Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής είναι ένα από τα νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ίδρυσή του και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σε αυτό έγινε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Αποτελεί ένα από τα έξι Τμήματα που απαρτίζουν τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, η οποία έχει έδρα το Μεσολόγγι.

   Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του, ώστε να στηρίξουν την επαγγελματική τους προοπτική στον τομέα των Βιοσυστημάτων και της Γεωργικής Μηχανικής μέσω ενός ιδιαίτερα δυναμικού και ευέλικτου προγράμματος σπουδών, το οποίο παρέχει την δυνατότητα προσωπικών επιλογών σε ένα σύγχρονο και ευρύ γνωστικό πεδίο.

   ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

   Το Τμήμα μέσω ενός Φοιτητοκεντρικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του έχει θέσει σαφείς στρατηγικούς στόχους οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Επιστήμης των Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής στοχεύει στο:

   1. Να προσφέρει στους αποφοίτους του άρτια επιστημονική γνώση στην Επιστήμη της Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής και ακαδημαϊκές αρχές οι οποίες θα αποτελέσουν το υπόβαθρό και τα εργαλεία δημιουργίας μίας επιτυχημένης προοπτικής σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.
   2. Να τους εκπαιδεύσει στην αναζήτηση και δημιουργία νέας γνώσης μέσω της εφαρμογής μεθόδων ανάλυσης και σύνθεσης, ώστε να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα ως άτομα, ως επιστήμονες και ως κοινωνικές μονάδες.
   3. Να τους διευρύνει τους ορίζοντες μέσω της παροχής μιας πληθώρας ευκαιριών για δημιουργική εργασία σε σταθερές συνθήκες με έμφαση μεταξύ άλλων στις νέες τεχνολογίες και στην Βιολογική και Αειφορική Γεωργία.
   4. Να καλλιεργήσει στους αποφοίτους του το υπόβαθρο για την διενέργεια βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη των Βιοσυστημάτων και της Γεωργικής Μηχανικής την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων έρευνας και προώθηση τους στην πρωτογενή παραγωγή.
   5. Να εξοπλίσει τους αποφοίτους του με τα εργαλεία και τις μεθόδους οι οποίες είναι απαραίτητες για την συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου και της γεωργικής παραγωγής, από τον πρωτογενή τομέα έως την τυποποίηση, μεταποίηση και προώθηση.
   6. Να τους αναδείξει τη σημασία της εργασίας σε ομάδες και να τους εκπαιδεύσει σε μεθόδους οι οποίες εξασφαλίζουν αποτελεσματικές και παραγωγικές διεπιστημονικές ή μη συνεργασίες που βασίζονται σε ισότιμες και ειλικρινείς βάσεις και στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των μελών τους.
   7. Να τους καλλιεργήσει το όραμα μιας παραγωγικής συμβολής στην κοινωνία και να τους ενθαρρύνει στην αποφασιστικότητα στη λήψη πρωτοβουλιών στην ανάληψη ευθυνών, στην προθυμία για συνειδητή λήψη δύσκολων αποφάσεων, και στη σκληρή δουλειά για την υλοποίησή τους.
  • Οι σπουδές στο Τμήμα αυτό θα προσφέρουν επάρκεια γνώσεων που θα επιτρέψει οι απόφοιτοι του Τμήματος είτε ως αυτοαπασχολούμενοι/επιχειρηματίες, είτε ως μελετητές να συνθέσουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους γεωργικής καλλιέργειας με την παράλληλη/ταυτόχρονη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, γαλακτοκομίας, πτηνοτροφίας, αλιείας, τουρισμού και δη οικοτουρισμού και τη στήριξή της μέσω της χρήσης των κατάλληλων προηγμένων τεχνολογιών και μηχανημάτων παραγωγής, ως συνάρτηση του τόπου και των ιδιομορφιών της καλλιέργειας. Θα έχουν την δυνατότητα να εφαρμόσουν επιστημονικές μεθόδους παραγωγής οι οποίες θα ελαχιστοποιούν τις επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και στα συνυπάρχοντα Βιοσυστήματα, μεγιστοποιώντας τη διαχρονικά αειφόρο παραγωγή και αξιοποιώντας σύγχρονες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καινοτόμες μεθόδους απομακρυσμένης παρακολούθησης, λίπανσης-υδρολίπανσης και άρδευσης των καλλιεργειών, συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, τυποποίησης και πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων και αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας για παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Η εξοικείωση σας με τις νέες τεχνολογίες (Internet of Things, Cloud Technologies, Data Analytics, Wireless Sensor Networks, Integrated GIS, 5G for fast and reliable communication, και άλλα) θα σας δώσουν την δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής της «Ευφυούς Γεωργίας του Μέλλοντος – Smart Agriculture of the Future» .

