλεπόμενων ασκήσεων ή φροντιστηρίων.

   Η εγγραφή των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο είναι υποχρεωτική. Η εγγραφή γίνεται στις Γραμματείες των Τμημάτων. Η περίοδος εγγραφής για τα χειμερινά εξάμηνα είναι συνήθως μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου και για τα εαρινά μεταξύ 10-25 Ιανουαρίου.

   Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν τα μαθήματα επιλογής των εξαμήνων. Η δήλωση γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή των φοιτητών στα εξάμηνα.

   Διάρκεια Σπουδών

   Από τα δέκα συνολικά Εξάμηνα τα πέντε (1ο, 3ο, 5ο, 7ο και 9ο) είναι τα Χειμερινά και τα άλλα πέντε (2ο, 4ο, 6ο, 8ο και 10ο) είναι τα Εαρινά.

   Η αλληλουχία των μαθημάτων, μέσα στα χρονικά πλαίσια που αναφέρθηκαν, προϋποθέτει την κανονική συμμετοχή του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία για την ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη του πτυχίου του μέσα σε πέντε χρόνια από την εισαγωγή του στο Γ.Π.Α. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τα πρότυπα προγράμματα σπουδών και δείχνουν το σύνολο των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του φοιτητή. Δεν είναι όμως δεσμευτικά και ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει ο ίδιος ένα μέρος των μαθημάτων που θα παρακολουθεί κατά Εξάμηνο, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια των σπουδών του.

   Εκπαιδευτικές Εκδρομές

   Οι εκπαιδευτικές εκδρομές που πραγματοποιούνται από το Τμήμα είναι υποχρεωτικές για τους φοιτητές και αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές εγκρίνονται από τη Σύγκλητο ύστερα από προτάσεις των Τμημάτων και πραγματοποιούνται μετά το πέρας των μαθημάτων των εαρινών εξαμήνων και πριν από την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές εκδρομές σε επιλεγμένες ημερομηνίες για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών των εξειδικεύσεων. Μέρος των δαπανών συμμετοχής στις εκδρομές των φοιτητών καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

   Εξεταστικές Περίοδοι

   Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Στο τέλος κάθε Εξαμήνου προβλέπεται εξέταση σε όλα τα διδαχθέντα μαθήματα. Οι φοιτητές αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, μετά από δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία του Τμήματός τους, όπου δηλώνουν τα ν+3 μαθήματα στα οποία πρόκειται να λάβουν μέρος (ν ο αριθμός των μαθημάτων του εξαμήνου και 3 τα δηλούμενα μαθήματα από τα αντίστοιχα προηγούμενα εξάμηνα).

   Το Σεπτέμβριο οι φοιτητές μπορούν να εξετασθούν σε όλα τα μαθήματα και εργαστήρια των δύο τελευταίων Εξαμήνων και επί πλέον σε έξι μαθήματα και έξι εργαστήρια από προηγούμενα Εξάμηνα. Οι φοιτητές που έχουν καλύψει στο σύνολο ή μερικώς τις εξεταστικές απαιτήσεις των μαθημάτων και εργαστηρίων των δύο τελευταίων Εξαμήνων, μπορούν ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων και εργαστηρίων στα οποία εξετάσθηκαν επιτυχώς, να δώσουν μέχρι και δώδεκα μαθήματα και δώδεκα εργαστήρια από προηγούμενα Εξάμηνα.

   Οι εξετάσεις στη θεωρία ενός μαθήματος και στις αντίστοιχες εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις είναι ανεξάρτητες και η επίδοση του φοιτητή βαθμολογείται χωριστά. Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο της επίδοσης στη θεωρία και στην εργαστηριακή ή φροντιστηριακή άσκηση. Η βαθμολογία δίνεται με τους πρώτους 10 αριθμούς και το μηδέν. Βάση επιτυχίας αποτελεί ο βαθμός πέντε (5).

   Πτυχιακή Μελέτη

   Η πτυχιακή μελέτη αποτελεί ειδική ερευνητική εργασία την οποία είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει κάθε φοιτητής και να την υποβάλει σε τρία ανάτυπα υπό μορφή δακτυλογραφημένου τεύχους για εξέταση.

   Για τον καθορισμό του θέματος της πτυχιακής μελέτης ο φοιτητής αποτείνεται κατά προτεραιότητα στα Εργαστήρια του Τμήματός του. Αν συντρέχουν ειδικοί επιστημονικοί λόγοι, είναι δυνατόν ο φοιτητής να αποτείνεται για τον καθορισμό θέματος πτυχιακής μελέτης σε άλλα Εργαστήρια ή Φροντιστήρια του Ιδρύματος. Το θέμα της μελέτης, ο κύριος σύμβουλος Καθηγητής και η τριμελής συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα στον οποίο ανήκει ο κύριος σύμβουλος Καθηγητής και γνωστοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος.

   Η ανάθεση θέματος πτυχιακής μελέτης γίνεται με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει εκπληρώσει επιτυχώς όλες τις εξεταστικές υποχρεώσεις των οκτώ πρώτων εξαμήνων. Εξαίρεση γίνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής έχει αποτύχει σε τρία το πολύ μαθήματα μετά την πάροδο των οκτώ εξαμήνων.

