Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού

 • panteio
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα: Το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού είναι το πρώτο που δημιουργήθηκε σε ελληνικό ΑΕΙ. Αρχισε να δέχεται φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Υπόκειται στις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την Ανώτατη Εκπαίδευση και δημιουργή­θηκε με το Π.Δ. 377/89 (ΦΕΚ.166α/16-6-89), το οποίο προβλέπει τα σχετικά με τους σκοπούς, την οργάνωση, και τη λειτουργία του.

   Η δημιουργία του Τμήματος υπήρξε αποτέλεσμα μακροχρόνιων διεργασιών, που συνδέονται με την ιστορία της πρώην Παντείου Σχολής. Με τη σημερινή του μορφή διατυπώθηκε ως αίτημα στο πλαίσιο της συνολικότερης στρατηγικής, την οποία χάραξε η Σχολή από το 1984 και η οποία κατέληξε στη δημιουργία τεσ­σάρων νέων Τμημάτων, καθώς και στην ταυτόχρονη μετεξέλιξη της σε Πανεπιστήμιο.

   Το πτυχίο του Τμήματος είναι κοινό με αναγραφή τριών κύκλων σπουδών:

   ♦ Κύκλος Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης,
   ♦ Κύκλος Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, και
   ♦ Κύκλος Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων.

   Στόχος του Τμήματος:

   Φιλοδοξία του Τμήματος είναι να αποτελέσει ένα ζωντανό επι­στημονικό και πολιτισμικi κέντρο, με σημαντική παρουσία στην πνευματική, επιστημονική και κοινωνική ζωή, ενώ παράλληλα θα παρέχει τα κατάλληλα επαγγελματικά εφiδια στους φοιτητές του.

   Στους στόχους του Τμήματος συγκαταλέγονται, σε γενικές γραμμές, και τα εξής:
   ♦ η θεωρητική και ιστορικο-εμπειρική διερεύνηση του φαινομέ-νου της επικοινωνίας τiσο σε διδακτικi όσο και σε ερευνητι­κi επίπεδο,
   ♦ η πρακτική άσκηση των φοιτητών στον χώρο των μέσων (έντυπος λiγος, ραδιiφωνο, πολιτιστική διαχείριση, νέες τεχνολογίες, διαφήμιση, δημiσιες σχέσεις, ρητορική),
   ♦ η κατάρτιση δημοσιογράφων και στελεχών για τον ημερήσιο και περιοδικi τύπο, καθώς και για τα ηλεκτρονικά μέσα ενη­μέρωσης,
   ♦ η κατάρτιση πολιτιστικών διαχειριστών, επικοινωνιολόγων, διαφημιστών, ειδικών στις δημόσιες σχέσεις, καθώς και στελεχών όλων των μορφών επικοινωνίας και ενημέρωσης, και
   ♦ υποδομή για την διδασκαλία και την έρευνα.

   Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, το πρiγραμμα σπουδών συνδυάζει τη θεωρητική παιδεία με τη συστηματική πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Media Lab).

   Παράλληλα με το Εργαστήριο λειτουργεί και το Κέντρο Δράματος και Θεάματος που δραστηριοποιείται στον χώρο της τέχνης, με κρατικές και ιδιωτικές επιχορηγήσεις, και φιλοξενεί πλήθος συναφών εκδηλώσεων.

   Επίσης για τις διδακτικές και ερευνητικές του ανάγκες το Τμήμα χρησιμοποιεί τους χώρους του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και συγκεκριμένες υπηρεσίες του (π.χ. Βιβλιοθήκη, Φωτοτυπείο, DTP, Μηχανοργάνωση, Αίθουσα Η/Υ, Αίθουσα Στατιστικής, Αίθουσα Προβολών). Παράλληλα όμως διαθέτει και δικούς του χώρους για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του προγράμ­ματiς του. Οι χώροι αυτοί είναι οι εξής:
   ♦ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (στον ημιiροφο του Νέου Κτι­ρίου),
   ♦ Ραδιοφωνική Στούντιο (στον 7ο όροφο του Νέου Κτιρίου),
   ♦ Αίθουσα στην οδό Χιλλ 3-5 στην Πλάκα, στο ημιυπόγειο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Πρόκειται για χώρο πολλαπλών χρήσεων (διδασκαλία, προβολές, ασκήσεις, θεατρικές πρiβες κ.λπ.),
   ♦ Το Στούντιο «Λήδρα», στην οδό Κέκρωπος 12, στην Πλάκα, που φιλοξενεί δραστηριότητες πολιτιστικές (θέατρο, κινηματογράφος, εικαστικά, μουσική) και επικοινωνιακές (ομιλίες, στρογγυλές τράπεζες, συνεντεύξεις τύπου).