   Τέλος εγγύηση για την επιτυχή έκβαση των Σπουδών είναι το ότι αυτό το Τμήμα στηρίζεται και αναπτύσσεται μέσα σε ένα ισχυρό Πανεπιστήμιο με στέρεες και δυναμικές δομές και ένα ευέλικτο και φοιτητοκεντρικό πλαίσιο λειτουργίας, αυτό του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιπλέον, η στρατηγική χωροθέτησή του στον εξαιρετικά και πολυποίκιλα παραγωγικό Νομό της Αιτωλοακαρνανίας και ιδιαίτερα στην περιοχή του Μεσολογγίου, ενισχύει περαιτέρω την δυναμική της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της άμεσης σύνδεσής της με την παραγωγική διαδικασία που υπηρετεί.

   Πιστωτικές μονάδες (Ευρωπαϊκό Σύστημα Διδακτικών Μονάδων – ECTS – European Credit Transfer System)

   Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών, η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε δύο εξάμηνα, έκαστο 13 εβδομάδων κατ’ ελάχιστον και οι εξετάσεις σε δύο περιόδους των 3 εβδομάδων εκάστη και μία περίοδο επαναληπτικών εξετάσεων των 4 εβδομάδων. Συνεπώς, η συνολική ετήσια εκπαιδευτική διαδικασία διαρκεί 36 εβδομάδες. Σύμφωνα με το Ν. 1466/13-08-2007, 36-40 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας (συμπεριλαμβάνονται φροντιστήρια και εργαστήρια), προετοιμασίας και εξετάσεων αποτιμώνται σε 1.500-1.800 ώρες εργασίας (συνολικός φόρτος εργασίας ενός φοιτητή) και αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνεπώς, με βάση τα δεδομένα του συγκεκριμένου ΠΠΣ, οι 36 πλήρεις εβδομάδες εργασίας αντιστοιχούν σε περίπου 1.500 ώρες απασχόλησης / εργασίας και συνεπώς 1 ECTS ισοδυναμεί με 25 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας. Επομένως, σε ένα μάθημα π.χ. των 5 ECTS αντιστοιχεί συνολικός φόρτος εργασίας 125 ωρών. Μάθημα με 5 εβδομαδιαίες ΔΩ αντιστοιχεί σε 65 συνολικές εξαμηνιαίες ΔΩ (13×5 = 65). Επομένως απαιτούνται 60 επιπρόσθετες ώρες εργασίας μέσω άλλων δραστηριοτήτων, π.χ. επίλυση ασκήσεων, ετοιμασία εργαστηριακών φυλλαδίων όπου αυτό ισχύει, προετοιμασία και συμμετοχή σε προόδους ή/και εξετάσεις κ.τ.λ.

   Απόκτηση πτυχίου

   Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς (βαθμός ≥5) σε όλα τα μαθήματα, κορμού και επιλογής τα οποία προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών με συνολικό αριθμό ECTS=300. Ο βαθμός του πτυχίου εξάγεται σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Β3/2166/87 (ΦΕΚ 308/87 τ.Β.), Β3/2457/88 (ΦΕΚ 802/16.6.1989 τ.Β) και Β3/2882/16.6.1989 (ΦΕΚ 507/27.6.1989 τ.Β) με τους ακόλουθους υπολογισμούς:

   Οι διδακτικές μονάδες κάθε μαθήματος καθορίζουν τον αντίστοιχο του μαθήματος συντελεστή βαρύτητας (Σημ.1). Ο συντελεστής βαρύτητας πολλαπλασιάζεται επί το βαθμό που πήρε ο φοιτητής στην εξέταση του αντίστοιχου μαθήματος και το άθροισμα των γινομένων αυτών διαιρείται στη συνέχεια δια του αθροίσματος όλων των συντελεστών βαρύτητας για να δώσει το βαθμό πτυχίου.

   Σημείωση 1: O συντελεστής βαρύτητας (ΣΒ) για τα μαθήματα με ΔΜ=1-2 είναι 1, με ΔΜ=3-4 είναι 1,5 και ΔΜ > 4 είναι 2.
   Σημείωση 2: Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ), αντιστοιχεί σε παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων με συνολικό αριθμό ΔΜ=21 και συνολικό αριθμό ECTS=30. Ο συντελεστής βαρύτητάς της προκύπτει ίσος με 9.

   Ο ελάχιστος χρόνος σπουδών είναι τα 10 εξάμηνα (5 έτη).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email