   Η εξέταση της πτυχιακής μελέτης γίνεται μόνο εφόσον ο φοιτητής έχει εκπληρώσει επιτυχώς όλες τις εξεταστικές υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών. Η εξέταση γίνεται δημόσια από την τριμελή συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο κύριος σύμβουλος, σε χρόνο που καθορίζεται από την επιτροπή. Κατά την εξέταση ο φοιτητής αναπτύσσει προφορικά την εργασία του και απαντά σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής. Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί χωριστά και ο τελικός βαθμός της πτυχιακής μελέτης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των τριών εξεταστών. Η μελέτη κρίνεται επιτυχής, αν ο τελικός βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5) και οι βαθμοί δύο τουλάχιστον εξεταστών είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του πέντε (5). Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής υποβάλλεται σε δεύτερη εξέταση, αφού συμπληρώσει και διορθώσει τη μελέτη του σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής. Σε περίπτωση και νέας αποτυχίας, ο φοιτητής υποχρεώνεται να εκπονήσει άλλη πτυχιακή μελέτη με το ίδιο ή διαφορετικό θέμα.

   Πρακτική Εξάσκηση

   Η πρακτική εξάσκηση αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών πάνω στα προβλήματα της γεωργίας διαφόρων περιοχών της χώρας. Πραγματοποιείται στα εργαστήρια του Ιδρύματος, σε εργαστήρια κρατικών ιδρυμάτων, σε υπηρεσίες και ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων Υπουργείων με σχετικό αντικείμενο, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς ή και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργαστήρια που κατά την κρίση του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα παροχής συστηματικής εμπειρίας και γνώσης. Η πρακτική εξάσκηση είναι τετράμηνη και πραγματοποιείται από τους φοιτητές 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου στις θερινές διακοπές των μαθημάτων, δηλαδή στις περιόδους Ιουλίου-τέλος Σεπτεμβρίου. Η όλη διαδικασία της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών γίνεται με ευθύνη του Τμήματος, το οποίο καθορίζει τους τόπους πρακτικής εξάσκησης και την κατανομή των φοιτητών σ’ αυτούς, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Μέχρι και το ακαδημαικό έτος 2008 / 2009 με απόφαση Συγκλήτου (συνεδρία 316/23.3.04) θα ισχύουν τα εξής:

   i) Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων θα αποφασίζουν αν η πρακτική εξάσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του 6ου εξαμήνου σπουδών από τους φοιτητές.
   ii) Μέρος της πρακτικής εξάσκησης, μέχρι δύο (2) μήνες θα μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου σπουδών. Η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος με βάση συγκεκριμένα αιτήματα των φοιτητών και κριτήρια τα οποία θα καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
   iii) Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το 10ο εξάμηνο και δεν έχουν συμπληρώσει την πρακτική εξάσκησή τους μπορούν να την πραγματοποιήσουν καθόλη τη διάρκεια του έτους.

   Επίσης όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση, η Σύγκλητος αποφάσισε, ότι το Ίδρυμα θα καλύπτει τη σχετική δαπάνη που απαιτείται προκειμένου οι φοιτητές να είναι καλυμμένοι ασφαλιστικά για τον κίνδυνο ατυχήματος κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης. Κάθε φοιτητής στο τέλος εκάστου διμήνου πρακτικής εξάσκησης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης, Ημερολόγιο εργασιών θεωρημένο από το διευθυντή του φορέα πραγματοποίησης της πρακτικής του εξάσκησης καθώς και Έκθεση πάνω στην εμπειρία και γνώση που απόκτησε κατά το δίμηνο. Το Ημερολόγιο εργασιών και η Έκθεση αξιολογούνται από τον επιβλέποντα επιστημονικό σύμβουλο. Η αξιολόγηση αυτή αναφέρεται στο αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών. Εάν η πρακτική εξάσκηση του φοιτητή δε θεωρηθεί ικανοποιητική τότε ο φοιτητής υποχρεώνεται να τη συμπληρώσει χωρίς πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.

   Βαθμός Πτυχίου
   Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών όλων των μαθημάτων με συντελεστή τέσσερα πέμπτα (4/5) και από το βαθμό της πτυχιακής μελέτης με συντελεστή ένα πέμπτο (1/5). Η επίδοση του φοιτητή χαρακτηρίζεται με Άριστα (βαθμοί 9 και 10), Λίαν Καλώς (βαθμοί 7 και 8) και Καλώς (βαθμοί 5 και 6).

   Απονομή Πτυχίου
   Όταν ο φοιτητής εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του (εξεταστικές, πτυχιακή μελέτη, πρακτική εξάσκηση), τότε λαμβάνει μέρος στην Τελετή Ορκωμοσίας και Απονομής Πτυχίων. Η τελετή αυτή γίνεται δημόσια στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος. Την Ορκωμοσία ακολουθεί η Απονομή των Πτυχίων από τον Πρύτανη ή από το νόμιμο Αναπληρωτή του.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email