   Πρώτιστο μέλημα του Τμήματος είναι να προσφέρει συστηματική και υπεύθυνη πανεπιστημιακή διδασκαλία, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να διαθέτουν την επιστημονική γνώση και τις τεχνικές ικανότητες για την περαιτέρω σταδιοδρομία τους. Το Τμήμα έχει επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοί του στην αγορά     εργασίας, πιστεύει ωστόσο ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες δεν είναι η προσαρμογή στην οικονομική πραγματικότητα ούτε η προσφυγή σε επιφανειακά μοντέλα εξειδίκευ­σης, αλλά η άσκηση της κριτικής σκέψης, η συγκροτη­μένη γνώση και η ουσιαστική βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου.
   Αυτό δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζονται συγκεκριμένες δεξιότητες που είναι απαραίτητες, με τα σημερινά δεδομένα, στην αναζή­τηση εργασίας. Έτσι δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εξοικείωση των φοιτητών με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Σε όλη την διάρκεια των σπουδών τους έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν συστηματικά στη χρήση ευρύτατων εφαρμογών του λογισμικού καθώς και στην ορθή αξιοποίηση του Διαδικτύου (Internet). Το ίδιο σημαντική θεωρείται και η μεθοδική ενασχόληση τους με την αγγλική γλώσσα, ιδιαίτερα σε τομείς όπως το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, το πολιτιστικό ρεπορ­τάζ, το πολιτικό σχόλιο και η βιβλιοκρισία.

   Έχει επίσης προβλεφθεί να δοθεί η δυνατότητα, σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοι­τητές, να πραγματοποιούν ένα μέρος των σπουδών τους σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ή Ινστιτούτα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Το Τμήμα συμμετέχει, κατά καιρούς, σε προ­γράμματα ανταλλαγών με Ευρω­παϊκά Πανεπιστήμια, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα ERASMUS – SOCRATES).

   Πολύ σημαντικός είναι και ο θεσμός του ελεύθερου φοιτητή-ακροατή, που επιτρέπει σε νέους δημοσιογράφους, οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να παρακολουθούν μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Στους «ελεύθερους φοιτητές-ακροατές» χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης μαθη­μάτων.

   Σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία κατέχει, εκτός από την παρακολούθηση των εργαστηρίων, και η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Το Τμήμα παρέχει, σε όλους σχεδόν τους τελειόφοιτους, τη δυνατότητα να κάνουν αμοιβόμενη πρακτική άσκηση σε διάφορες επιχειρή­σεις, κρατικούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα.

   Επαγγελματικές προοπτικές:

   Το Τμήμα επιδιώκει να ανταποκριθεί, στο μέτρο του δυνατού, και εντός των συγκεκριμένων συνθηκών και συγκυριών, στις προσωπικές και επαγγελματικές επιδιώξεις των φοιτητών. Η σπουδή της «επικοινωνίας» είναι σημαντική για όλα σχεδόν τα επαγγέλματα που έρχονται σε άμεση επαφή με τον άνθρωπο: εκπαίδευση, διοίκηση, δημόσιες σχέσεις, πολιτιστική διαχείριση, διαφήμιση, υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, νομική επι­στήμη, marketing, δημοσιογραφία κ.ά.

   Το ίδιο σημαντική είναι η σπουδή των επικοινωνιακών φαινομένων για όσους σχεδιάζουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με αντικείμενα που απαιτούν ικανότητες σε τομείς όπως: γραπτός και προφορικός λόγος, η τέχνη του ακροάσθαι, επίλυση προβλημάτων δια της αναλύσεως και συνθέσεως, τεχνικές της συνομιλίας και του επιχειρήματος, πολιτισμική γνώση και εμπει­ρία, επαφή με τις νέες τεχνολογίες και έρευνα αγοράς.

   Οι λέξεις «κριτική» και «έρευνα» είναι υψίστης σημασίας για τους διδάσκοντες και διδασκόμενους και νοούνται στην απόλυτη συνέργειά τους. Εξίσου σημαντική είναι και η πρακτική άσκηση που γίνεται τόσο εντός του Τμήματος (από τα μέλη ΔΕΠ και τους εξωτερικούς συνεργάτες) όσο και εκτός (σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους: εφημερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαφημιστικές εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα κ.λπ.).

