Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών αρχίζει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2019-20 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’). To Τμήμα στεγάζεται σε ένα πλήρως οργανωμένο Ακαδημαϊκό Campus και αγρόκτημα έκτασης 600 στρεμμάτων στην Ι.Π. Μεσολογγίου που είναι και η έδρα της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

   Η αποστολή του Τμήματος είναι: (i) η παροχή άρτιας επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές για την επιστήμη της φυτικής παραγωγής, και (ii) η διενέργεια βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

   Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνουν:
   • παροχή εκπαίδευσης υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση,
   • παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές,
   • ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων έρευνας και προώθηση τους στην πρωτογενή παραγωγή,
   • συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στοχεύοντας στην αειφορική γεωργία του μέλλοντος,
   • ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος,
   • βελτίωση της σύνδεσης του Τμήματος με την αγορά εργασίας και τους επιστημονικούς φορείς,
   • αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος δομήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις στην επιστήμη της Φυτικής Παραγωγής σε διεθνές επίπεδο. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι εναρμονισμένο με τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της Γεωπονικής Επιστήμης, στοχεύοντας στη Γεωργία του μέλλοντος και δίνοντας έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής, στην πρωτογενή φυτική παραγωγή, στην αειφορική διαχείριση και στη Βιολογική Γεωργία. Στόχος είναι η αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών, σε ένα ευρύτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που σχετίζεται άμεσα με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής μέσω της εφαρμογής των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών διασφαλίζοντας την ικανότητα να αλληλοεπιδρούν με άλλους για την αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωπονίας ή διεπιστημονικής φύσης.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις στους αποφοίτους Γεωπόνους ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα σύγχρονης και καινοτόμου αγροτικής πολιτικής με στόχο την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και πάντοτε εντός του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

   Οι μελλοντικοί Επιστήμονες Γεωπόνοι που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, θα έχουν όλα τα εχέγγυα για μια επιτυχημένη καριέρα και θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα αυξημένες διατροφικές ανάγκες που προβλέπονται παγκοσμίως στις επόμενες δεκαετίες.

  • Στόχος του Π.Π.Σ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή ολοκληρωμένης και καινοτόμου επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές της Γεωπονίας που θα σχετίζεται άμεσα με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής μέσα από την εφαρμογή των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης στο πεδίο, τις καλές διεθνείς πρακτικές και την άμεση και επιβεβλημένη ολιστική θεώρηση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής.

   Οι φοιτητές του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.

   Τέλος το Π.Π.Σ του τμήματος διασφαλίζει την ικανότητα των φοιτητών να αλληλεπιδρούν με άλλους για την αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωπονίας ή διεπιστημονικής φύσης.

   Aπόκτηση πτυχίου:

   Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς (βαθμός ≥5) σε όλα τα μαθήματα, κορμού, περιορισμένης και ελεύθερης επιλογής που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών με συνολικό αριθμό ΠΜ=300. Στην περίπτωση αυτή, ο βαθμός του πτυχίου εξάγεται σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Β3/2166/87 (ΦΕΚ 308/87 τ.Β.), Β3/2457/88 (ΦΕΚ 802/16.6.1989 τ.Β) και Β3/2882/16.6.1989 (ΦΕΚ 507/27.6.1989 τ.Β) με τους κάτωθι υπολογισμούς: 9

   Με βάση τις διδακτικές μονάδες που έχει κάθε μάθημα υπολογίζεται ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον επιτυχόντα βαθμό εξέτασης του παραπάνω μαθήματος και στη συνέχεια διαιρείται το άθροισμα των παραπάνω γινομένων δια του αθροίσματος του συνόλου των συντελεστών βαρύτητας.

   Σημείωση 1: O συντελεστής βαρύτητας (ΣΒ) για τα μαθήματα με ΔΜ=1-2 είναι 1, με ΔΜ=3-4 είναι 1,5 και ΔΜ > 4 είναι 2.
   Σημείωση 2: Η Πειραματική Προπτυχιακή Εργασία (ΠΠΕ), η οποία αντιστοιχεί σε παρακολούθηση μαθημάτων με συνολικό αριθμό ΠΜ=30.

   Τα μαθήματα των έξι (6) πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτικά (Υ) και κατανέμονται έξι (6) μαθήματα / εξάμηνο. Οι φοιτητές οφείλουν στην αρχή του κάθε εξαμήνου να δηλώσουν μαθήματα συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων 30. Επίσης, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει και δεν είχαν επιτυχή εξέταση συνολικού αριθμού Πιστωτικών Μονάδων μέχρι 30.

   Στο 7ο και 8ο Εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει τα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και επιλέγει τρία (3) από τα πέντε (5) μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (ΠΕ). Στο 9ο και 10ο Εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει την Πειραματική Πτυχιακή Εργασία (Υποχρεωτικά) και επίσης τρία (3) από τα οκτώ (8) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε). Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν την Πειραματική Πτυχιακή Εργασία εφόσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση μαθημάτων (Υποχρεωτικών, Περιορισμένης Επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής) με συνολικό αριθμό ΠΜ 180.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email