Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με έδρα τη Φλώρινα ιδρύθηκε με το Π.Δ.181/31 Αυγούστου 2006. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών/τριών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007

   Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει ως αποστολή:

   α) Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των εφαρμοσμένων τεχνών, όπως ιδίως της φωτογραφίας – βίντεο, των ψηφιακών μορφών τέχνης (κινούμενο σχέδιο, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα – animation), της εικονογράφησης εντύπων, της μελέτης και σχεδίασης σύγχρονων αντικειμένων βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής (design) και της διακόσμησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και των επιρροών της από τα μεγάλα εικαστικά ευρωπαϊκά ρεύματα.

   β) Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και

   γ) Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

   ΦΟΙΤΗΣΗ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

   Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 5 του ν.1351/1983 (Α’ 56), όπως ισχύει κάθε φορά.

   Η εισαγωγή φοιτητών/τριών στο Τμήμα γίνεται με τη διαδικασία του εδαφ. γ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (Α’ 188), όπως ισχύει κάθε φορά και

   Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών.

   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

   Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα.

   Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

   Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και η κατοχή πιστοποιητικού θεωρητικών και ιστορικών σπουδών, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα και στον κανονισμό σπουδών του Τμήματος.

  • Τα μαθήματα στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, μαθήματα εργαστηρίων και θεωρητικά μαθήματα: Μαθήματα Εργαστηρίων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

   Τα μαθήματα των Εργαστηρίων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών οργανώνονται ως εξής:

   Μαθήματα Εικαστικών Εργαστηρίων:
   α) Ζωγραφική (τρία Εργαστήρια)
   β) Γλυπτική (ένα Εργαστήριο)

   Μαθήματα Εργαστηρίων Εφαρμοσμένων Τεχνών:
   α) Ψηφιακών Τεχνών
   β) Εκκλησιαστικών Τεχνών
   γ) Διακοσμητικής
   δ) Φωτογραφίας
   ε) Κοσμήματος
   στ) Σκηνογραφίας
   ζ) Ψηφιδωτού
   η) Κεραμικής
   θ) Performance art

   Τα εργαστηριακά μαθήματα οργανώνονται ως εξής:
   Α. Μαθήματα Εισαγωγικού Κύκλου Εργαστηρίων (τρία εξάμηνα)
   Β. Μαθήματα Κατεύθυνσης (πέντε εξάμηνα)
   Γ. Μαθήματα Διπλωματικής Εργασίας (δύο εξάμηνα)

   Θεωρητικά Μαθήματα
   Τα Θεωρητικά Μαθήματα οργανώνονται ως εξής:

   Θεωρητικά Μαθήματα
   Πρόκειται για μαθήματα που προέρχονται από τα εξής επιστημονικά πεδία: Ιστορίας της Τέχνης, Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Αισθητικής, Θεωρίας της Τέχνης, Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Μουσειολογίας, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Παιδαγωγικής, Διδακτικής Μεθοδολογίας.

   Θεωρητικά – Εργαστηριακά μαθήματα
   Πρόκειται για μαθήματα Θεωρίας-Εργαστηρίου που προέρχονται από τα εξής επιστημονικά πεδία: Αρχιτεκτονική, Θεωρίες και Εφαρμογές των Εικαστικών Τεχνών, καθώς και μαθήματα από διαφορετικούς τομείς που υποστηρίζουν τα μαθήματα των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Εργαστηρίων.

   Ξένη Γλώσσα

   Παρακολούθηση των μαθημάτων

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι υποχρεωτική. Ο τρόπος τήρησης των απουσιών είναι ομοιόμορφος για όλα τα μαθήματα των Εργαστηρίων και καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος και έγκρισή της από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. κάθε ακαδημαϊκό έτος.

   Ειδικότερα:

   Η Παρακολούθηση στα Εργαστήρια

   Εφόσον η σπουδή στα εργαστήρια είναι ιδιαίτερα σημαντική για ένα Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, κρίνεται απαραίτητη και υποχρεωτική η παρουσία των φοιτητών/τριών για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

   Τα εργαστήρια είναι ανοιχτά από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Σε αυτά υπάρχει διδάσκων τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα.

   Για τον εισαγωγικό κύκλο εργαστηρίων ο/η φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος να φοιτήσει, σε διάρκεια τριών (3) εξαμήνων, σε όλα τα διαθέσιμα εργαστήρια (από ένα εξάμηνο) σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από τη γραμματεία. (βλ. Μαθήματα Εργαστηρίων)

   Για την κατεύθυνση ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει μόνον ένα εργαστήριο και σπουδάζει σε αυτό επί πέντε (5) εξάμηνα. Στο εργαστήριο αυτό είναι υποχρεωμένος να είναι παρών τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα.

   Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώσει σ’ αυτά αριθμό παρουσιών που να αντιστοιχεί στα 4/5 τουλάχιστο του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνει το εξάμηνο όποτε αυτό προσφέρεται.

   Αλλαγή κατεύθυνσης

   Αλλαγή Εργαστηρίου Κατεύθυνσης χωρίς επίπτωση στη συνολική διάρκεια σπουδών επιτρέπεται μόνο μέχρι την ολοκλήρωση του 5ου εξαμήνου σπουδών (του δεύτερου εξαμήνου στην Κατεύθυνση). Μετά το 5ο εξάμηνο σπουδών (δεύτερο εξάμηνο στην Κατεύθυνση) δεν είναι εφικτή η αλλαγή Εργαστηρίου Κατεύθυνσης.

   Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος και έγκρισή της από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. μετά από αίτηση του/της φοιτητή/τριας και επαρκή αιτιολόγηση του αιτήματός του.

   Η Παρακολούθηση στα Θεωρητικά-Εργαστηριακά Μαθήµατα

   Τα θεωρητικά-εργαστηριακά μαθήματα είναι τρίωρα. Η φοίτηση σε αυτά είναι υποχρεωτική. Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμπληρώσει σ’ αυτά αριθμό παρουσιών που να αντιστοιχεί στα 4/5 τουλάχιστο του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνει το μάθημα όποτε αυτό προσφέρεται.

   Η Παρακολούθηση στα Θεωρητικά Μαθήµατα

   Τα θεωρητικά μαθήματα είναι προαιρετικής παρακολούθησης με εξαίρεση τις περιπτώσεις που λόγω της φύσης του συγκεκριμένου μαθήματος ο διδάσκων γνωστοποιήσει την ανάγκη υποχρεωτικής παρακολούθησης ολοκλήρου ή μέρος του μαθήματος.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email