Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

 • panepistimio patron
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) του Πανεπιστημίου Πατρών (με έδρα το Αγρίνιο) παρέχει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Στόχος του είναι η επαρκής προετοιμασία των φοιτητών του για τη στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών τού αγροδιατροφικού τομέα της Ελληνικής οικονομίας.

   Το Τμήμα αξιοποιώντας την εμπειρία αντίστοιχων Ελληνικών και Διεθνών Πανεπιστημιακών τμημάτων, αλλά και τη δική του εμπειρία, ανέπτυξε μέσα από μια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και ανανέωσης, ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) το οποίο παρέχει σημαντικό υπόβαθρο γνώσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στις μονάδες που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται αγροδιατροφικά προϊόντα. Για το σκοπό αυτό το Π.Σ. του Τμήματος συνδυάζει παράλληλα μαθήματα οικονομικού, γεωπονικού και τεχνολογικού περιεχομένου.

   Σε γενικές γραμμές τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Σ. τού Τμήματος είναι:

   • Management (Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Διοίκηση Παραγωγής, Διοίκηση Ποιότητας, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Επιχειρηματική Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, κ.ά.) και Marketing (Αρχές και Στρατηγική Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, κ.ά.)
   • Οικονομικά (Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Διεθνές Εμπόριο), Αγροτική Οικονομία και Πολιτική (Συνεταιριστική Οικονομία, Ανάλυση Τιμών), Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά (Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, κ.ά.).
   • Γεωπονία (Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών, Σύγχρονες Τάσεις στις Γεωργικές Καλλιέργειες), Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων, Ασφάλεια Τροφίμων, Διαχείριση Περιβάλλοντος (Διαχείριση Υποπροϊόντων και Αποβλήτων Γεωργικών Επιχειρήσεων) κ.ά.
   • Επιχειρησιακή Έρευνα, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διαχείριση Έργων, Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας.
   • Αντικείμενα βασικών επιστημών (Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών, Στατιστική, Πληροφορική και Χημεία) και Δίκαιο (Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, κ.λπ.).

   Το Τμήμα διαθέτει τέσσερα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια και δύο φοιτητικά εργαστήρια τα οποία υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

   Οι σπουδές στο Τμήμα είναι πενταετούς διάρκειας ενιαίας δομής και ολοκληρώνονται με την εκπόνηση υποχρεωτικής πτυχιακής εργασίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου (10ου) εξαμήνου σπουδών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου κύκλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος (ΦΕΚ 4376/2018, ΦΕΚ 4485/2017).

   Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μας εγγράφονται ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και απολαμβάνουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του Επιμελητηρίου.

   Στο Τμήμα Δ.Ε.Α.Π.Τ. λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) ΜΒΑ, που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA» (MBA Food Business Management).

   Τέλος, από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι οι προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος είναι ικανοποιητικές και αφορούν σε απορρόφηση τόσο στον ιδιωτικό (λογιστικά γραφεία, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων) όσο και στον δημόσιο τομέα (θέσεις οικονομικού και διοικητικού αντικειμένου).

   Το Τμήμα παράλληλα ασκεί θετική επίδραση στην τοπική κοινωνία καθώς συχνά αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια διασύνδεσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με την Πανεπιστημιακή ερευνητική δραστηριότητα. Έχει ήδη εδραιώσει ουσιαστική συνεργασία με επαγγελματικούς, επιστημονικούς φορείς της πόλης και με την τοπική αυτοδιοίκηση.

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, δέκα εξάμηνα (πέντε έτη) σπουδών. Κάθε εξάμηνο έχει 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ενώ συνολικά απαιτούνται 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για να καταστεί ο/η φοιτητής/τρια Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων.

   Δομή Προγράμματος Σπουδών

   Το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται σε:
   1. Σπουδές κορμού, διάρκειας έξι εξαμήνων, με 180 ECTS,
   2. Σπουδές εμβάθυνσης, τριών εξαμήνων, με 90 ECTS και
   3. Πτυχιακή εργασία, στο δέκατο εξάμηνο, με 30 ECTS

   Μαθήματα

   Οι σπουδές στο Τμήμα ΔΕΑΠΤ περιλαμβάνουν σειρά μαθημάτων, των οποίων το περιεχόμενο, η μέθοδος διδασκαλίας, και οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις, ανταποκρίνονται αφενός στην απόκτηση επαρκούς γνωστικού και θεωρητικού υποβάθρου και αφετέρου στην ανάπτυξη σχεδιαστικών/συνθετικών και κριτικών δεξιοτήτων.