   Πιο συγκεκριμένα, φιλοδοξία του Τμήματος είναι οι σπουδαστές του να διαθέτουν κατά την αποφοίτηση τους, τα κάτωθι προσόντα:
   ♦ επικοινωνιακή ικανότητα: επάρκεια στο γραπτό και προφορι­κό λόγο, στη συλλογή πληροφοριών, στον έλεγχο δεδομένων, στη σύνθεση ιδεών, στη μεθοδική έρευνα,
   ♦ τεχνολογική ικανότητα: αποτελεσματική γνώση και χρήση των επικοινωνιακών συστημάτων και των κοινωνικών επιδράσεων τους, εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες,
   ♦ φιλοσοφική προπαίδεια: κατανόηση του φιλοσοφικού, ιστορι­κού και ηθικού πλαισίου των ΜΜΕ, γενικότερη γνώση του πεδίου των ιδεών που διαμόρφωσαν το αίτημα για μια ελεύ­θερη και δημοκρατική κοινωνία,
   ♦ πολιτιστική εξοικείωση: επάρκεια στην αναγνώριση της πολι­τισμικής πραγματικότητας και στη σύνδεσή της με το παρελθόν, κατανόηση των κύριων πολιτισμικών συμβόλων και γενι­κή γνώση της ιστορίας των τεχνών και της λογοτεχνίας,
   ♦ κριτική σκέψη: ικανότητα κριτικής ανάλυσης των ΜΜΕ και κριτικής αντιμετώπισης των κοινωνικών φαινομένων,
   ♦ επαγγελματική υπευθυνότητα: αναγνώριση των ευθυνών του ατόμου ως παραγωγού ή ως αποδέκτη πληροφοριών σε μια δημοκρατική κοινωνία και σε μια εποχή που κυριαρχούν τα ΜΜΕ,
   ♦ γνώση της αγοράς: ικανότητα σύνδεσης της γνώσης που απο­κτάται σε συνθήκες ακαδημαϊκής διδασκαλίας με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

  • Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής προετοιμασίας των αποφοίτων στα πεδία τα οποία θεραπεύει. Στα γνωστικά του αντικείμενα περιλαμβάνεται η απόκτηση γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ, επίσης, καλλιεργεί την απόκτηση ικανοτήτων χρήσιμων για την ευδόκιμη επαγγελματική θητεία των αποφοίτων του, περιλαμβανομένης της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών.

   Το πρόγραμμα σπουδών τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί ως εξής: Αναφέρονται ανά εξάμηνο σε κάθε κύκλο σπουδών η διάρθρωση των μαθημάτων και η στρατηγική λειτουργίας της δομής των μαθημάτων. Επιπροσθέτως αναφέρεται η επιλογή μιας στρατηγικής εμπλουτισμού των μαθημάτων με μαθήματα από άλλα Τμήματα είτε με τη διαδικασία των ΜΕΤ είτε με αναθέσεις διδασκαλίας από άλλα Τμήματα είτε με υλοποίηση μαθημάτων από το άλλο Τμήμα της Σχολής μας δηλαδή το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. Η επιδίωξη αυτή δίνει τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε το Πρόγραμμα Σπουδών με αντικείμενα που αποτελούν το βασικό κορμό άλλων Τμημάτων και που παρέχουν στους φοιτητές ένα εύρος γνώσεων που θεωρούνται αναγκαίες τόσο για τον πολιτισμικό και εκπαιδευτικό πλούτο των αποφοιτησάντων καθώς και τη συμπληρωματικότητα που μπορούν να παρέχουν με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος μας όσο και γιατί δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να προσαρμόσουν τις αναζητήσεις τους και τις επιλογές τους διαμορφώνοντας κατά κάποιο τρόπο ο κάθε φοιτητής ένα προφίλ που του ταιριάζει και τον ικανοποιεί.

   Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο Τμήμα προσφέρονται πέντε μαθήματα στη Αγγλική γλώσσα στο δεύτερο και τρίτο έτος Σπουδών πράγμα που θεωρείται πολύ σημαντικό τόσο για τους φοιτητές του Τμήματος μας που εξοικειώνονται με τη χρήση της αγγλικής εξειδικευμένης γλώσσας όσο και με τη δυνατότητα που παρέχει αυτή η λύση για την υποδοχής ερασμιακών φοιτητών από χώρες του εξωτερικού.

   Tο Πρόγραμμα Σπουδών διαφοροποιείται μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ετών.
   Κατά τα δύο πρώτα έτη όλοι οι φοιτητές του Τμήματος έχουν κοινό πρόγραμμα. Από το τρίτο έτος σπουδών μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις Κατευθύνσεις καθώς και τα αντίστοιχα Εργαστήρια.

   Παράμετροι λήψης πτυχίου:

   Οι φοιτητές για τη λήψη πτυχίου θα πρέπει να έχουν περάσει: 5 μαθήματα ανά εξάμηνο.
   Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 40 (32 υποχρεωτικά επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά (Εργαστήρια Κατεύθυνσης).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email