Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Με το άρθρο 47 του νόμου 1268/1982 ιδρύθηκαν τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Με το Προεδρικό Διάταγμα 107/1983 η ΕΑΣΑ στην Αθήνα και το παράρτημά της στη Θεσσαλονίκη εντάχθηκαν στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια ως ΤΕΦΑΑ και άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84.

   Αποστολή των ΤΕΦΑΑ είναι:

   • Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
   • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
   • Να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα.
   • Να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

   Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο σε οκτώ εξάμηνα που είναι και ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου. Αποτελείται από μαθήματα κορμού θεωρητικά και εφαρμογής, μαθήματα κατεύθυνσης (Αγωνιστικός Αθλητισμός, Αναψυχή, Αθλητικός Τουρισμός και Υγεία) μαθήματα ελεύθερης επιλογής (θεωρητικά και εφαρμογής). Στο τελευταίο έτος (4ο) οι σπουδαστές/τριες λαμβάνουν μια ειδίκευση σε θεωρητικό ή εφαρμοσμένο πεδίο.

   Τα γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται στους αθλητικούς χώρους, στο σχολείο, στα εργαστήρια και στις αίθουσες.

   Διαθέτει προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Με τις σπουδές συνδέεται η θεωρία των αθλητικών επιστημών με την πρακτική εφαρμογή τους.

   Οι φοιτητές/τριες αποκτούν γνώσεις κατάλληλες για εργασία στη φυσική αγωγή στο σχολείο και σε όλους τους χώρους της άθλησης, άσκησης, αθλητικής αναψυχής καθώς και φυσικής και κινητικής δραστηριοποίησης. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των υποψηφίων φοιτητών/τριών και αντίστοιχα.

   Οι συστηματικές προσαρμογές των προγραμμάτων σπουδών φανερώνουν τη αποτελεσματική σύνδεση με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και την αθλητική αγορά εργασίας εκπληρώνοντας την αποστολή του τμήματος.

  • Διδασκαλία

   Μάθημα, στο οποίο δεν πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 εβδομάδες, θεωρείται ότι δε διδάχθηκε. Από την άποψη του τρόπου διδασκαλίας, ένα μάθημα μπορεί να είναι θεωρητικό, πρακτικό, εργαστηριακό ή συνδυασμός. Η παρακολούθηση των ειδικοτήτων, των μαθημάτων επιλογής και κάθε μαθήματος που έχει πρακτικό ή εργαστηριακό μέρος είναι υποχρεωτική. Στα μαθήματα με υποχρεωτική παρακολούθηση υπάρχει δικαίωμα απουσίας μέχρι το 30 % του συνόλου των ωρών διδασκαλίας. Αν φοιτητής/-ήτρια είναι μέλος εθνικής ομάδας ή ασθενήσει, το όριο απουσίας αυξάνεται σε 40 %. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται βεβαίωση συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες, θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στη δεύτερη απαιτείται δικαιολογητικό νοσηλείας από δημόσιο νοσοκομείο.

   Αν φοιτητής/-ήτρια απουσιάσει από ένα μάθημα περισσότερες ώρες από το ανώτατο επιτρεπτό όριο, τότε θεωρείται ότι δεν παρακολούθησε το μάθημα και είναι υποχρεωμένος/-η να επαναλάβει την παρακολούθηση.

   Αξιολόγηση

   Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών/-τριών σε ένα μάθημα αποφασίζεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος και μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες, ενδιάμεσες εξετάσεις, δοκιμασίες και τελική εξέταση. Οι εξετάσεις μπορεί να είναι γραπτές, προφορικές ή πρακτικές. Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το πέντε.

   Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται σε τρεις περιόδους: (1η) Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, (2η) Ιουνίου και (3η) Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται την 1η και 3η περίοδο, ενώ τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου τη 2η και 3η περίοδο. Με την ολοκλήρωση οκτώ εξαμήνων σπουδών, οι φοιτητές/-ήτριες δικαιούνται να εξετάζονται σε κάθε μάθημα και στις τρεις περιόδους.

   Οι υπεύθυνοι των μαθημάτων υποχρεούνται να καταθέτουν την τελική βαθμολογία στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο 20 ημέρες μετά την ημέρα της τελικής εξέτασης. Ειδικά για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, η κατάθεση βαθμολογίας πρέπει να γίνεται το αργότερο στις 5 Ιουλίου.

   Κανονισμός Γραπτών Εξετάσεων

   Οι φοιτητές/-ήτριες υποχρεούνται να προσέρχονται έγκαιρα στις εξετάσεις και να έχουν μαζί την αστυνομική και τη φοιτητική τους ταυτότητα.
   Ο επιτηρητής έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο σε φοιτητή/-ήτρια που προσήλθε μετά την εκφώνηση ή διανομή των θεμάτων.
   Απαγορεύεται οι φοιτητές/-ήτριες να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις, άλλο γραπτό υλικό ή ηλεκτρονική συσκευή.
   Ο επιτηρητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη θέση φοιτητή/-ήτριας, αν κρίνει ότι αυτό διευκολύνει τη διενέργεια των εξετάσεων. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να εισηγηθεί το μηδενισμό γραπτού, όταν κρίνει ότι παραβιάζεται ο κανονισμός των εξετάσεων.
   Οι φοιτητές/-ήτριες υποχρεούνται να μείνουν στην αίθουσα τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά μετά την εκφώνηση των θεμάτων.
   Όταν ο/η εξεταζόμενος/-η παραδίδει το γραπτό, υποχρεούται να επιδείξει στον επιτηρητή την ταυτότητά του/της για έλεγχο των στοιχείων που αναγράφονται στο γραπτό.

   Αποφοίτηση

   Όταν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια περατώσει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών, κάνει αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος για να ορκιστεί. Μετά από τον έλεγχο των βαθμολογιών, γίνεται η ορκωμοσία και η παραλαβή του πτυχίου. Ο βαθμός του πτυχίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων στα 8 εξάμηνα φοίτησης.

   Η κλίμακα βαθμολογίας στο πτυχίο είναι:

   Από 5 μέχρι 6,49, «καλώς»
   Από 6,50 μέχρι 8,49, «λίαν καλώς»
   Από 8,50 μέχρι 10, «άριστα»
   Εκτός από το πτυχίο, οι απόφοιτοι λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικότητας και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email