   Το περιεχόμενο των μαθημάτων καθορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις κάθε μαθήματος καθορίζονται από τον διδάσκοντα, και ανακοινώνονται στους φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου και αποτυπώνονται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος.

   Όσον αφορά στον Κανονισμό Σπουδών, εξειδικεύονται κατηγορίες μαθημάτων ως εξής:

   Μαθήματα που περιλαμβάνουν υποχρεωτικές παρακολουθήσεις εργαστηρίων

   Ορισμένα μαθήματα προϋποθέτουν τη στενή συνεργασία των φοιτητών με τον διδάσκοντα σε μικρές ομάδες και απαιτούν την, κατά το δυνατόν, αδιάλειπτη παρουσία τους.

   Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών ως «εργαστηριακά». Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, είναι υποχρεωτική η παρουσία του/της φοιτητή/τριας σε ένα ελάχιστο (αριθμό εβδομαδιαίων εργαστηρίων, από το συνολικό αριθμό των δεκατριών (13) εβδομαδιαίων εργαστηρίων που συγκροτούν το εξάμηνο.

   Ο ελάχιστος αριθμός παρουσιών στα «εργαστηριακά» μαθήματα καθορίζεται ως ακολούθως:

   1. Για τα εργαστηριακά μαθήματα του 1ου και του 2ου έτους, εννέα (9) στις δεκατρείς (13)
   Στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος τα μαθήματα αυτά είναι:

   • FBM_1.2C – Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα
   • FBM_1.9C – Αγροτική Οικονομία
   • FBM_1.10C – Γενική Χημεία
   • FBM_2.6C – Μορφολογία & Φυσιολογία Φυτών
   • FBM_2.8C – Χημεία & Τεχνολογία Τροφίμων
   • FBM_3.1C – Στατιστική Ι o FBM_3.7C – Ασφάλεια Τροφίμων
   • FBM_3.8C – Σύγχρονες Τάσεις στη Φυτική Παραγωγή
   • FBM_3.11C – Επιχειρησιακή έρευνα
   • FBM_4.1C – Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
   • FBM_4.3C – Στατιστική ΙΙ

   2. Για εργαστηριακά μαθήματα του 3ου , του 4 ου και του 5 ου έτους, επτά (7) στις δεκατρείς (13)
   Στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος τα μαθήματα αυτά είναι:

   • FBM_5.7C – Μικροοικονομία
   • FBM_7.6C – Μακροοικονομία
   • FBM_8.7C – Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία
   • FBM_9.5C – Έρευνες Μάρκετινγκ

   Φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον πιο πάνω ελάχιστο αριθμό παρουσιών στα εβδομαδιαία εργαστήρια αποτυγχάνει στο μάθημα χωρίς να μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις ή τις τελικές παρουσιάσεις.

   Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα

   Από το 3 ο έτος και μετά το Πρόγραμμα Σπουδών, εκτός από υποχρεωτικά μαθήματα, περιλαμβάνει και υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα.

   Τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα προσφέρουν εξατομίκευση του Προγράμματος Σπουδών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα κάθε φοιτητή/τριας.

   Ο κατάλογος των υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων διαμορφώνεται και ανακοινώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος, ανάλογα με τις δυνατότητες του Τμήματος και τις προτάσεις των μελών ΔΕΠ και των εντεταλμένων διδασκόντων του ΠΔ 407.

   Κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, οι αντίστοιχοι διδάσκοντες παρουσιάζουν αναλυτικά τους στόχους, το περιεχόμενο, και τις απαιτήσεις του κατ’ επιλογήν μαθήματος που προτείνουν, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να επιλέξουν.

   Οι φοιτητές δηλώνουν το ή τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματά τους στη φόρμα δήλωσης μαθημάτων της Ψηφιακής Γραμματείας, κάθε εξάμηνο, στη διάρκεια των τριών πρώτων εβδομάδων μαθημάτων. Μετά την περίοδο αυτή δεν επιτρέπεται άλλη αλλαγή.

   Οι φοιτητής όταν φοιτά στο 5ο , στο 7ο ή στο 9ο εξάμηνο μπορεί να επιλέξει υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα από οποιοδήποτε χειμερινό εξάμηνο (5 ο 7 ο ή 9 ο ) και όχι υποχρεωτικά μόνο από το τρέχον εξάμηνο φοίτησής του.

   Οι φοιτητής όταν φοιτά στο 6ο ή στο 8ο εξάμηνο μπορεί να επιλέξει υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα από οποιοδήποτε εαρινό εξάμηνο (6ο ή 8ο ) και όχι υποχρεωτικά μόνο από το τρέχον εξάμηνο φοίτησής του.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email