Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι η ανάπτυξη, προώθηση, διάδοση και εφαρμογή γνώσεων σχετικών με την άθληση, τον αγωνιστικό αθλητισμό, τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία. Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του Τμήματος ευδοκιμούν αλληλεπιδράσεις μεταξύ της μαθησιακής διαδικασίας, της έρευνας, και της παροχής ερεθισμάτων και προκλήσεων, όπου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες ηγετικής δράσης, επικοινωνίας και ομαδικότητας. Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών επίσης το Τμήμα στοχεύει στη δημιουργία αποφοίτων ικανών να ανταποκριθούν με επαγγελματική ωριμότητα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας όπως αυτή διαμορφώνεται στον Ελλαδικό χώρο.

   Επιμέρους σκοπό αποτελεί η προώθηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής όπου υιοθετούνται συνθήκες και συνήθειες υγιούς διαβίωσης καθώς ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δικές του φυσικές ικανότητες και αθλητικές δεξιότητες.

   • Η διδασκαλία της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους δουλειάς και κοινωνικής δραστηριότητας.
   • Η διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την Επιστήμη Φυσικής Αγωγής.
   • Η εφαρμογή της άσκησης με στόχο την προαγωγή της φυσικής κατάστασης και της υγείας σε όλες τις ηλικίες και όλο το φάσμα του πληθυσμού, σε υγιή άτομα αλλά και με ειδικές ικανότητες, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνιες παθήσεις.

   Αποστολή και τίτλοι σπουδών

   Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Π.Δ. 465/29/30.11.83), αποστολή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι:

   α) Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
   β) Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
   γ) Να συμβάλλει στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα.
   δ) Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της Φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

   Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ. χορηγεί από το 2014 Παράρτημα Διπλώματος ως συμπλήρωμα του τίτλου σπουδών του προπτυχιακού προγράμματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στη Φυσική Αγωγή και στην Αθλητική Επιστήμη και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πολύπλευρη επαγγελματική σταδιοδρομία, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5 του Παραρτήματος Διπλώματος.

   Οι πτυχιούχοι του Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για: ­

   • τη διδασκαλία της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής, του Αθλητισμού, της Άσκησης και της Αγωγής Υγείας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (Προσχολική, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τριτοβάθμια), στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας εν γένει. ­
   • τη διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής, του Αθλητισμού, της Άσκησης και της Φυσικής Δραστηριότητας στη Γενική, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και την ανάληψη δράσεων αγωγής υγείας, ολυμπιακής και αθλητικής παιδείας. ­
   • τη διεύθυνση και τη στελέχωση των Αθλητικών Ομοσπονδιών, των Γυμναστηρίων, των Κέντρων Φυσικής Δραστηριότητας, Άσκησης και Αναψυχής, αθλητικών εταιρειών παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων εν γένει. ­
   • την άσκηση καθηκόντων τεχνικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών σε αθλητικές Ομοσπονδίες, σε αθλητικούς φορείς, Κ.Δ.Α.Υ., σε φορείς υγείας, σε φορείς αναψυχής, σε φορείς αθλητικού τουρισμού, σε φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε λοιπούς φορείς συναφείς με τη Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό και την Άσκηση γενικότερα. ­
   • το σχεδιασμό και την υλοποίηση, μετά από σχετική ιατρική γνωμάτευση, προγραμμάτων άσκησης, φυσικής δραστηριότητας και αναψυχής για την αποκατάσταση προβλημάτων υγείας στο γενικό αλλά και σε ειδικούς πληθυσμούς, σε Νοσοκομεία, σε Κέντρα Υγείας, σε Κέντρα Αποκατάστασης, σε Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α. και άλλους Οργανισμούς Υγείας, σε Σχολεία και Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης και σε Εργομετρικά Κέντρα. ­
   • το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων άσκησης, φυσικής δραστηριότητας και αναψυχής σε Ο.Τ.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Κ.Α.Π.Η., κέντρα άσκησης, γυμναστήρια και συναφείς φορείς, καθώς και σε φορείς αναψυχής, υπαίθριες δραστηριότητες και κατασκηνώσεις. ­
   • το σχεδιασμό και την υλοποίηση προπονητικών προγραμμάτων σε αθλητές όλων των αθλημάτων και κατηγοριών, καθώς και την καθοδήγηση των αθλητών και των ομάδων στους αγώνες (coaching). ­
   • τη διδασκαλία παραδοσιακού και σύγχρονου χορού. ­
   • την επίδειξη επαγγελματικής ωριμότητας και υιοθέτησης ηγετικού ρόλου στο πεδίο ενασχόλησής τους ­
   • τη διαχείριση της βασικής γνώσης σχετικά με τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία και παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε πεδία σχετικά με τη Φυσική Αγωγή και την Άθληση.

  • Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. χορηγεί πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα σχετικά με το πρόγραμμα, τον κανονισμό σπουδών και τις μεταπτυχιακές σπουδές καθορίζονται με βάση τις ισχύουσες για τα αντίστοιχα ΑΕΙ διατάξεις. Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οκτώ. Στους κατόχους πτυχίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μπορούν να ανατίθενται:

   α. Η διδασκαλία της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους δουλειάς και κοινωνικής δραστηριότητας.

   β. Η διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την Επιστήμη Φυσικής Αγωγής.

   γ. Η εφαρμογή της άσκησης με στόχο την προαγωγή της φυσικής κατάστασης και της υγείας σε όλες τις ηλικίες και όλο το φάσμα του πληθυσμού, σε υγιή άτομα αλλά και με ειδικές ικανότητες, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνιες παθήσεις

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email